close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.11.2012

USNESENÍ z 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. listopadu 2012

Přítomni:      20 členů ZM
Omluveni:    Ing. Knot, p. Suchý, Ing. Šmíd

 

Rozpočet města 2013 – II. verze

169/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

druhou verzi rozpočtu města pro rok 2013

 

Dotace

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města v sociální oblasti

170/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

novelizaci „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města v sociální oblasti“ dle pozměňujícího návrhu

 

Léčebné pobyty dětí

171/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

o poskytnutí účelových dotací v projektu ,,Léčebné pobyty dětí v roce 2013“ také dětem mladším šesti let

 

Majetkové záležitosti

Výkupy nemovitostí

172/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1a.  zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 3. 11. 2008 č. 177.2/13 na koupi pozemku parc. č. 587/26, pozemku parc. č. 615/1, pozemku parc. č. 616/1, pozemku parc. č. 618/3, pozemku parc. č. 618/4 a pozemku parc. č. 618/5, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to od spoluvlastníků, Hlinkové Ireny, Čs. armády 31, 735 81 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, Kubrtové Marie, Čs. armády 31, 735 81 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, Okapy Karla, Jateční 148, 735 51 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, za budoucí cenu 265 000,-Kč. Důvodem zrušení je úmrtí Hlinkové Ireny, která vlastnila 1/3 podílu na uvedených nemovitostech

1b. koupit nemovitost a uzavřít kupní smlouvu, na pozemek parc. č. 587/26 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 32 m2 , pozemek parc. č. 615/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 199 m2, pozemek parc. č. 616/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 117 m2, pozemek parc. č. 618/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 166 m2, pozemek parc. č. 618/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 293 m2 a pozemek parc. č. 618/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 14 m2, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to od spoluvlastníků, Hlinky Romana, Mírová 969, 735 81 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, Kubrtové Marie, Čs. armády 31, 735 81 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, Okapy Karla, Jateční 148, 735 51 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, za cenu 265.000 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2.  koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 1903/5 – zastavěná plocha o výměře 6 m2 a pozemku parc. č. 1903/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 , oba oddělené z pozemku parc. č. 1903/1 – zastavěná plocha, zapsaná na LV č. 1466, oba oddělené geometrickým plánem č. 2175-135/2012 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 8. 10. 2012 pod č. 1297/2012, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Janeczka Rostislava, za smluvní kupní cenu ve výši 6.800 Kč, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Prodej pozemků

173/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. prodat z majetku města pozemek p. č.  1366/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené o výměře 1135 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumína ČR – Ministerstvu vnitra, se sídlem: Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7 zastoupené Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem

2. prodat z majetku města pozemky, a to pozemek  p. č. 115/6 – ostatní plocha o výměře 5 m2, odměřený  GP číslo  1338-525/2012  z pozemku p. č. 115/4  v k. ú Skřečoň, obec Bohumín a pozemky p.č. 166/2 – zast. plocha o výměře 5 m2, odměřený GP číslo 2146-525/2012 z pozemku p. č. 161 a 166,  p. č. 189/3 – zast. plocha o výměře 38 m2, p. č. 347/4 – zast. plocha o výměře 42 m2, p. č. 448/2 –  zast. plocha o výměře 34 m2, p. č. 2696/2 – zast. plocha o výměře 46 m2 a p. č. 2703/5 – zast. plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 40502 Děčín, zast. Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správa energetického majetku-region za smluvní kupní cenu ve výši 123.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.

3. prodat z majetku města pozemek p. č. 1261/3 – ost. pl. o výměře 39 m2, odměřený z pozemku p. č. 1261 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín Ing. Karlovi Korbielovi za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 20.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem

 

Bezúplatný převod nemovitostí

174/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitosti pozemek parc. č. 194/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 369 m2 , oddělené z pozemku parc. č. 194/1 – ostatní plocha, zeleň, a to geometrickým plánem číslo 2140-30/2012 zpracovaným oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 9.7.2012 pod č. 863/2012 a pozemek parc. č. 195/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, zapsané na LV 1432, vše v  katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 70890692, zastoupený Střední školou, Bohumín, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 66932581, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 , zapsaná na LV 244, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Buchvaldka Radomíra do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

3. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2 , zapsaná na LV 235, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Fuska Cyrila a Fuskové Marie, oba, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

4. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 , zapsaná na LV 49, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Harazima Petra do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

5.     nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 , zapsaná na LV 369, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků Veselého Jaromíra vlastnící podíl 1/4 a Veselého Milana vlastnící podíl 3/4  do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

6.    nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 , zapsaná na LV 380, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Hynčice Jana a Hynčicové Jany do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu

7. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 , zapsaná na LV 378, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Matzenauera Miroslava do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 73581 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

8. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 , zapsaná na LV 56, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Kudlové Alžběty do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

9. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 , zapsaná na LV 39, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Gaboríkové Petry do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

10. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 , zapsaná na LV 376, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Fluxové Vlasty do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Odpis pohledávek

175/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,   fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 9 665,00 Kč

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 28 732,00 Kč

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu         fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 141 307,40 Kč

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 1 129 748,00 Kč

3.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním           nebytových

prostorů, fakturaci a nákladech řízení v celkové výši 413 895,00 Kč

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 52 694,00 Kč

 

 

176/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

neudělit výjimku ze „Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ panu Jaroslavu Podzimkovi, nar. 30. 3. 1946

 

Kontrolní výbor

177/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

volí 

veřejnou volbou členem kontrolního výboru Ing. Tomáše Fodora, bytem Na Koutě 398, Starý Bohumín pro volební období 2010-2014

 

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.11.2012
Počet zhlédnutí: 3 017

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund