close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 28.6.2006

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 28. června 2006


Přítomni: 18 členů ZM
Omluveni: Mgr. Drobil, MUDr. Jakubják, Ing. Michalík, MUDr. Němeček, Mgr. Rácová


Finanční záležitosti

Odpis pohledávek

357/30
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
odpis pohledávky ve výši 88.220,80 Kč dle předloženého návrhu


Neinvestiční dotace

358/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace BM servisu, a.s. na základě smlouvy s městem Bohumín
2. úpravu rozpočtu, navýšením o 400 tis. Kč z rezervy města
3. přesun finančních prostředků ve výši 560 tis. Kč z kapitoly veřejné zeleně ( správcem kapitoly je odbor ŽPaS), na dotaci


Příspěvky z rozpočtu

359/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města sportovním, kulturním a ostatním zájmovým
subjektům dle „Zásad…“ následovně:

1. SPORT
- TJ Bohumín-oddíl vzpírání (Mezinár.Velká cena Bohumína) 57.500 Kč
- SK Šafrata (Mistrovství MS kraje MTB-XC) 5.000 Kč
- TJ Bohumín-oddíl kulečníku (Longoni cup města Bohumína) 30.000 Kč
- HC Bohumín (Exhibice HC Bohumín a HC Olymp v ledním hokeji) 30.000 Kč
- HC Bohumín (Turnaj přípravek v ledním minihokeji) 6.000 Kč
- HC Bohumín (Turnaj 3.tříd v ledním hokeji) 9.000 Kč

2. KULTURA
- Okrskový aktiv SHČMS Bohumín (Výstava činnosti a historie
všech SDH v Bohumíně) 20.000 Kč
a udělení výjimky ve smyslu 50-ti % spoluúčasti na financování akce
- MS PZKO Bohumín-Skřečoň (80 let působení pěveckého souboru
HASLO ve Skřečoni) 9.000 Kč
a udělení výjimky ve smyslu 50% spoluúčasti na financování
- Dagmar Čížková (vydání vlastní sbírky básní) 9.500 Kč
- Klub vojenské historie Bohumín (úhrada pohonných hmot
spotřebovaných při čerpání vody v objektu MO S-5 + malby a nátěry) 10.000 Kč


3. CÍRKVE
- Římskokatolická farnost Bohumín-Starý Bohumín (oprava střešní
krytiny nad presbytářem farního kostela ve St.Bohumíně) 200.000 Kč

4. OSTATNÍ
- SDH Bohumín-Vrbice (soutěž SDH O putovní pohár rady města) 12.000 Kč
- ČSCH-ZO Bohumín-Šunychl (Místní výstava drob.zvířectva) 7.000 Kč


360/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí mimořádných příspěvků z rozpočtu města následovně:

1. TJ Viktorie Starý Bohumín (zakoupení nového sekacího traktoru)
účelově vázaný investiční příspěvek s podmínkou pojištění majetku 30.000 Kč
2. Střední škola Bohumín, příspěvková organizace
(plavání bohumínských škol) 15.000 Kč
3. Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace
(mzd.prostředky pro zajištění tréninkových hodin 174 členů
taneční skupiny Radost a Impuls) 70.000 KčOZV - Výherní hrací přístroje

361/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno


Majetkové záležitosti

Systém dodávky tepla

362/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci o průběhu odborného semináře dne 7.6.2006

2. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele tepla do městských domů


Poskytnutí úvěru

363/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 150.000,- Kč na opravu bytové jednotky č. 604/3 vč. příslušenství v domě čp. 604, ul. Studentská, k.ú. Nový Bohumín s manžely Veronikou a Romanem Prokšovými, bytem *****Prodej nemovitostí

364/30
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
prodej objektu čp. 410 na ul. Masarykově, post. na pozemku parcel. č. 381, pozemek parcel. č. 381 (zast. plocha a nádvoří o výměře 284 m2) a pozemek č. 382 (zast. plocha a nádvoří o výměře 137 m2), který tvoří s domem jeden funkční celek, vše v k.ú. Nový Bohumín do podílového spoluvlastnictví manželům Ivanovi a Milotě Hrvolovým a manželům Radislavovi a Lucii Sedlářové za cenu 1 041 760 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 50 % (vyjma sepsání kupní smlouvy), a to formou bezhotovostního převodu na účet města z úvěru, se splatností první splátky ve výši 70 % kupní ceny do 120 dnů od podpisu kupní smlouvy a druhé splátky ve výši 30 % kupní ceny do 3 let od podpisu kupní smlouvy a dále zástavní právo ve prospěch města Bohumína do doby zaplacení celé kupní ceny pouze ve výši nezaplacené částky.


Vyřazení majetku

365/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění bezúplatný převod majetku města, a to počítačů dle předloženého návrhu v počtu 1 ks občanskému sdružení Maryška a  3 ks Městské knihovně


Školství a kultura

DDM Bohumín - převzetí zřizovatelské funkce

366/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
„Dohodu o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace“, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Městem Bohumín dle předloženého návrhu

2. zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 179 odst. 4 písm. d) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci města Bohumín – Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2007

3. schvaluje
vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace města Bohumín – Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2007 dle předloženého návrhu

4. schvaluje
převzetí v plném rozsahu předmětu činnosti a práv a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů příspěvkovou organizací města Bohumín – Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace od Domu dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, a to dnem 1.1.2007


Rozbor hospodaření za rok 2005

367/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zpracovaný v souladu se Směrnicí MŠMT č.j. 19963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005


Komunitní plánování soc. služeb

368/30
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
a) informaci o průběhu komunitního plánování
b) informaci o proplacení výdajů vyplývajících z rozpočtu komunitního plánování ve výši 315 540,- Kč, z programu SROP v rámci grantového schématu Síť sociální integrace
2005, které proběhne na základě Smlouvy o financování akce v průběhu dubna 2007
c) záměr začlenění pečovatelské služby města do příspěvkové organizace ÚSP Domovinka

2. schvaluje
uvolnění finančních prostředků na akci komunitní plánování sociálních služeb z  rezervy města ve výši 350 600,- Kč, pro rok 2006


Kontrola usnesení

369/30
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 16.6.2006


Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostka

Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 28.6.2006
Počet zhlédnutí: 4 273

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund