close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2011

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. září 2011

 

Přítomni:    22 členů ZM
Omluvena: Mgr. Palková

 

OZV – stanovení koeficientu pro daň z nemovitostí

74/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

 

Finanční záležitosti  

Hospodaření města a PO za I. pol. 2011 a úprava rozpočtu 2011

75/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2011

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2011 dle pozměňovacího návrhu

a) Příjmová část rozpočtu
- navýšení daňových příjmů o 1 605 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 7 613 tis. Kč
- navýšení kapitálových příjmů o 1 570 tis. Kč
- snížení dotací (po konsolidaci) o 25 046 tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů o 33 134 tis. Kč
- snížení investičních výdajů o 8 760 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 14 092 tis. Kč

c) Dotace obchodním společnostem
-  navýšení neinvestičních výdajů o 1 973 tis. Kč
-  snížení investičních výdajů o 1 673 tis. Kč

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím
-  navýšení neinvestičních výdajů o 271 tis. Kč
-  snížení investičních výdajů o 1 110 tis. Kč

e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-  navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 670 tis. Kč
-  snížení investiční dotace o 2 810 tis. Kč

f) Financování

-  navýšení fondu rozvoje bydlení o 45 tis. Kč
-   navýšení úvěru o 50 000 tis. Kč

3. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10549/11/LCD

I. verze rozpočtu 2012

 

76/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

první verzi rozpočtu města pro rok 2012

 

Prominutí pohledávky – penále

77/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

neprominout pohledávku – penále ve výši 2 130 290,30 Kč obchodní společnosti VaVlstav s. r. o., identifikační číslo 27779874, se sídlem Slezská 477, 735 81 Bohumín

 

Dotace

Sportovní, kulturní a ost.zájmové akce

78/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotací ve výši nad 10 tis. Kč na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí dle předloženého návrhu

2. poskytnutí dotace na opravy a investice ve výši 43.000 Kč ZO ČSS ORCUS Bohumín na výměnu oken v části objektu ZO (klubovna, prostory pro výcvik a sklady materiálů)

 

Účelový příspěvek na čištění vodního toku Bajcůvka

79/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku společnosti ŽDB GROUP a. s. ve výši max. do částky 500 tis. Kč na čistění vodního toku Bajcůvka

 

Účelová dotace na ozdravné pobyty dětí

80/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí účelových dotací v projektu „Ozdravné pobyty dětí v roce 2012“  dle předloženého návrhu


 

Majetkové záležitosti 

Směny pozemků

81/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. směnit nemovitosti, a to pozemky parc. č. 1141/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m2, parc. č. 1156/16 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 3290 m2, parc. č. 1173/1 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1591 m2, parc. č. 1173/4 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 475 m2, parc. č. 1174 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1791 m2, parc. č. 1212/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2, parc. č. 1212/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 173 m2, zapsané na LV č. 323 vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví RPG RE Land, s. r. o. se sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Moravská Ostrava, IČ: 27769143,za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 295.000 Kč, za pozemky parc. č. 2038 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 4644 m2, parc. č. 2041 – ostatní plocha, dobývací prostor o celkové výměře 41 m2, parc. č. 2051 – ostatní plocha, dobývací prostor o celkové výměře 820 m2, parc. č. 2053 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 2653 m2, zapsané na LV č. 893 v katastrálním území Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví Města Bohumínasídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569,za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 1.230 000 Kč.

RPG RE Land, s. r. o. uhradí městu Bohumín rozdíl v cenách, který představuje 935.000 Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle komentáře.

 

2. směnit nemovitosti, a to pozemek parc. č. 142 – zahrada o výměře 1058 m2, zapsaná na LV č. 804 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví Moramis-holding, a. s., se sídlem Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 25830121, za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 338.000 Kč,

za pozemek parc. č. 1463/2–  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, včetně staveb na něm stojících bez čp/če – zemědělské stavby a za pozemek parc. č. 1463/3 – zahrada o výměře 930 m2,  oddělený z pozemku parc. č. 1463/1 geometrickým  plánem č. 2021-104/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 1.4.2011 pod č. 379/2011, vše zapsané na LV 10001 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví Města Bohumínasídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za cenu dle znaleckého posudku ceně obvyklé 450.000 Kč.

FirmaMoramis-holding, a. s.uhradí městu Bohumín rozdíl v cenách, který představuje 112.000 Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle komentáře.

 

 

Převod pozemku z PF ČR

82/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

koupit v souladu s písm. a) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 596/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pozemek parc. č. 1457 v kat. území Nový Bohumín, zapsaný na LV č. 10002 kat. území Nový Bohumín obce Bohumín ve stavu, v jakém se nachází ke dni převodu, z vlastnictví České republiky se správou nemovitostí pro Pozemkový fond České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072 do vlastnictví Města Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 za celkovou kupní cenu ve výši 32.320,- Kč, splatnou na účet PF ČR nejpozději do 7 dnů před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek převodu PF ČR v rozsahu dle průvodní zprávy

 

 

Převod pozemků – chodník Bezručova

83/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. a) zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2011 č. 67.1/5 na koupi nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí výkup nemovitosti, části pozemku parc. č. 730 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného geometrickým  plánem dle skutečného záboru (cca 2,4 m2), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Zatloukalové Anny, bytem *****

b) nabýt bezúplatným převodem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí dar nemovitosti, části pozemku parc.č. 730 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného geometrickým  plánem dle skutečného záboru (cca 2,4 m2), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Zatloukalové Anny, bytem *****. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s darováním. Účelem darování je vybudování chodníku v uvedené lokalitě. 

2. a) zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2011 č. 67.2/5 na koupi nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí výkup nemovitosti, části pozemku parc. č. 737 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného geometrickým  plánem dle skutečného záboru (cca 0,8 m2), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Ellerové Ireny, bytem *****b)  nabýt bezúplatným převodem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí dar nemovitosti, části pozemku parc. č. 737 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného geometrickým  plánem dle skutečného záboru (cca 0,8 m2), vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Ellerové Ireny, bytem *****. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s darováním. Účelem darování je vybudování chodníku v uvedené lokalitě.

 

 

Bezúplatný převod komunikace

84/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod úseku stávající silnice I/58, včetně pozemků pod stavbou, v celkové délce 0,166 km, v km 59,195-59,361 umístěné na pozemcích parc. č. 709/35 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 2946 m2, parc. č. 522/4 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 431 m2, parc. č. 522/5 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 441 m2,  parc. č. 522/6 – silnice, ostatní plocha o výměře 2405 m2, parc. č. 709/30 – silnice, ostatní plocha o výměře 63 m2, parc.č. 709/133 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 709/142 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 150 m2, včetně těchto pozemků, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, který je příslušný hospodařit s tímto majetkem, kontaktní adresa ŘSD ČR, Správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava. Ostatní náklady spojené s budoucím bezúplatným převodem, dle komentáře.

2. o předložené smlouvě o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod úseku stávající silnice I/58, včetně pozemků pod stavbou, v celkové délce 0,166 km, v km 59,195-59,361 umístěné na pozemcích parc. č. 522/4, 522/5, 522/6, 709/30, 709/35, 709/133 a 709/142 v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, včetně všech uvedených podmínek, a schválilo ji v předloženém textu.

 

Prodej pozemků

85/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

prodat pozemky  parc. č. 2461/34 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 ma část pozemku  parc. č. 2461/35, pozemek nově označen jako parc. č. 2461/37 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 810 m2 dle geometrického plánu č. 2006-80/2010 ze dne 15.12.2010 za kupní cenu 304.000 Kč azřízení věcného břemene přístupu po pozemku p. č. 2461/35 za úplatu dle Zásad města Bohumína ve výši 33.840,- Kč, včetně úhrady nákladů spojených s prodejem a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene s kupujícím a oprávněným z věcného břemene seSeveromoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45 zastoupené prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, IČ: 45193665,DIČ: CZ45193665. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající město Bohumín.

 

Bezúplatný převod pozemku – cyklostezka „K“ 

86/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

o doplnění usnesení č. 65.3/5 o schválení darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku  parc. č. 2531/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře  6 m2, odděleného z pozemku parc. č. 2531/3 – ostatní plocha, silnice, zapsané na LV č. 2145, katastrální území Nový Bohumín, obec Bohumín, včetně všech podmínek uvedených ve smlouvě

 

Dodávka tepla – dodatek ke Koncesní smlouvě

87/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o uzavření dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla uzavřené mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s.

 

 

Odpis pohledávek a prominutí poplatků z prodlení 

88/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo 

1.a)odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,    fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši117.232 Kč

b)odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodleníu zemřelých nájemcův celkové výši 538.672 Kč 

2. neprominout pohledávky – poplatky z prodlení

a) ve výši 45.875 Kč panu Škutovi Evženovi, bytem *****
b) ve výši 142.330 Kč paní Chlupové (dříve Krasňanské) Aleně, bytem *****
c) ve výši 32.538 Kč paní Maczurkové Marii, bytem ***** 

 

Školské příspěvkové organizace 

ZŠ Skřečoň – změna zřizovací listiny

89/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. zřizuje

nové místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace,               IČ 75029138: 

- školní družina - Bohumín – Skřečoň, 1. máje 217

2. schvaluje

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029138 dle předloženého návrhu

  

Vyřazení dřevořezby

90/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

o vyřazení uměleckého díla dřevořezba „Slepá moc“ v hodnotě 25 tis. Kč vytvořeného v rámci bohumínských Léto-kruhů 2002 řezbářem Nicosem Vasiliu z majetku města, a to formou bezúplatného převodu na Domov jistoty, p. o., Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ: 00847372,v souvislosti s jeho umístěním v prostorách tohoto zařízení

  

Záměr převodu Domova Jistoty, p. o.

91/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.   schvaluje

termín záměru převodu části příspěvkové organizace Domov Jistoty na město Bohumín dle předloženého návrhu 

2.   ukládá

odboru sociálnímu projednat konkrétní podmínky převodu s Moravskoslezským krajem a předložit zastupitelstvu města „Dohodu o společném postupu při řešení převodu zařízení sociálních služeb“

T: 30.4.2012
Z: Bc. Ucháč

 

Komunitní plán sociálních služeb

92/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

Komunitní plán sociálních služeb města Bohumína na období 2011 – 2014 dle předloženého návrhu

 

 

Činnost komisí a výborů, odměny členům za I. pololetí 2011

93/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2011

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM dle předloženého návrhu

3. schvaluje

změnu „Metodiky odměňování členů komisí RM a výborů ZM“ dle předloženého návrhu

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura
   
starosta                                                          místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.9.2011
Počet zhlédnutí: 2 882

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund