close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.11.2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. listopadu 2011.

 

Přítomno:   21 členů ZM
Omluveni:  p. Srniček, Ing. Šmíd

  

Obecně závazná vyhláška

Stanovení míst, kde je provozování VHP zakázáno

94/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno, s účinností od 5.12.2011

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města, úprava rozpočtu 2011

 

95/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

hospodaření města za I.-IX.2011 

2. schvaluje

Úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2011 takto:

a) Příjmová část rozpočtu

-  navýšení daňových příjmů o 100 tis. Kč
-  navýšení nedaňových příjmů o 403 tis. Kč
-  snížení kapitálových příjmů o 849 tis. Kč
-  navýšení dotace (po konsolidaci) o 124 tis. Kč 

b) Výdajová část rozpočtu

-  navýšení neinvestičních výdajů o 411 tis. Kč
-  navýšení investičních výdajů o 2 100 tis. Kč
-  snížení rezervy o 3 181 tis. Kč 

c) Příspěvky příspěvkovým organizacím

-  navýšení neinvestičních výdajů o 346 tis. Kč

d) Dotace a příspěvky ostatním subjektům

- navýšení neinvestiční dotace o 102 tis. Kč

 

II. verze rozpočtu 2012

96/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

druhou verzi rozpočtu města pro rok 2012

 

 

SMOOK – finanční výpomoc 

97/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) dofinancování realizace projektu „Cyklotrasa Racibórz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ z rozpočtu města takto:

*    v případě neobdržení dotace Svazkem měst a obcí okresu Karviná z Evropského fondu regionálního rozvoje a Ministerstva pro místní rozvoj dofinancování do výše celkových investičních nákladů vynaložených na výstavbu „Cyklotrasy Racibórz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v katastru města Bohumín
*    v případě krácení dotace Svazku měst a obcí okresu Karviná z Evropského fondu regionálního rozvoje a Ministerstva pro místní rozvoj dofinancování ve výši příslušného procenta krácení dotace z celkových nákladů vynaložených na výstavbu „Cyklotrasy Racibórz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v katastru města Bohumín. 

b) poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611, se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná – Fryštát, ve výši 5.000.000 Kč za podmínky schválení dofinancování v zastupitelstvech dotčených měst a obcí v případě neobdržení nebo krácení dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a Ministerstva pro místní rozvoj

c) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611, se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná – Fryštát, ve výši 5.000.000 Kč

2. bere na vědomí

zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, které se konalo 23.9.2011

 

 

Dotace z rozpočtu města

Zásady pro poskytování dotací - novela

98/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

novelizaci „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím“ dle předloženého návrhu

 

 

Dotace – rozdělení zůstatku na činnost

99/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

rozdělení zůstatku v rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na dotace v oblasti kulturní činnosti dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti

Výkup nemovitostí

100/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitostí, a to budovy bez čp/če – technické vybavení, na pozemku parc. č. 1013/31 a pozemku parc. č. 1013/31 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2 zapsané na LV 1580, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ: 27309941, za smluvní kupní cenu ve výši 150.000 Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem dle komentáře.

2. uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitostí, a to dům č. p. 355 stojící na pozemku parc. č. 16/1 a pozemků parc. č. 15/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2, parc. č. 15/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, parc. č. 16/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2, parc. č. 16/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, vše v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od Theodora Kestela, bytem *****, vlastnící podíl 1/2 k celku, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku za 1/2 podílu ve výši 2.100 000,- Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem dle komentáře.

3. uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitostí, a to pozemků parc. č. 763/1 – statní plocha, ostatní komunikace o výměře 798 m2 a  parc. č. 764/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m2, včetně stavby komunikace umístěné na uvedených pozemcích, vše v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín od Marka Kuczery, bytem *****, za smluvní kupní cenu ve výši 45.050,- Kč plus úhradu nákladů spojených s prodejem dle komentáře.

4. uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitostí, a to pozemku parc. č. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín od spoluvlastníků Elišky Jelínkové, bytem *****, vlastnící 1/2 podílu k celku a Pavla Kita, bytem *****, vlastnící 1/2 podílu k celku, za smluvní kupní cenu ve výši 64.750,- Kč plus úhradu nákladů spojených s prodejem dle komentáře.

5. uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitostí, a to pozemků parc. č. 974/1 – zahrada o výměře 958 m2 a parc. č. 974/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín od Edeltraudy Kühleitnerové, bytem *****, za smluvní kupní cenu ve výši 16.000,-EUR plus úhradu nákladů spojených s prodejem dle komentáře.

 

 

Bezúplatný převod staveb

101/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nabýt bezúplatným převodem stavby uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod úseků stávajících cyklostezek a cyklotras, tj. účelových komunikací na území města Bohumína, které jsou vybudovány jako projekt „Cyklotrasa Racibórz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ podle projektové dokumentace „Cyklotrasa podél řeky Olše“. Jedná se o stávající úsek cyklostezek a cyklotras včetně jejich součástí a příslušenství, od mostu do Polska ve Starém Bohumíně po ulicích Slezská, Ovocná v k.ú. Starý Bohumín, po ul. Šunychelská v k.ú. Nový Bohumín, po točnu v Kopytově směrem podél řeky Olše v k.ú. Kopytov, na ul. Větrnou pod dálnicí na ul. Opletalovou a ul. 1.máje v k.ú. Skřečoň, vše obec Bohumín, od současného vlastníka Svazku měst a obcí okresu Karviná, se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ: 75066611. Současně s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude uzavřena smlouva o provádění bezúplatné údržby cyklostezek a cyklotras na území města Bohumína se současným vlastníkem. 

