close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
  • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
  • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
  • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
  • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
  • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
  • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.12.2012

USNESENÍ ze 14. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 10. prosince 2012

 

Přítomni:   22 členů ZM
Omluven:  Ing. Knot

 

Finanční záležitosti

Hospodaření za I.-X. 2012 a úprava rozpočtu 2012

178/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

hospodaření města za I.-X. 2012

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2012 dle pozměňujícího návrhu

a) Příjmová část rozpočtu
- snížení daňových příjmů o 11 000 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 2 091 tis. Kč
- snížení kapitálových příjmů o  178 tis. Kč
- snížení dotace (po konsolidaci)  o 5 256  tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu

- snížení neinvestičních výdajů o 2 856 tis. Kč
- snížení investičních výdajů o 16 550 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 5 149 tis. Kč

Příspěvky příspěvkovým organizacím

- navýšení neinvestičních výdajů o 39  tis. Kč

Dotace a příspěvky ostatním subjektům

- snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 845 tis. Kč
- navýšení investičních dotací a příspěvků o 717 tis. Kč

c) přijetí účelových dotací a jejich použití do 31.12.2012

3. ukládá

finančnímu odboru provést úpravy rozpočtu 2012

Z: Ing. Eva Giecková

T: 31.12.2012

 

Návrh rozpočtu města 2013

179/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. rozpočet města Bohumína na rok 2013 dle pozměňujícího návrhu:

a) příjmová část rozpočtu

- daňové příjmy ve výši 231 325 tis. Kč
- nedaňové příjmy ve výši 275 546 tis. Kč
- kapitálové příjmy ve výši 6 987 tis. Kč
- dotace (po konsolidaci) ve výši 57 268 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu

- neinvestiční-běžné výdaje ve výši 333 310 tis. Kč
- investiční výdaje ve výši 118 201  tis. Kč
- rezerva města ve výši 12 143 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

- neinvestiční  ve výši 27 980 tis. Kč
- investiční  ve výši 10 002 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

- neinvestiční ve výši 42 391 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

- neinvestiční ve výši 10 173 tis. Kč
- investiční ve výši 660 tis. Kč

2. financování

a) zdroje:

    - pol. 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 13 401 tis. Kč

b) výdaje:

    - splátky jistin ve výši 29 667 tis. Kč

3. rozpočtový výhled na léta 2014-2015

 

Poskytnutí finančního daru

180/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o poskytnutí finančního daru ve výši 30 tis. Kč na podporu aktivit Mysliveckého sdružení Bohumín z příspěvku poskytnutého městu Bohumín firmou VEMEX, s. r. o. Praha 

 

Úvěr – revitalizace panelových věžových domů

181/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schválilo

záměr přijetí úvěru na revitalizaci panelových věžových domů ve výši do 55 mil. Kč.

 

Úvěr – Národní dům

182/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

informace o přípravě rekonstrukce Národního domu ve Starém Bohumíně a jejím financování prostřednictvím zvýhodněného úvěru

2. ukládá

odboru rozvoje a investic předložit materiál o přijetí úvěru a vyhlášení výběrového řízení na jednaní ZM v únoru 2013

Z: Ing. Ptošková

T: 11. 2. 2013

 

Majetkové záležitosti

Prodej pozemku

183/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat z majetku města pozemek p. č. 1178/1 – ost. plocha, neplodná půda o výměře 326 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín firmě Čemat, s. r. o. se sídlem Čs. armády 184, Pudlov za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2  a úhradou nákladů spojených s prodejem

 

Bezúplatný převod staveb

184/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nabýt bezúplatným převodem do majetku města stavbu SO 012 Komunikace vozidlové – 23 parkovacích míst,  z toho 2 stání pro ZTP, v hodnotě 360 tisíc korun a  stavbu SO 013 Komunikace pro pěší – nové chodníky, v hodnotě 320 tisíc korun od  společnosti DEXON CZECH, s. r. o., se sídlem Na Novém Poli  381/5, 73301 Karviná – Staré Město, které byly vybudovány na pozemcích města Bohumína, p. č. 2583/1 a p. č. 2616/1 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín v rámci stavby KOTELNA  K1 – Nerudova 1038 – Nový Bohumín.

 

Prodej pohledávek a udělení výjimky ze „Zásad“

185/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1.   prodat vymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u nájemců ve výši 562.442,00 Kč bez příslušenství

2.  neudělit výjimku ze „Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ panu Lumíru Pastuškovi, a paní Romaně Pastuškové

3.  neudělit výjimku ze „Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ paní Ludmile Šteigrové

 

MěP – bezúplatný převod majetku

186/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

bezúplatný převod majetku společnosti Bospor spol. s r. o. v celkové výši 39.900 Kč dle předloženého návrhu     

2.  ukládá

městské policii připravit k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu majetku

Z: Ing. Karel Vach 

     T: 31. 12. 2012

 

Místní akční skupina Bohumínsko

187/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

informace o přípravě žádosti o dotaci pro Místní akční skupinu Bohumínsko v rámci Programu  rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

2. schvaluje

přípravu Integrované strategie území (ISÚ) na svém území v rámci Místní akční skupiny Bohumínsko

  

Regulační plán Centra Nového Bohumína – změna č. 2

188/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 62 odst. 1 a § 69 odst. 2 stavebního zákona, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy změnu č. 2 regulačního plánu Centra Nového Bohumína (dle přílohy č. 3 předloženého materiálu), po ověření, že regulační plán není v rozporu s výsledky projednání (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 stavebního zákona (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu).

 

Přehled investičních akcí 2012 (hospodaření PO)

189/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

přehled investičních akcí za rok 2012 a jejich předání k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína

 

Termíny zasedání orgánů města – 2013

190/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

termíny zasedání orgánů města (RM, ZM) pro rok 2013 

  

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.12.2012
Počet zhlédnutí: 2 382

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund