close google translator menu
Dnes je Úterý 10.12., svátek má Julie.
Dnes má svátek Julie. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Brian Molko (*1972) - Americký zpěvák a kytarista skupiny Placebo
  • Karel Schwarzenberg (*1937) - Český senátor a ministr zahraničních věcí
  • Reginald Rose (*1920, +19.4.2002) - Americký scénárista a spisovatel
  • Olivier Messiaen (*1908, +27.4.1992) - Francouzský hudební skladatel
  • Anotnín Novotný (*1904, +28.1.1975) - Československý prezident
  • Adolf Loos (*1870, +23.8.1933) - Český architekt
  • César Franek (*1822, +8.11.1890) - Belgicko-francouzský hudební skladatel a varhaník
  • Ada Lady Lovelace (*1815, +27.11.1852) - Anglická hraběnka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.2.2012

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. února 2012

 

Přítomni:   20 členů ZM¨
Omluveni: p. Bruzl, MUDr. Němeček, p. Srniček

 

Obecně závazná vyhláška

OZV o poplatcích za VHP a videoloterní terminály

112/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

Dotace

113/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  bere  na  vědomí

projekt „ Dotace na podporu modernizace výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže“

2.  schvaluje

poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu 

 

Projekty z Regionálního operačního programu

114/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje   

1. spolufinancování projektu „Modernizace škol Bohumín IV“ ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, průběžné financování tohoto projektu z rozpočtu města ve výši 100% celkových výdajů před přijetím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a financování projektu v době udržitelnosti.

2. předložení a realizaci projektu„Regenerace kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně“, o jehož financování usiluje Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.2 Subregionální centra

 

Majetkové záležitosti

Převod nemovitostí

115/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

a) uzavřít kupní smlouvu na převod nemovitosti, a to budovy bez čp./če. – jiná stavba, na pozemku parc. č. 974/2 bez tohoto pozemku, zapsané na LV 909, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín od paní Črepovské Anny, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 75.000 Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem dle komentáře

b) zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 13.9.2010 č. 312.1/25 na prodej obytného domu na ul. Vrchlického č. p. 621na pozemku parc. č. 136, pozemek parc. č. 136 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 257m2 vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaných na LV 10001, do podílového spoluvlastnictví manželům Tomáši a Petře Hellebrandovým a manželům Romanovi a Pavlíně Skupienovým, z důvodu jejich odstoupení od koupi této nemovitosti

2. bere na vědomí

výsledky licitací prodeje nemovitostí domu č. p. 155 na pozemku parc. č. 1447 včetně tohoto pozemku a domu č. p. 157 na pozemku parc. č. 1446, včetně tohoto pozemku vše v k. ú. Pudlov, obec Bohumín zapsané na LV 10001

 

 

Převod pozemku

116/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 17 – zahrada v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaný na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Vrbice nad Odrou, dle písm. a) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 596/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění, za podmínek uvedených v průvodní zprávě z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569

  

 

Předkupní právo

117/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva k odkoupení nemovitosti a neuzavřít kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl 1/2 pozemků p. č. 588/2 – zastavěná plocha - 77 m2, p. č. 589/2 – zastavěná plocha a nádvoří – 249 m2, p. č. 590 – zastavěná plocha a nádvoří – 984 m2, p. č. 591 – zastavěná plocha a nádvoří – 443 m2, p. č. 593/1 – ostatní plocha, jiná plocha – 11.875 m2, p. č. 593/7 – zastavěná plocha a nádvoří – 85 m2 a p. č. 1283 – trvalý travní porost – 4964 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 860 od stávajícího vlastníka těchto nemovitostí, a to Biskupství ostravsko – opavského, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava za cenu ve výši 1.300 000 Kč

 

Územní plán města – návrhy na změnu

118/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,nepořídit změnu Územního plánu sídelního útvaru Bohumín podlenávrhů, předložených navrhovateli dle přílohy materiálu a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona

2. ukládá

písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou

T: 31.3.2012

Z: Ing. Ptošková

 

Stížnosti a petice za rok 2011 

119/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2011

 

 

Komise RM a výbory ZM 

Pověření KV úkoly

120/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

pověřuje

kontrolní výbor úkoly v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu

 

Činnost komisí-výborů a odměny členům za I. pololetí 2011

121/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

zprávu o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2011

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2011 dle předloženého návrhu

 
 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura
starosta                                                          místostarosta

  


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 17.2.2012
Počet zhlédnutí: 2 848

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.44 sekund