close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2011

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. dubna 2011

Přítomni:       21 členů ZM
Omluven:      p. Srniček, MUDr. Trach

  

Finanční záležitosti

Závěrečný účet 2010

41/4

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením

souhlasu

s celoročním hospodařením,  a to bez výhrad.

Úprava rozpočtu 2011

 

42/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje 

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2011, dle pozměňujícího návrhu

  

1. Příjmová část rozpočtu 

a) snížení daňových příjmů o 100 tis. Kč

b) navýšení nedaňových příjmů o 4 490 tis. Kč

c) navýšení kapitálových příjmů o 410 tis. Kč

d) navýšení dotace o 7 848 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu 

a) navýšení neinvestičních výdajů o 25 625 tis. Kč  

b) navýšení investičních výdajů o 7 178 tis. Kč

     c) snížení rezervy města o 685  tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem 

    snížení neinvestičních výdajů o 110 tis. Kč

    navýšení investičních výdajů o 2 350 tis. Kč

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím 

navýšení neinvestičních výdajů o  2 435 tis. Kč

navýšení investičních výdajů o 4 186 tis. Kč

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům 

a) navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 1 273 tis. Kč

b) navýšení investiční dotace o 3 000 tis. Kč

6. Financování 

    a) změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši  32 437 tis. Kč

b) navýšení fondu rozvoje bydlení o 167 tis. Kč

 

Dary poskytnuté městu  

43/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2010

  

Dotace z rozpočtu města  

Rozdělení dotací na činnost 

44/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

dle předloženého návrhu

1. výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost pro dvě věkové kategorie  stanovené „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím“

2. poskytnutí dotací na činnost v roce 2011 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen)

3. poskytnutí dotací na činnost v roce 2011 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů)                 

                                       

Poskytnutí dotací  

45/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) poskytnutí dotací ve výši nad 10 tis. Kč na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí dle předloženého návrhu

b) poskytnutí dotací na opravy a investice zájmovým organizacím dle předloženého návrhu

c) poskytnutí dotací na opravy a investice církevním organizacím takto:

- 100 tis. Kč Slezské církví evangelické, farní sbor a. v. v Bohumíně na opravu evangelického kostela v Bohumíně ke 110. výročí posvěcení + udělení výjimky z 50% spoluúčasti na financování vzhledem k předloženému rozpočtu, ale s podmínkou dodržení 50% spoluúčasti vzhledem ke skutečně vynaloženým nákladům

2. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města Církvi adventistů s. d., sboru Nový Bohumín

 

Majetkové záležitosti 

Převod pozemků z PF ČR 

46/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

o záměru města úplatně převést v souladu s písm. a) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,ve znění pozdějších předpisů,  pozemek parc. č. 1457 – ost. plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Nový Bohumín obce Bohumín, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, z vlastnictví  České republiky, Pozemkového fondu České republiky  se  sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti  ve vlastnictví  státu,   do vlastnictví   Města  Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569.  Žádost o převod pozemku parc. č. 1457 kat. úz. Nový Bohumín bude zaslána Pozemkovému fondu ČR, Krajskému pracovišti pro Moravskoslezský kraj se sídlem ul. Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2, prostřednictvím majetkového odboru MěÚ Bohumín.

 

Bezúplatný převod pozemků  

47/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

o bezúplatném převodu pozemku  p. č. 96/2 – 12 m2, ostatní plocha, zamokřelá půda odměřeného geometrickým plánem č. 562/2010 ze dne 16.11.2010 z pozemku p. č. 96 – ostatní plocha, zamokřelá půda a pozemku p. č. 647/46 – 1743 m2, ostatní plocha, nádrž přírodní odměřeného geometrickým plánem č. 562/2010 ze dne 16.11.2010 z pozemků p. č. 647/11 díl „c“ o výměře 37   m2, p. č. 647/37 díl „a“ o výměře 1642 m2 a p. č. 647/38 díl „b“ o výměře 64 m2 vše v k. ú. Vrbice nad Odrou z majetku města Bohumína do majetku  Povodí Odry, státního podniku, Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava  z důvodu majetkového vypořádání pozemků  po provedené bezodkladné terénní úpravě hráze Orlovské stružky v době povodní v roce 2010, které bylo provedeno na základě krizového opatření č. 1/2010 Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí v době od 18.5.2010 do 17.6.2010.

Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese Povodí Odry a. s. Převod nemovitostí je osvobozen od daně darovací.

  

Pozemkové úpravy v Kopytově – změna 

48/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání  

rozhodlo      

o změně Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v Kopytově v lokalitě „Mezi vodami“ spočívající ve zrušení opatření týkající se úpravy toku UT3. Opatření UT 3 se nebude v Plánu společných zařízení realizovat.

 

Neukončené převody nemovitostí 

49/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí 

informaci o neukončených převodech nemovitostí do 31.12.2010 dle platných usnesení zastupitelstva města a o navrhovaném postupu majetkového odboru k dořešení těchto majetkových záležitostí dle komentáře

  

Odpis pohledávek 

50/4 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo   

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,     fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 176.723,20 Kč

b)  odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 613.724,00 Kč

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,            fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 360.333,20 Kč

     b)  odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 4.064.552,00 Kč

3.  a)  odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním  nebytového  prostoru, fakturaci a nákladech řízení ve výši 64.839,00 Kč

b)  odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení ve výši 129.169,00 Kč

- BÁZE OPTIK plus a. s. se sídlem: Karmelická 16, Praha 1 v celkové výši 194.008,00 Kč

4. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 26.758,00 Kč manželům Gabčovým, bytem Nerudova 1157/39, 735 81 Nový Bohumín

 

Územní plán – změna č. 10

51/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších podpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy změnu č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín po ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanoviskem krajského úřadu a se stanovisky dotčených orgánů.

 

Regulační plán Centra Nového Bohumína - změna č. 2

52/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 2 regulačního plánu Centra Nového Bohumína

2. schvaluje

v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 2 regulačního plánu Centra Nového Bohumína

3. ukládá

odboru rozvoje a investic zadat zpracování návrhu změny č. 2 regulačního plánu Centra Nového Bohumína

Z: Ing. Ptošková

T: 30.4.2011

 

BM servis, a. s. - změny v orgánu společnosti

53/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

navrhuje ke zvolení

členem v dozorčí radě společnosti BM servisu, a. s. Bohumín

p. Viléma Bannerta, nar.  27.12.1941, bytem Mírová 1000, Bohumín

Ing. Kamila Drobka, nar.  27.11.1958, bytem Rolnická 61, Bohumín-Pudlov

JUDr. Stanislava Musila, nar.  25.04.1955, bytem Úvozní 18, Bohumín-Skřečoň

Ing. Josefa Plášila, nar. 22. 3.1947, bytem Sv. Čecha 1129, Bohumín  


 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura
starosta                                                           místostarosta

  


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.4.2011
Počet zhlédnutí: 2 880

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund