close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 23.4.2012

Usnesení z 10. Zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 23. dubna 2012

Přítomni:   20 členů ZM
Omluveni: MUDr. Balcárek, MUDr. Němeček, p. Srniček

 

Obecně závazné vyhlášky

OZV o spalování suchých rostlinných materiálů

122/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku o spalování suchých rostlinných materiálů.

 

 

OZV – Požární řád města

123/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města Bohumína

2. zřizuje

s účinností od 1.5.2012 na dobu neurčitou jednotky sboru dobrovolných hasičů města, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu:

-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Starý Bohumín, kategorie JPO III
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Skřečoň, kategorie JPO V
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Záblatí, kategorie JPO V
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Vrbice, kategorie JPO V¨
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Šunychl, kategorie JPO V

 

3. schvaluje

zřizovací listiny jednotek sboru dobrovolných hasičů města 

-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Starý Bohumín
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Skřečoň
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Záblatí
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Vrbice
-         Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Šunychl

 

Finanční záležitosti

Závěrečný účet města za rok 2011

124/10

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením

souhlasu

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

 

 

Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2012

125/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2012 dle pozměňovacího návrhu:

 

1. Příjmová část rozpočtu

a) snížení daňových příjmů o 5 770 tis. Kč
b) snížení nedaňových příjmů o 3 454 tis. Kč
c) snížení kapitálových příjmů o 880 tis. Kč
d) navýšení dotace o 10 448 tis. Kč

 

2. Výdajová část rozpočtu

a) navýšení neinvestičních výdajů o 22 756 tis. Kč  
b) navýšení investičních výdajů o 14 073 tis. Kč
c) snížení rezervy města o 3 892 tis. Kč

 

3. Dotace obchodním společnostem

snížení neinvestičních výdajů o 420 tis. Kč

 

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím

navýšení neinvestičních výdajů o 3 539 tis. Kč

 

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

a) navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 438 tis. Kč
b) navýšení investiční dotaceo 43tis. Kč

 

6. Financování

a) změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 35 965 tis. Kč
b) navýšení fondu sociálního o 228 tis. Kč 

 

Odpis pohledávek

126/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

1.                 odpis nevymahatelných pohledávek na odpadech a soudních poplatcích u zemřelých dlužníků v celkové výši 11 667 Kč

2.                 odpis nevymahatelných pohledávek na odpadech, náhradách škody, úrocích z prodlení a penále, půjčce, nevyúčtovaných zálohách, nájemném z ploch a reklamy, refakturaci a soudních poplatcích dlužníků v celkové výši 85 012,60 Kč

3.                 odpis pohledávky Správa bytového fondu a kotelen SBFK, s.r.o. ve výši 731 733,36 Kč 

 

 

127/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1.   a)odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 88.098,05 Kč

     b)odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodleníu zemřelých nájemcův celkové výši745.758,00 Kč

2.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení v celkové výši177.892,50 Kč

      b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši1.992.318,50 Kč

3. odepsat pohledávku města vůči společnosti PODA a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179 ve výši 70.000,- Kč.

 

 

Převzetí ručitelského závazku

128/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1.   poskytnutí provozní dotace společnosti BOSPOR spol. s r.o. na splátky jistin a úroků z úvěru vzniklých na základě smlouvy o úvěru č. 10395/12/LCD na opravu střešní konstrukce aquacentra v letech 2013 a 2014 ve výši 10 200 000 Kč (deset milionů dvě stě tisíc korun)

2.   poskytnutí provozní dotace společnosti BOSPOR spol. s r.o. ve výši 2 800 000 Kč (dva miliony osm set tisíc korun) na dofinancování opravy střešní konstrukce aquacentra, včetně souvisejících výdajů v roce 2013

 

 

Dary poskytnuté městu a PO v roce 2011 

129/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2011

 

 

Žádosti o dotace (sport, kultura, opravy a investice sport.organizacím)

130/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1.   poskytnutí dotací ve výši nad 10 tis. Kč na pořádání sportovních a kulturních akcí:

-      o.s. Bonatrans Bohumín (Mezinárodní Velká cena Bohumína)                                         50.000 Kč

-      HC 2000 Bohumín (Bohumínská hokejová liga amatérů)                                                 35.000 Kč

-      Svatoslav Bogumski (Bohumínská tenisová liga)                                                              19.000 Kč

-      TJ Slovan Záblatí (Turnaj obcí s názvem „Záblatí“)                                                          25.000 Kč

-      TJ Slovan Záblatí (Mezinárodní turnaj žáků příhraničních měst a obcí v kopané)              15.000 Kč

-      BC Bohumín, o.s. (Turnaj mistrů města Bohumín)                                                           45.000 Kč

-      AK Bohumín, o.s. (Běh ulicemi města)                                                                            26.000 Kč

-      TJ Sokol Bohumín-oddíl všestrannosti (Župní všesokolský slet)                                      30.000 Kč

-      TJ Sokol Bohumín-oddíl odbíjené (Bohumínská městská volejbalová liga)                      11.000 Kč

-      FK Bohumín (100% Chachar cup)                                                                                 18.000 Kč

-      1.SC Bohumín ´98 - Frolbalový klub (City Cafe Open)                                                   14.000 Kč

-      1.SC Bohumín ´98 – Frolbalový klub (O pohár 1.SCB ´98)                                            14.500 Kč

-      SK Šafrata (14.MTB cena Bohumína)                                                                            11.000 Kč

-      OS Přátel bohumínské historie (Recesisticky rekreační závod tzv. dračích lodí)               25.000 Kč

-      Alma mater o.s. (Žena 2012)                                                                                          22.000 Kč

-      OS Přátel bohumínské historie (Gospelový koncert)                                                        10.000 Kč

-      OS Přátel bohumínské historie (Koncert u příležitosti poutní slavnosti)                             10.000 Kč

-      OS Přátel bohumínské historie (České barokní vánoční muzicírování)                              10.000 Kč

 

2.   poskytnutí dotací ve výši nad 10 tis. Kč na pořádání ostatních zájmových akcí:

-      Česká speleol.společ.-Z0 7-01 ORCUS Bohumín (Spel.expedice Čatyr Dag 2012)  20.000 Kč

-      Česká speleol.společ.-70 7-01 ORCUS Bohumín (Expedice TROMS nebo Aj Petri) 20.000 Kč

-      ČSCH-ZO CHOP Bohumín-Skřečoň (Místní výstava okrasného ptactva)                       11.000 Kč

 

3.     poskytnutí dotací na opravy a investice sportovním organizacím dle předloženého návrhu, ostatním zájmovým a církevním organizacím následovně:

-      TJ Slovan Záblatí (výměna sedadel a nástupnic na tribuně)                                               45.000 Kč

-      TJ Slovan Záblatí (II. etapu zprovoznění vodního hospodář.pro postřik hřiště)                 16.000 Kč

-       TJ Slovan Záblatí (odstranění havárie při přípravě užitkové vody pro sprchy                   

-      sportovců a přepojení šaten na samostatný okruh ÚT (dle PD)                                       45.000 Kč

-      TJ Sokol Záblatí (modernizace tělocvičny-sálu Sokolovny)                                              80.000 Kč

-      SŠ Bohumín (úprava tenisových kurtů v areálu ubytovny ul. Revoluční)                            20.000 Kč

-      o.s. Bonatrans Bohumín (oprava závodního pódia pro vzpěračské soutěže)                     12.000 Kč

-      TJ Viktorie Bohumín (oprava omítky a výmalba prostor tělocvičny, klubovny,

posilovny, šaten a koupelny a vstupní chodby)                                                                 15.500 Kč

-  TJ Sokol Bohumín, oddíl tenisu (oprava zavlažovacího systému na tenis. kurtech)             23 500 Kč

-      Český rybářský svaz Bohumín (provedení nové elektroinstalace a opravu

zárubní, prahů a omítek vč. výmalby v budově sídla MO v Bohumíně-Pudlově                40.000 Kč

 

131/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje

poskytnutí dotací na opravy a investice těmto organizacím:  

-      Církev adventistů s.d., sbor Nový Bohumín

-      Slezská církev evangelická, farní sbor a. v. v Bohumíně                                                   

 

Rozdělení dotací v r.2012 na sportovní, kulturní a ostatní zájmovou činnost

132/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových kategoriích dle předloženého návrhu

2.  poskytnutí dotací na činnost v roce 2012 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen) dle předloženého návrhu                                                                      

3. poskytnutí dotací na činnost v roce 2012 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu                                                                                                                                                           

                             

 

Rozdělení dotací na poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2012

133/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí dotací na poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2012 dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků

134/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. ruší

a) usnesení zastupitelstva města Bohumína číslo 280.1/22  ze dne 19. 4. 2010, kterým rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2249 – ostatní plocha o celkové výměře 203 m(budoucí zábor cca 25 m2), parc. č. 2258 – trvalý travní porost o celkové výměře 1310 m(budoucí zábor cca 110 m2), parc. č. 2269 – trvalý travní porost o celkové výměře 1046 m(budoucí zábor cca 490 m2 ), parc. č. 2291 – trvalý travní porost o celkové výměře 4005 m(budoucí zábor cca 640 m2 ), které měly být odděleny geometrickými plány dle skutečných záborů, vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín,zapsané na LV 10001 a to České republice – Zemědělské vodohospodářské správě, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ: 00020451 pro potřebu vybudování stavby „Ochranné hráze Lutyňka“

b) usnesení zastupitelstva města Bohumína číslo 280.2/22 ze dne 19. 4. 2010, kterým rozhodlo prodat části pozemků parc. č. 2091/1 – ostatní plocha o celkové výměře 4438 m2 (budoucí zábor cca 100m2), parc. č. 2092 – trvalý travní porost o celkové výměře 2947 m(budoucí zábor cca 1195 m2), parc. č. 2093/1 – ostatní plocha o celkové výměře 623 m(budoucí zábor cca 60 m2), parc. č. 2103 – orná půda o celkové výměře 4837 m(budoucí zábor cca 1530 m2), parc. č. 2108/1 – vodní plocha o celkové výměře 6148 m(budoucí zábor cca 840 m2), parc. č. 2185 – trvalý travní porost o celkové výměře 1106 m(budoucí zábor cca 640 m2 ), parc. č. 2198/2 – zahrada o celkové výměře 64 m(budoucí zábor cca 10 m2), parc. č. 2199/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 1514 m(budoucí zábor cca 775 m2), parc. č. 2202/2 – vodní plocha o celkové výměře 568 m(budoucí zábor cca 45 m2), parc. č. 2204/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 586 m(budoucí zábor cca 110 m2 ), parc. č. 2205 – ostatní plocha o celkové výměře 1363 m2 (budoucí zábor cca 500 m2), které měly být odděleny geometrickými plány dle skutečných záborů, vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 10001, a to České republice – Zemědělské vodohospodářské správě, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ: 00020451 pro potřebu vybudování stavby „Ochranné hráze Flakůvka“.

 

2. rozhodlo

o bezúplatném převodu pozemků p. č. 2108/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené o výměře 6148 m2 a p. č. 2369 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1905 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín do majetku Povodí Odry, státního podniku, Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava z důvoduzkvalitnění plnění povinností správce toku vyplývající ze zákona č. 254/01 Sb., O vodách. Jedná se o koryto vodního toku Flakůvka a LB část vodního toku Lutyňky. Veškeré náklady s převodem pozemků ponese Povodí Odry s. p.

 

 

Prodej pozemků 

135/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 2461/35 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 564 m2 a p. č. 2461/36 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín s panem Markem Durčokem za kupní cenu 240.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem

2. uzavřít kupní smlouvu na prodej  pozemku p. č. 1463/4 – zahrada o výměře 163 m2, který byl odměřený geometrickým plánem číslo 2106-65/2012 ze dne 20. 2. 2012 z pozemku p. č. 1463/1 – zahrada o celkové výměře 5649 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín s firmou  Moramis-holding, a. s., se sídlem Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 25830121, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 62.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Další podmínky uvedené ve smlouvě jsou: Firma Moramis-holding, a.s. do 14-ti dnů po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu na výstavbu komunikace, kterou bude budovat město, uhradí podíl za její vybudování ve výši 16.000 Kč. Zajistí dokumentaci na stavbu obytného domu se startovacími byty dle předložené studie z prosince r. 2010 v k. ú. Nový Bohumín tak, aby byl vydán platný územní souhlas (nebo územního rozhodnutí) a následně pravomocné stavební povolení stavebního úřadu, které vydává stavební úřad před zahájením stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále „stavební zákon“) do 31. 12. 2012. Dále dokončí stavbu domu na základě předložení pravomocného kolaudačního souhlasu na dokončení stavby vydaného stavebním úřadem dle stavebního zákona včetně příslušejících terénních úprav a ostatních staveb (parkovací místa, kanalizace, odvodnění parkovišť a zpevněných ploch, atd.) do 31. 12. 2014.

    Nedodržení každého jednotlivého termínu bude sankcionováno smluvní pokutou ve prospěch města Bohumín ve výši 100.000 Kč.

    Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Moramis-holdingu, a.s. nahradit městu Bohumín vzniklou škodu způsobenou porušením povinností. Tato sjednaná pokuta je splatná ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne výzvy k úhradě.

    Uplatnění smluvní pokuty nebrání odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění stanovených termínů.

 

 

Bezúplatný převod nemovitostí

136/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.    nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 549/5 – orná půda o výměře 705 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 549/2 – orná půda, zapsané na LV č. 1038, oddělený geometrickým plánem č. 774-30/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 21.10.2011 pod č. 1363/2011, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka pana Vykydala Romana. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

2.    nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 543/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 543 – zastavěná plocha, zapsané na LV č. 237, oddělený geometrickým plánem č. 774-30/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 21.10.2011 pod č. 1363/2011, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Nožkové Malgorzaty. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

3.    nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 542/2 – orná půda o výměře 78 m2, oddělený z pozemku parc. č. 542 – orná půda, zapsané na LV č. 279, oddělený geometrickým plánem č. 774-30/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 21.10.2011 pod č. 1363/2011, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Skotnicové Evy. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

4.    nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 1367/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 572 m2 , zapsané na LV č. 514, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

5.    nabýt bezúplatným převodem nemovitosti pozemek parc. č. 1519/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m2 a pozemek parc. č. 1519/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 , oddělené z pozemku parc. č. 1519/1 – ostatní plocha, silnice     vše v  katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, a to geometrickým plánem číslo 778-51/2011 zpracovaným oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 1.12.2011 pod č. 1580/2011 a geometrickým plánem číslo 790-16/2012 zpracovaným oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 23.3.2012 pod č. 393/2012, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

6.   nabýt bezúplatným převodem nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 514, a to pozemků parc.č. 1367/8 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1367/9 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1385/29 ostatní plocha – silnice (bude odměřen geometrickým plánem), parc.č. 1385/5 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1367/10 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1385/9 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1385/10 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1385/11 ostatní plocha – silnice a část stavby silnice č. III/46815, dále parc.č. 1385/6 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1058/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 1385/16 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 1385/17 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1385/13 ostatní plocha – silnice vše v katastrálním území Starý Bohumín. Dále na budoucí bezúplatný převod nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 846, a to pozemků parc.č. 2546/1 ostatní plocha – silnice (bude odměřen geometrickým plánem) a parc.č. 2546/2 ostatní plocha – silnice a dvou mostů č. 46813-3A a 46813-4 vše v katastrálním území Nový Bohumín. Dále na budoucí bezúplatný převod nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 893, a to pozemku parc.č. 2450/3 ostatní plocha – silnice v katastrálním území Skřečoň a části stavby silnice č. III/46813, vše v obci Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře.

 

Výkup pozemků

137/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.                  nabýt nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 532/2 – zahrada o výměře 59 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 532 – zahrada, zapsané na LV č. 409, oddělený geometrickým plánem č. 774-30/2011 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 21.10.2011 pod č. 1363/2011, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka RPG RE Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, PSČ 701 97, IČ: 27769143, za smluvní kupní cenu ve výši 1300 Kč, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

2.    nabýt nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 1222/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 295 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 1222/2 – zastavěná plocha, zapsaný na LV č. 1993, oddělený geometrickým plánem č. 2099-4/2012 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 25.1.2012 pod č. 121/2012, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, PSČ 701 78, IČ: 00032352, za smluvní kupní cenu ve výši 240.000 Kč, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

 

Směna pozemků

138/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

směnit nemovitosti, a to pozemek parc. č. 1222/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 a pozemek parc. č. 2555/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 a zapsané na LV č. 1669 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví paní Dong Thi Thao, za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 50.000 Kč, za pozemek parc.č. 1222/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 148 m2, zapsané na LV 10001 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví Města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 68.000 Kč.

Paní Dong Thi Thao uhradí městu Bohumín rozdíl v cenách, který představuje 18.000 Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle předloženého návrhu

 

Neukončené převody nemovitostí v roce 2012

139/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

informaci o neukončených převodech nemovitostí dle platných usnesení zastupitelstva dle komentáře.

2. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 8.září 2008 č. 162.3/12  o záměru prodat nemovitosti objekt k bydlení v Bohumíně-Pudlov č.p. 155, na pozemku parc. č. 1447 včetně pozemku parc. č. 1447 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 529 m2) a objekt k bydlení v Bohumíně-Pudlov č.p. 157 na pozemku parc. č. 1446 včetně pozemku parc. č. 1446 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 631 m2),vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV 10001. Nemovitosti se nacházejí na ulici Lounská v Pudlově. Podmínkou prodeje je budoucí využití těchto objektů pouze k podnikatelským účelům

 

Zrušení jednotky SDH Bohumín-Kopytov 

140/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bohumín – Kopytov k 30. 4. 2012   

                         

Názvy ulice

141/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

nové názvy ulic takto:

m.č. Pudlov               ul. K Odře (původně Oderská)

                                  ul. Štěrková (původně Mlýnská)

                                  ul. U Kříže (původně Polní)

m.č. Nový Bohumín   ul. Spojovací (původně Příční)

 

Školská příspěvková organizace

Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Skřečoň

142/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029138 dle předloženého návrhu

 

Městská policie – zpráva o činnosti za rok 2011 

143/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2011

 

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                          místostarosta

  


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 23.4.2012
Počet zhlédnutí: 3 245

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.52 sekund