 

 

Bezúplatný převod komunikace

102/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod úseku stávající silnice III/46815, včetně pozemků pod stavbou, a to  část pozemku, který bude oddělený geometrickým plánem dle skutečnosti z pozemku parc. č. 2546/1 – ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, (na LV  846) dále pozemky parc. č. 1117/1 – ostatní plocha-silnice, parc. č. 1117/2 – ostatní plocha-silnice, parc. č. 1117/4 – ostatní plocha-silnice (na LV 514) a podíl 43/48 k celku na pozemku parc. č. 1117/3 – ostatní plocha-silnice (na LV 951) a dvou propustků pod předávanou silnicí  vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, a dále úseku stávající silnice III/46814, včetně pozemku pod stavbou, a to  část pozemku, který bude oddělený geometrickým plánem dle skutečnosti z pozemku parc. č. 149 – ostatní plocha-silnice (na LV 19) a tří propustků pod předávanou silnicí vše v katastrálním území Kopytov, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

2.   bezúplatně převést nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod úseku stávající silnice II/471 od křižovatky u Bohumínské městské nemocnice, a.s. po most přes řeku Odru v celkové délce 612,12 m, včetně pozemků pod stavbou, a to pozemky parc. č. 1106/2 – ostatní plocha-silnice, parc. č. 1098 – ostatní plocha-silnice a část pozemku oddělený geometrickým plánem dle skutečně zastavěné plochy opěrnou zídkou včetně této zídky z pozemku parc. č. 1103 – ostatní plocha, ostatní komunikace (na LV 10001) a dvou mostů , a to mostu č. 05-10-01 přes potok Bajcůvka na ul. Slezská a mostu č. 58-048 přes Odru ve Starém Bohumíně – česká část, vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

 

 

Bezúplatný převod pozemků 

103/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1831/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1831 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 225, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka pana Foltinka Pavla, bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

2. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1834/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1834 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 242, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků paní Grobelné Věry, bytem *****, vlastnící podíl 1/4 k celku a paní Linnertové Aleny, bytem *****, vlastnící podíl 3/4 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

3. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1887/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1887/2 – orná půda, zapsané na LV č. 1181, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (ve SJM) manželů Dimitra Stankova a Kristiny Stankovové, oba bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

4. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1887/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1887/32 – orná půda, zapsané na LV č. 896, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (ve SJM) manželů Janko Stankova a Evy Stankovové, oba bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

5. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1815/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1815/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 1138, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Tesarčíkové Jolany, bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

6. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1839/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1839/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 1023, oddělený geometrickým plánem č. 1297-28/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 12.10.2011 pod č. 1307/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (ve SJM) manželů Pavla Čecha a Květy Čechové, oba bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

7. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1892/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1892 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 159, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Davida Maděřiče, bytem *****, vlastnící podíl 1/2 k celku a paní Markéty Maděřičové, bytem *****, vlastnící podíl 1/2 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

8. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1839/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 ma  pozemek parc. č. 1839/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 ma, zapsané na LV č. 1098, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (ve SJM) manželů Milana Kocura a Kristiny Kocurové, oba bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

9. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1864/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1864/4 – zahrada, zapsané na LV č. 1117, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (ve SJM) manželů Eduarda Bartuska bytem ***** a Pavla Bartusková bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. 

10. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1818/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1818/8 – orná půda, zapsané na LV č. 824, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Bohumíra Panta, bytem *****, vlastnící podíl 1/4 k celku a paní Tesarčíkové Jolany, bytem *****, vlastnící podíl 1/4 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

11. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1820/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1820/3 – zastavěná plocha a nádvoří,, zapsané na LV č. 166, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků paní Věry Gabzdylové, bytem *****, vlastnící podíl 3/8 k celku a paní Lenky Nodžákové, bytem *****, vlastnící podíl 3/8 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

12. nabýt bezúplatným převodem nemovitosti pozemek parc. č. 1824/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1824 – zahrada a pozemek parc. č. 1825/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1825/1 – orná půda, zapsané na LV č. 255, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (ve SJM) manželů Emanuela Bortlíka a Evy Bortlíkové, oba bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

13. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1829/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1829 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 18, oddělený geometrickým plánem č. 1250-41/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 7.1.2011 pod č. 08/2011, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Réné Konarského, bytem *****, vlastnící podíl 1/4 k celku a paní Vlasty Spratkové, bytem *****, vlastnící podíl 3/4 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

 

Prodej pozemku

104/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat nemovitost pozemek parc. č. 166 – zahrada o výměře 2414 m2, zapsaný na LV č. 10001, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, za cenu smluvní 600.000,-Kč, a to manželům Davidu Kolesárovi a Zuzaně Kolesárové do SJM, oba bytem ***. Dále kupující uhradí 50% ostatních nákladů, spojených s převodem, dle komentáře.

 

Odpis pohledávek a prominutí poplatků z prodlení

105/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. a)odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,          fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši97.233,00 Kč

     b)odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodleníu zemřelých nájemcův celkové       výši 355.233,00 Kč

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,           fakturaci a nákladech řízení v celkové výši 208.248,00 Kč

      b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 1.937.026,00 Kč

3. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 24.310,00 Kč p. Birčáku Vladimíru, Středová 1158, Rychvald

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura
starosta                                                          místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.11.2011
Počet zhlédnutí: 3 141

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.48 sekund