close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.9.2012

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 10. září 2012

Přítomni:    22 členů ZM
Omluveni:  MUDr. Trach

 

Obecně závazná vyhláška

156/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno dle předloženého návrhu

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města za I. pololetí 2012 a úprava rozpočtu 2012

157/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací  za I. pololetí 2012

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2012 dle pozměňovacího návrhu

a) Příjmová část rozpočtu

-   navýšení daňových příjmů o  10 402 tis. Kč

-   navýšení nedaňových příjmů o 1 428  tis. Kč

-   snížení kapitálových příjmů o 731 tis. Kč

-   navýšení dotací (po konsolidaci) o 2 706  tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu

-   navýšení neinvestičních výdajů o 11 229 tis. Kč

-   snížení investičních výdajů o 2 226  tis. Kč

-   navýšení rezervy města o 575 tis. Kč

c) Dotace obchodním společnostem

-   navýšení neinvestičních dotací o 2 415 tis. Kč

-   snížení investičních dotací o 500 tis. Kč

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím

-   navýšení neinvestičních příspěvků o 814  tis. Kč

e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-   snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 14 tis. Kč

-   navýšení investičních dotací a příspěvků o 1 512 tis. Kč

 

 

Návrh I. verze rozpočtu 2013

158/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

první verzi rozpočtu města pro rok 2013

SMOOK – zápis z kontrolního výboru, úprava Stanov

159/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, která se konala 15.8.2012

2. schvaluje

dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 (doplnění o korespondenční způsob hlasování „per rollam“)

 

Dotace z rozpočtu města

160/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace OS Přátel bohumínské historie na pořádání akce - Recesisticky rekreační závod tzv. dračích lodí v absolutní výši 25.000 Kč (dotace schválena ZM usn. č. 130.1/10 ze dne 23. 4. 2012)

2. poskytnutí dotací ve výši nad 10 tis. Kč dle "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím" na pořádání kulturních a ostatních zájmových akcí a opravy a investice dle předloženého návrhu 

2. změnu v účelu užití části dotace (schváleno ZM, usn. č. 130.3/10 ze dne 23.4.2012) původně určené na výměnu osvětlení  v rámci akce „Opravy tělocvičny (sálu) Sokolovny“ v m. č. Záblatí s tím, že bude použita na akci „I. etapa napojení objektu Sokolovny na městskou kanalizaci“ 

3. poskytnutí dotací sportovním subjektům na projekty sportovního rozvoje a zvýšení úrovně výkonnostního sportu dle předloženého návrhu

4. poskytnutí mimořádné dotace TJ Bohumín v souvislosti s likvidací sportovního areálu na ul. Revoluční (Faja) dle předloženého návrhu

  

Účelová dotace – léčebné pobyty dětí

161/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí účelových dotací v projektu „LÉČEBNÉ POBYTY DĚTÍ“ v roce 2013 dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti

Směna pozemků

162/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

směnit pozemky, uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě na budoucí převod nemovitostí, a to část pozemku parc. č. 1313/1 – orná půda (o celkové výměře 12914 m2), zapsaný na LV 1077, ze kterého bude oddělena geometrickým plánem část o velikosti přibližně 500 m2 pro výstavbu chodníku, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví pana Mgr. Petra Pěgříma, bytem *****      za část pozemku parc.č. 1304/1 – orná půda (o celkové výměře 1536 m2), zapsaný na LV 10001, ze kterého bude oddělena geometrickým plánem část o velikosti přibližně 500 m2, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Směna bude provedena bez doplatku smluvních stran. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle předloženého návrhu.

 

 

Bezúplatný převod nemovitostí

163/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. darovat nemovitost stavbu bez čísla popisného nebo evidenčního – zemědělskou stavbu, stojící na pozemku parc. č. 259 bez tohoto pozemku, zapsaná na LV 10001, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, Základní organizaci Bohumín-Vrbice, se sídlem Ostravská 30, Bohumín-Vrbice, 735 51 Bohumín, IČ: 65468333 a sjednat smluvní věcné předkupní právo na zpětný bezúplatný převod za stejných podmínek převodu městem.  Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu 

2. nabýt darem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitosti, a to část pozemku parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti přibližně 14 m2 (bude odměřen geometrickým plánem), zapsané na LV 365, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současných  vlastníků pana Romana Svrčiny vlastnící ½ podílu na nemovitosti a paní Zdeňky Svrčinové vlastnící ½ podílu na nemovitosti, oba bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

3.  nabýt darem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitosti, a to část pozemku parc.č. 1742/5 zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti přibližně 24 m2 (bude odměřen geometrickým plánem), zapsané na LV 1361, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současných vlastníků ve SJM, manželů Čestmíra Kaspřáka a Hany Kaspřákové, oba bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

4.  nabýt darem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitosti, a to část pozemku parc.č. 1742/29 ostatní plocha, manipulační plocha, o velikosti přibližně 38 m2 (bude odměřen geometrickým plánem), zapsané na LV 2179, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současnáho vlastníka pana Marka Durčoka, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

 

Výkupy nemovitostí

164/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup stavby bez čp/če – jiná stavba (bývalá čerpací stanice) zapsaná na LV č. 420, na pozemku parc. č. 332 ve vlastnictví jiného vlastníka, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka RPG RE Commercial, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3,  Moravská Ostrava, PSČ 701 97, IČ: 27769135, za smluvní kupní cenu ve výši 1,-Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

2. koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 383/3 – zahrada o výměře 81 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 383 – zahrada a pozemku parc. č. 384/3 – orná půda o výměře 107 m2 , oddělený z pozemku parc. č. 384/1 – orná půda, zapsané na LV č. 621, oba oddělené geometrickým plánem č. 1329-89/2012 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 13.6.2012 pod č. 754/2012, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Pupíkové Šárky, bytem *****, za smluvní kupní cenu ve výši 94.000,-Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

3. koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 246/3 – orná půda o výměře 1209 m2, zapsaný na LV č. 1025, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Ing. Cieslara Michala, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 519.870,- Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

4. koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 246/1 – orná půda o výměře 1201 m2 a pozemku parc. č. 248 – orná půda o výměře 157 m2, zapsané na LV č. 1029, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Ing. Ščotky Petra, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 543.200,-Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

5. koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 22/1 – zahrada o výměře 714 m2, zapsaný na LV č. 2193, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Bachracha Eitana Jicchaka, bytem ***** vlastnící podíl 9/32 a paní Königové Rachel, bytem ***** vlastnící podíl 9/32, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková obvyklá kupní cena za uvedených 18/32 podílu je 291.178,-Kč a bude rozdělena jednotlivým spoluvlastníkům dle výše jejich jednotlivých podílů. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

 

Odpis pohledávek 

165/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 133.755,00 Kč

b)  odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové   výši 311.428,00 Kč 

2.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,           fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 342.933,90 Kč

 b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 3.527.928,30 Kč

  

Změna názvu ulice

166/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

změnu názvu ulice v m. č. Vrbice dle předloženého návrhu (původní název ulice U Garáží – nový název Vrbická)

 

Výbory ZM, komise RM

Kontrolní výbor - odvolání členky

167/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

odvolává

p. Lucii Kublovou z členství v kontrolním výboru zastupitelstva města Bohumína

 

Činnost výborů a komisí za 1. pololetí 2012, odměny členům

168/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2012

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2012 dle předloženého návrhu

                                                                               

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.9.2012
Počet zhlédnutí: 2 894

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund