close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.6.2012

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. června 2012

 

Přítomni:  23 členů ZM

 

Obecně závazná vyhláška

Stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

144/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2013

  

Finanční záležitosti

Výsledky hospodaření

145/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

výsledky hospodaření města za leden-duben 2012

 

Svazek měst a obcí okresu Karviná 

146/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

a) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2011 bez výhrad

b) závěrečný účet SMOOK za rok 2011

2. schvaluje

vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná do výše 350 000 Kč (slovy: třistapadesátisíckorun) na spolufinancování realizace projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry" v období od 2013 do roku 2014 a úhradu 100% nezpůsobilých výdajů projektu v situaci, kdy bude projekt vybrán k poskytnutí dotace

 

Záměr přijetí úvěru

Financování stavebních úprav Národního domu (Jessica fond)

147/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

záměr přijetí úvěru v r. 2013 na financování Stavebních úprav Národního domu z Českomoravské záruční a rozvojové banky z JESSICA holdingového fondu Moravskoslezsko

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod nemovitostí

148/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitost stavbu bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba – stálého lehké opevnění (dále SLO) stojící na pozemku parc. č. 1376/33 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 ve vlastnictví jiného vlastníka (ŘSD ČR), zapsané na LV č. 959, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky, Ministerstva obrany příslušného hospodařit s majetkem státu se sídlem ul. Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, PSČ 160 00, příslušnost k organizační složce právnické osoby Vojenské ubytovací a stavební správy Brno (dále VUSS Brno), Svatoplukova 2687/84, Brno, Židenice, PSČ 615 00, IČ: 60162694-006, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře

2. nabýt bezúplatným převodem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 520, a to části pozemku parc.č. 1520 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Záblatí u Bohumína, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle komentáře

 

Převod pozemků z PF ČR

149/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

zrušit usnesení č. 206.1./16 ze dne 6.4.2009, kterým bylo rozhodnuto o úplatném nabytí pozemků parc. č. 1129, 1131, 1132, 1134, 1136, 1164 a 1165 v kat. území Nový Bohumín dle písm. a) odst. 1 §5 zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění, za cenu 146.989 Kč dle nabídky pozemků PF ČR k náhradním restitucím zveřejněné od 23.1. do 23.2.2009 z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu ČR se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072 do vlastnictví města

 

Záměr prodeje pozemku

150/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

záměr prodeje pozemku p. č. 1282 v k. ú. Záblatí včetně zadávacích podmínek pro výstavbu inženýrských sítí. Minimální vyvolávací cena pozemku pro vyhlášení nabídky bude činit 200 Kč/m2. Stavba inženýrských sítí bude na základě vydaného kolaudačního souhlasu vybraným investorem dokončena nejpozději v termínu do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

2. ukládá

odboru majetkovému zveřejnit záměr prodeje pozemku obvyklým způsobem, včetně zadávacích podmínek pro výstavbu inženýrských sítí a výsledky licitace předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města Bohumína                                                             

T: 10.9.2012

Z: Ing. Drdová       

 

Předkupní právo

151/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti, a to bytové jednotky č. 317/1 umístěné v domě č. p. 317 na pozemku parc. č. 871 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1269/3803 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 871, vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 886, pro katastrální území Pudlov, obec Bohumín od stávajícího vlastníka Svobodové Dagmar, bytem *** 

 

Zásady pro prominutí poplatků z prodlení

152/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

o přijetí a uplatňování „Zásad pro prominutí poplatků z prodlení“, vč. schválených úprav

2. ukládá

majetkovému odboru zveřejnění těchto „Zásad“

T: 30.6.2012

Z: Ing. Drdová

 

Vznik Místní akční skupiny Bohumínsko

153/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

informace o plánovaném založení místní akční skupiny na území Bohumína (a dalších obcí: Rychvald, Petřvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné) jako zájmové sdružení právnických osob za účelem spolupráce mezi složkami veřejného života na principu vytváření místních partnerství pro realizaci integrované strategie území v souladu s principem LEADER

2.  schvaluje

a) členství města Bohumín jako jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení právnických osob v místní akční skupině Bohumínsko

b) začlenění města Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, IČ 00297569 do územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko

c) stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko

3. pověřuje

starostu města pana Ing. Petra Víchu, aby zastupoval město Bohumín v Místní akční skupině Bohumínsko, a to mimo jiné na ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení

 

Společnosti města – výroční zprávy za rok 2011

154/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. výroční zprávy společnostíBM servis a. s.,BMN, a. s., BOSPOR spol. s r. o. za rok 2011

2. roční účetní závěrku za rok 2011

3. rozdělení zisku společností za rok 2011

 

 

Podpora sociálních služeb  

Smlouva s MS krajem

155/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy mezi městem Bohumín a Moravskoslezským krajem o podpoře sociálních služeb dle předložených návrhů smluv

 

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Lumír Macura

starosta                                                                      místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.6.2012
Počet zhlédnutí: 3 061

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.41 sekund