close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2011

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. června 2011

 

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: p. Dudová, Mgr. Maryška 

 

Obecně závazná vyhláška

54/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání                                                                              

schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Bohumín s účinností od 1.7.2011

 

Rozšíření správního obvodu

55/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

rozšíření správního obvodu města s rozšířenou působností Bohumín o obec Dolní Lutyně a vykonávání všech činností správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem i správního obvodu obce s rozšířenou působností Městským úřadem v Bohumíně pro obec Dolní Lutyně s účinností od 1. 1. 2012

 

Finanční záležitosti

Dotace

56/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

zabezpečení vyčlenění prostředků z rozpočtu města na spolufinancování způsobilých  výdajů projektu IKAR ve výši rozdílu mezi celkovými  způsobilými výdaji a dotací z ERDF a státního rozpočtu a 100% nezpůsobilými výdaji projektu, a to ve výši max 300  tis. Kč. 

2. zmocňuje

starostu města Ing. Petra Víchu k podpisu Dohod o spolupráci či Prohlášení o partnerství v rámci spolupráce s polskými městy Kędzierzyn-Koźle a Wodzisław Słąski  (okres) za účelem společných projektů realizovaných z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionů a ostatních projektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR v období 2007 – 2013.

 

Výsledky hospodaření města

57/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

výsledky hospodaření města za leden-duben 2011

 

Smlouva o úvěru

58/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

smlouvu o přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč se splatností na 3 roky, úrokovou sazbou
2,67 % za účelem krytí výdajů na 1. etapu výměny oken v bytovém fondu města, stavební úpravy stacionáře SALOME a výměny oken a zhotovení fasády Domova Jistoty.

 

Prominutí pohledávky – penále

59/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

odkládá

rozhodnutí o prominutí pohledávky – penále obchodní společnosti VaVlstav s. r. o., se sídlem Slezská 477, 735 81 Bohumín do zasedání ZM v září 2011

 

Svazek města a obcí okresu Karviná

Závěrečný účet SMOOK

60/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2010 s výhradou
2. závěrečný účet SMOOK za rok 2010

  

Členství ve SMOOK

61/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. vznik členství obce Těrlicko ve Svazku měst a obcí okresu Karviná s účinnosti od 1.8.2011
2. uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20.12. 2005

 

Změny v žádostech církví o dotace z rozpočtu 

62/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. změnu v poskytnutí dotací na opravy a investice pro rok 2011 církevním organizacím, které byly schváleny na zasedání ZM dne 11. 4. 2011, usnesením č. 45/4.1. c), dle předloženého návrhu
2. uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě s Biskupstvím ostravsko – opavským dle předloženého návrhu

  

Majetkové záležitosti

Odpis pohledávek

63/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. a)odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,    fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši156.921,00 Kč

b)odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodleníu zemřelých nájemcův celkové výši 146.292,00 Kč

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,           fakturaci a nákladech řízení v celkové výši 111.120,00 Kč

      b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 1.397.356,00 Kč

 

Předkupní právo

64/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti, a to bytové jednotky č. 313/2 umístěné v domě č. p. 313 na pozemku parc. č. 864/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 421/1261 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 864/1, vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 897, pro katastrální území Pudlov, obec Bohumín od stávajícího vlastníka Martina Kvíčaly, bytem *****. 

 

Bezúplatný převod pozemků – cyklostezka „K“

65/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem pozemky parc. č. 2531/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 373 m2, parc. č. 2531/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2, oddělené z pozemku parc. č. 2531/1 – ostatní plocha, silnice a pozemky parc. č. 2551/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1476 m2, parc. č. 2551/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1491 m2, oddělené z pozemku parc. č. 2551/1 – ostatní plocha, silnice, zapsané na LV č. 846, vše odděleno geometrickým  plánem č. 1997-136/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 11.11.2010 pod č. 1379/2010, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

2.  bezúplatně převést pozemek  parc. č. 709/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2  oddělený z pozemku parc. č. 709/1 – ostatní plocha, zeleň, zapsané na LV č. 10001, oddělený geometrickým  plánem č. 1998-136/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 10.11.2010 pod č. 1371/2010, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

3.  nabýt bezúplatným převodem pozemek  parc. č. 2531/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře  6 m2, oddělený z pozemku parc. č. 2531/3 – ostatní plocha, silnice, zapsané na LV č. 2145, oddělený geometrickým  plánem č. 1998-136/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 10.11.2010 pod č. 1371/2010,   v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterému přísluší hospodařit s majetkem státu, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, Správa Ostrava – Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 65993390, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

4. bezúplatně převést pozemek  parc. č. 2700/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2  oddělený z pozemku parc. č. 2700/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001, oddělený geometrickým  plánem č. 1998-136/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 10.11.2010 pod č. 1371/2010, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterému přísluší hospodařit s majetkem státu, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, Správa Ostrava – Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory,  IČ: 65993390. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

 

Bezúplatný převod pozemků – chodník 1. máje 

66/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 634/2 – zastavěná plocha o výměře 36 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 634 – zastavěná plocha, zapsané na LV č. 483, oddělený geometrickým plánem č. 1274-13/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 31.5.2011 pod č. 631/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Kani Václava a Kaňové Drahomíry, bytem: *****, který vlastní ve SJM. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

2.  nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 639/3 – zastavěná plocha o výměře 69 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 639 – zastavěná plocha, zapsané na LV č. 74, oddělený geometrickým plánem č. 1274-13/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 31.5.2011 pod č. 631/2011, v katastrálním území Skřečoň, , obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků manželů Pukovce Jana a Pukovcové Elišky, bytem: *****, vlastnící podíl 1/4 ve SJM, paní Stuchlíkové Libuše, bytem: *****, vlastnící podíl 1/8, paní Stuchlíkové Renáty, bytem: *****, vlastnící podíl 1/8, paní Šenvajcové Šárky, bytem: *****, vlastnící podíl 1/4 a pana Trombalu Jaroslava, bytem: *****, vlastnící podíl 1/4. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

3.  nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 648/2 – zastavěná plocha o výměře 39 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 648 – zastavěná plocha, zapsané na LV č. 428, oddělený geometrickým plánem č. 1274-13/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 31.5.2011 pod č. 631/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Lukáše Vítězslava a Lukášové Jiřiny, bytem: *****, podíl 1/2, který vlastní ve SJM a Lukášové Jiřiny, bytem tamtéž, vlastnící podíl 1/2. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

4. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 649/2 – zastavěná plocha o výměře 38 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 649 – zastavěná plocha, zapsané na LV č. 1006, oddělený geometrickým plánem č. 1274-13/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 31.5.2011 pod č. 631/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Planka Tibora a Plankové Jany, bytem: *****, který vlastní ve SJM. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

5. nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 1472 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, zapsané na LV č. 195, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Pešatové Anny, bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

6. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemky parc. č. 1510 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 a parc. č. 1512 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2, zapsané na LV č. 136, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků manželů Uhlíka Zdeňka a Uhlíkové Věry, bytem: *****, vlastnící podíl 1/2 ve SJM. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

7. nabýt bezúplatným převodem uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí dar nemovitosti části pozemku parc. č. 1543 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 1026 a oddělený geometrickým plánem dle skutečného záboru (cca 6 m2), v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Mikulčíkové Daniely, bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

8. nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 1580/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 79 m2, zapsané na LV č. 9, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Slaninové Drahomíry, bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

9. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemky parc. č. 1631– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2 , zapsané na LV č. 486, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků manželů Hory Petra a Horové Marie, bytem: *****, který vlastní ve SJM. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

10. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1649 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 , zapsané na LV č. 179, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Drápely Miroslava, bytem: *****, vlastnící podíl 4/12, pana Drápely Vlastimila, bytem: *****, vlastnící podíl 1/12, paní Krejčové Miloslavy, bytem: *****,vlastnící podíl 6/12, paní Peprné Ireny, bytem: *****, vlastnící podíl 1/12. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

11. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemky parc. č. 1652 – ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 11m2 a parc. č. 1655 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m2,zapsané na LV č. 1475, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků paní Legerské Waldtraude, bytem: *****, vlastnící podíl 1/4 a paní Pachtové Jarmily, bytem: *****, vlastnící podíl 1/4. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

 

Převod pozemků – chodník ul. Bezručova

67/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí výkup nemovitosti, části pozemku parc.č. 730 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného geometrickým  plánem dle skutečného záboru (cca 2,4 m2 ), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Zatloukalové Anny, bytem: *****. Dohodnutá cena bude stanovena na základě budoucího znaleckého posudku. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře. Účelem výkupu je vybudování chodníku v uvedené lokalitě. 

2. koupit nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí výkup nemovitosti, části pozemku parc. č. 737 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného geometrickým  plánem dle skutečného záboru (cca 0,8 m2 ), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Ellerové Ireny, bytem: *****. Dohodnutá cena bude stanovena na základě budoucího znaleckého posudku. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře. Účelem výkupu je vybudování chodníku v uvedené lokalitě. 

3. nabýt bezúplatným převodem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí dar nemovitosti, části pozemku parc. č. 739 – zahrada, odděleného geometrickým plánem dle skutečného záboru (cca 0,6 m2 ), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka manželů Funka Romana Mgr. a Funkové Evy Mgr., bytem: *****, který vlastní ve SJM. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s darováním dle komentáře. Účelem darování je vybudování chodníku v uvedené lokalitě.

  

Výkup pozemků

68/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitostí, a to pozemků p. č. 2434 – vodní plocha o výměře 37 m2 a   p. č. 2435/3  – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3365 m2, který vznikl dle nového GP č. 18/2011 ze dne 18.4.2011 z pozemků p.č. 2435/3, p.č. 2444/1 díl „a“ a p.č. 2444/3 díl „b“ vše v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od společnosti kovo Vesuv v.o.s. se sídlem Bohumín, Šunychl, Větrná 1161, PSČ 73581, IČ: 47986034, za smluvní kupní cenu ve výši 250.000 Kč plus úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 17.294,- Kč.

 

Bezúplatný převod stavby

69/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

bezúplatný převod nově vybudovaného stavebního objektu v rámci stavby “ Přeložka silnice I/67 Skřečoň- Bohumín- obchvat “ z majetku ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 do majetku města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, Bohumín

 

Převody nemovitostí z PF ČR a ÚZSVM

70/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 222 – zahrada v kat. území Starý Bohumín, zapsaného na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Starý Bohumín, dle písm. a) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 596/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění a za podmínek dle průvodní zprávyz vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu,  do vlastnictví  Města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 s tím, že majetkový odbor MěÚ Bohumín zajistí podání žádosti města o bezúplatný převod těchto pozemků u Pozemkového fondu ČR, Krajského pracoviště pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2  

2. a) o vzdání se práva na převod pozemku, resp. o tom, že město Bohumín nebude uplatňovat právo na převod ve vztahu k pozemku parc. č. 265 – zahrada v kat. území Pudlov, zapsaného na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Pudlov, z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu. Na převod pozemku vznikl městu nárok podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Majetkový odbor MěÚ Bohumín zajistí zpracování a odeslání Prohlášení o vzdání se práva na převod pozemku Pozemkovému fondu ČR, Krajskému pracovišti pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2. 

b) nevzdat se práva na převod pozemku a uplatnit právo na převod pozemku parc. č. 17 – zahrada v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaného na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Vrbice nad Odrou, z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do majetku města Bohumína podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Žádost o převod pozemku parc. č. 17 – zahrada v kat. úz. Vrbice nad Odrou zaslat Pozemkovému fondu ČR, Krajskému pracovišti pro Moravskoslezský kraj se sídlem ul. Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2, prostřednictvím majetkového odboru MěÚ Bohumín. 

3. nabýt bezúplatným převodem pozemky parc. č. 1323 – trv. travní porost, parc. č. 1327/7 – orná půda, která byla oddělena geometrickým plánem č. 784-15/2011 ze dne 20.5.2011 z pozemku parc. č. 1327/1 a parc. č. 1327/5 – zast. pl. a nádvoří a budovu bez čp/če, jiná stavba, nemovitá kulturní památka na parc. č. 1327/5, všechny zapsané na LV č. 60000 pro kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště v Karviné, od převodce České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111 nabyvatelem Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569 za omezujících a zavazujících podmínek převodu nemovitostí a smluvních pokut a sankcí, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 průvodní zprávy, tj. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. UZSVM/OFM/5272/2011-OFMR včetně Přílohy č. 1 k citované smlouvě – Doložky platnosti právního úkonu obce. Geometrický plán na rozdělení pozemku 1327/1 zajistil na své náklady nabyvatel, město. Převodce na své náklady podá návrh na vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí. 

 

Dodatky ke Smlouvě o sdružení obcí

71/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. schvaluje

a) text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dle ustanovení §829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s městem Karviná, obcí Dolní Lutyně, obcí Dětmarovice, obcí Chotěbuz, kterým se upravuje finanční hospodaření Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D 47 a R 48, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení 

b) text Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dle ustanovení §829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, kterým se stávající smluvní strany rozšiřují o nové smluvní strany, kterými jsou: Jaroslav Krupka, poslanec PSP ČR, Hospodářská komora okresu Karviná, Regionální kancelář Karviná, Eurovia CS, a. s. Ostrava, Lázně Darkov, a. s., RPG Real Estate, s. r. o., ČEZ a. s., elektrárna Dětmarovice, ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s., OKD, a. s., Z.G.R. – SAXA, spol. s. r. o., Dopravoprojekt Ostrava, spol. s. r. o.. Dodatek č. 2 bude uzavřen s novými smluvními stranami a stávajícími smluvními stranami, tedy s městem Karviná, obcí Dolní Lutyně, obcí Dětmarovice, obcí Chotěbuz 

2.  zmocňuje

starostu města k podpisu Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 Smlouvy o sdružení           

  

Volba člena rady města Bohumína

72/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. bere na vědomí

rezignaci MUDr. Vojtěcha Balcárka na funkci člena rady města Bohumína 

2. schvaluje

Volební řád pro volbu člena rady města 

3. volí

a) volební komisi ve složení:

p. Marcela Ciprichová, Ing. Yvona Placzková, p. Kamila Smigová 

     b) členem rady města Bohumína

         p. Ing. Aleše Drobka, nar. dne 7.2.1977, bytem ***** 

  

Společnosti města

73/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. výroční zprávy společnostíBM servis a. s.,BMN, a. s., BOSPOR spol. s r. o. za rok 2010

2. roční účetní závěrku za rok 2010

3. rozdělení zisku společností za rok 2010


 

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Lumír Macura

starosta                                                                      místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.6.2011
Počet zhlédnutí: 4 218

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.53 sekund