close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.2.2013

USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. února 2013

Přítomni:    18 členů ZM
Omluveni:  Ing. Knot, Mgr. Maryška, p. Srniček, Ing. Šmíd, MUDr. Trach

 

Finanční záležitosti

Výsledek hospodaření města za rok 2012

191/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. informaci o výsledku hospodaření města za rok 2012

2. informaci o provedených úpravách rozpočtu roku 2012

 

Úvěry, dotace

Národní dům

192/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. přijetí  úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. z Fondu rozvoje měst a regionu NUTS 2 Moravskoslezsko, ve výši 57 537 739 Kč se splatností do 31.10. 2025, úrokovou sazbou 0,20% p. a. k financování rekonstrukce Národního domu v obci Bohumín

2. smlouvu o úvěru č. 2012-0302-1T

3. vyhlášení výběrového řízení Stavební úpravy Národního domu, Starý Bohumín jako významnou veřejnou zakázku  způsobem otevřené podlimitní řízení  dle zákona 137/2006 Sb. v  úplném znění

4. a) kvalifikační předpoklady

b) kritérium hodnocení

c) komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek dle pozměňujícího návrhu

5. odůvodnění dle §156 zákona 137/2006Sb. v úplném znění pro  veřejnou  zakázku Stavební úpravy Národního domu, Starý Bohumín

 

 

IPRM – rozšíření podmínek o možnost získání zvýhodněných úvěrů

193/15

Rada města Bohumína po projednání

schvaluje

změnu strategického dokumentu města „Integrovaný plán rozvoje města Bohumína“ dle předloženého návrhu, a to v kapitole X. a XI.

 

Dotace na modernizaci výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže

194/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  bere  na  vědomí

projekt „Dotace na podporu modernizace výuky, sportování a  zdraví dětí a mládeže“

2.  schvaluje

poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu 

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatné převody nemovitostí

195/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 zapsaný na LV č. 54, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka, pan Klimša Lubomír, bytem*** do vlastnictví města Bohumína, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 620/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2 a pozemek parc. č. 620/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 , oddělené z pozemku parc. č. 620/2 – zastavěná plocha  geometrickým plánem č. 2280-59/2012 zpracovaným oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 19.12.2012 pod č. 1793/2012, vše zapsané na LV č. 1616, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků (SJM) manželů Knýbla Jaromíra a Knýblové Dagmar, oba bytem*** do vlastnictví města Bohumína, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu. 

3. nabýt bezúplatným převodem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě  zapsané na listu vlastnictví č. 893, a to část pozemku, která bude zastavěna chodníkem, parc. č. 2412 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 1021 m2, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IČ: 70890692, spravovaný Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s budoucím bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

4. nabýt bezúplatným převodem bez omezujících podmínek pozemky parc. č. 927 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 929 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 980/73, 980/75, 980/100 a 980/101 – všechny ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 1093 v kat. území Nový Bohumín obce Bohumín, od převodce České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111, v rozsahu spoluvlastnického podílu id. ½, do vlastnictví města Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569

 

Výkupy pozemků 

196/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

koupit nemovitosti uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 633 – zahrada o výměře 405 m2, parc. č. 634 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 752 m2 a parc. č. 635 – zahrada o výměře 329 m2, zapsaný na LV č. 1008, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného spoluvlastníka paní Kolar-Jäckle Ingeborg, bytem*** Německo, vlastnící podíl 1/2 k celku, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková kupní cena za uvedenou 1/2 podílu je 440.000 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

  

Změna katastrální hranice

197/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

změnu katastrální hranice  mezi katastrálním územím Nový Bohumín a Skřečoň v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nový Bohumín, Starý Bohumín a Skřečoň.

 

Odpis pohledávky – smluvní pokuta

198/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

neodepsat pohledávku – smluvní pokutu města vůči společnosti RIO Media a. s. se sídlem Praha 9 – Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 190 00, IČ: 282 16 733 ve výši 50.000 Kč

  

Územní plán – návrhy na pořízení změny

199/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu Územního plánu sídelního útvaru Bohumín podle návrhů, předložených navrhovateli dle přílohy materiálu a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona

2. ukládá

písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou

Z: Ing. Ptošková

T: 15. 3. 2013

 

Pojmenování lávek

200/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

pojmenování lávek pro pěší a cyklisty dle předloženého návrhu

 

Zpráva o činnosti městské policie

201/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2012

 

Stížnosti a petice za rok 2012

202/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

bere na vědomí

rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2012

  

 

Činnost komisí-výborů a odměny členům za 2. pololetí 2012

203/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. bere na vědomí

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2012

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2012 dle předloženého návrhu

 

    

Ing. Petr Vícha                                              Igor Bruzl      

starosta                                                      místostarosta

 

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.2.2013
Počet zhlédnutí: 2 716

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund