close google translator menu
Dnes je Úterý 10.12., svátek má Julie.
Dnes má svátek Julie. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Brian Molko (*1972) - Americký zpěvák a kytarista skupiny Placebo
  • Karel Schwarzenberg (*1937) - Český senátor a ministr zahraničních věcí
  • Reginald Rose (*1920, +19.4.2002) - Americký scénárista a spisovatel
  • Olivier Messiaen (*1908, +27.4.1992) - Francouzský hudební skladatel
  • Anotnín Novotný (*1904, +28.1.1975) - Československý prezident
  • Adolf Loos (*1870, +23.8.1933) - Český architekt
  • César Franek (*1822, +8.11.1890) - Belgicko-francouzský hudební skladatel a varhaník
  • Ada Lady Lovelace (*1815, +27.11.1852) - Anglická hraběnka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 15.4.2013

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 15. dubna 2013

 

Přítomni:    20 členů ZM
Omluveni:  MUDr. Němeček, MUDr. Trach, p. Srniček

 

Obecně závazná vyhláška  

OZV o místním poplatku za užívání veř.prostranství

204/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Finanční záležitosti

Závěrečný účet 2012

205/16

Zastupitelstvo města Bohumínaprojednání závěrečného účtu  uzavírá vyjádřením

souhlasu

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

 

Účetní závěrka 2012

206/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

účetní závěrku města Bohumín sestavenou k 31.12. 2012

 

Návrh na úpravu rozpočtu města 2013

207/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

    a) v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění             pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších    předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2013 dle          pozměňovacího návrhu:

·        Příjmová část rozpočtu

- navýšení daňových příjmů o 9 590 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 1 382 tis. Kč
- navýšení kapitálových příjmů o 35 tis. Kč
- snížení dotace o 9 286 tis. Kč

·        Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 11 211 tis. Kč  
- navýšení investičních výdajů o 15 211 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 5 616  tis. Kč

 

·        Dotace obchodním společnostem

     - navýšení neinvestičních dotací o 300 tis. Kč
     - navýšení investiční dotace o 200 tis. Kč 

·        Příspěvky příspěvkovým organizacím

   - navýšení neinvestičních příspěvků o  1 582 tis. Kč

·        Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-  navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 1 994 tis. Kč
-  navýšení investiční dotace o 500 tis. Kč 

·        Financování

- změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši  34 778 tis. Kč
- navýšení fondu sociálního o 115 tis. Kč

 

b) záměr přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč  na výstavbu sportovní haly 

2. bere na vědomí

a) rozpočtové opatření provedené radou města dne 27. 2. 2013 - uvolnění částky 4 600 tis. Kč z rezervy města pro odbor rozvoje a investic na navýšení akce „Středisko zdravotnických služeb, Čáslavská 1176 – stavební úpravy“

b) rozpočtové opatření provedené radou města dne 8. 4. 2013 - uvolnění 50 tisíc Kč z rezervy města pro Bospor, spol. s r. o. k zajištění ostrahy parku P. Bezruče na období do 31. 12. 2013

 

SMOOK - závěrečný účet, členství obce Horní Bludovice

208/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

a) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2012 s výhradou

b) závěrečný účet SMOOK za rok 2012

2. schvaluje

vznik členství obce Horní Bludovice ve Svazku měst a obcí okresu Karviná s účinností od 1.9.2013

 

  

Půjčka Místní akční skupině Bohumínsko

209/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 000 Kč Místní akční skupině Bohumínsko – zájmovému sdružení právnických osob se splatností do 31.12.2014, a to účelově na financování projektu „Příprava ISU MAS Bohumínsko 2014-2020

 

Dotace                                                                                                                                                                                                                          

Žádosti o dotace - sport, kultura, ostatní zájmové subjekty

210/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) poskytnutí dotací na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí dle předloženého návrhu

b) poskytnutí dotací na opravy a investice sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu

c) uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě s Biskupstvím ostravsko – opavským o podílu města na opravách sakrálních objektů ze dne 4. 8. 2010, jehož předmětem bude prodloužení termínu čerpání dotace dle původní Dohody o 1 rok (tedy do roku 2014) s tím, že dotace v celkové výši 450 tis. Kč pro ŘKF Bohumín – Nový Bohumín bude čerpána v r. 2013 ve výši 50 tis. Kč a v r. 2014 ve výši 400 tis. Kč 

2. bere na vědomí

změnu účelu užití dotací církevním organizacím ŘKF Bohumín – Nový Bohumín a ŘKF Bohumín – Starý Bohumín v souladu s Dodatkem č. 1 ze dne 24. 2. 2011 k Dohodě s Biskupstvím ostravsko - opavským

 

Rozdělení dotací v roce 2013 - sport, kultura, ostatní zájmové subjekty

211/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1.   výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových a jedné výkonnostní kategorii dle předloženého návrhu

2.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2013 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen) dle předloženého návrhu

3.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2013 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu

 

Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2013

212/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí dotací na rok 2013 na

1. poskytování registrovaných sociálních služeb

2. podporu v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prorodinných aktivit

dle předloženého návrhu

 

Dary  

Poskytnuté dary městu a PO

213/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2012

  

Přijetí daru, uzavření Smlouvy o obstarávání Rákosníčkova hřiště

214/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. přijetí daru, a to souboru movitých věcí umístěných na pozemku města p. č. 2703/1 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, který je zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná, v rámci výstavby Rákosníčkova hřiště v hodnotě  1.488.484,- Kč od společnosti Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11

2. uzavření Smlouvy o obstarání díla – Rákosníčkovo hřiště mezi Městem Bohumín a společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11

 

Majetkové záležitosti   

Zásady pro poskytování bezúročných půjček (kanalizační přípojky)

215/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o přijetí  Zásad pro poskytování bezúročných půjček na financování výstavby nově zřizované kanalizační přípojky k nemovitosti  s účinností od 16. 4. 2013

 

Výkupy nemovitostí

216/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup podílů na stavbě čp. 754 –  bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 86, včetně podílů na souvisejících pozemcích parc. č. 85 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 319 m2 a parc.č. 86 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 245 m2, zapsané na LV č. 33, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků Marie Teresa Pawlik, Jaśminova 60, 44-251 Rybnik, Polsko, vlastník 2/48 podílu k celku, Waslawik Aneta Aleksandra, Zawodie 55, 95-010 Sosnowiec, Polsko, vlastník 1/48 podílu k celku, Wojtaszek Alicija, Biala Przemsza 23/18, 41-208 Sosnowiec, Polsko, vlastník 1/48 podílu k celku, Wojtaszek Artur Marcin, Storczykowa 24c, 80-177 Gdańsk, Polsko, vlastník 1/48 podílu k celku a Wojtaszek Kazimierz, Zebrzydowice 289, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Polsko, vlastník 1/16 podílu k celku, za smluvní kupní cenu za uvedené podíly v celkové výši 350.000 Kč, která bude rozdělena jednotlivým spoluvlastníkům dle jejich jednotlivých podílů na nemovitostech, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. koupit nemovitosti uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 633 – zahrada o výměře 405 m2, parc. č. 634 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 752 m2 a parc. č. 635 – zahrada o výměře 329 m2, zapsaný na LV č. 1008, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Mullmanna Michaela Charlese, Birch Road 1319, PA 18972 Upper Black, USA, vlastnící podíl 1/16 k celku, pana Mullmanna Roberta Charlese, Cliffside Drive 8227, NC 28270 Charlotte, USA, vlastnící podíl 1/4 k celku, paní Mullmann Theodore Josepha, Tudor Drive 128, PA 19454 Nort Wales, USA, vlastnící podíl 1/16 k celku, paní ÓHara Christine Marie, Sterling Drive 154, PA 18944 Perkasie, USA, vlastnící podíl 1/16 k celku, paní Unterberger Barbara Ann, Yarrow Court 50, PA 18944 Perkasie, USA, vlastnící podíl 1/16 k celku, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za uvedené podíly celkem je 440.000 Kč a bude rozdělena uvedeným spoluvlastníkům dle výše jejich jednotlivých podílů na nemovitostech. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Bezúplatné převody nemovitostí

217/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt darem nemovitost uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 520, a to části pozemku parc. č. 1519/1 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. nabýt darem nemovitost pozemek parc. č. 1416/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 632 m2, zapsané na LV č. 375, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

3. darovat nemovitosti pozemek parc. č. 793/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 321 m2, pozemek parc. č. 793/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2, pozemek parc. č. 1417/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2, zapsané na LV č. 10001, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

4. nabýt  darem  nemovitosti pozemek  parc. č. 1385/22 –  ostatní plocha, silnice o výměře 228 m2, a pozemek parc. č. 1385/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 923 m2, zapsané na LV č. 514, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, vše u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

5. nabýt darem nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemku  parc. č. 1306/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 359 m2, pozemku  parc. č. 1306/46 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, pozemku  parc. č. 1306/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4731 m2, pozemku  parc. č. 1306/61 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 382 m2, pozemku  parc. č. 1306/65 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, pozemku  parc. č. 1306/76 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, pozemku  parc. č. 1306/99 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2, pozemku  parc. č. 1306/150 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 392 m2, pozemku  parc. č. 1306/151 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1133 m2, pozemku  parc. č. 1306/165 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 478 m2, pozemku  parc. č. 1372/27 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, zapsané na LV č. 771, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, včetně staveb stojící na těchto pozemcích, a to silnice I/67 v celkové délce 0,368 km v úseku v km cca 32,306 až km 32,594 původního provozního staničení, v úseku v km cca 32,800 až km 32,880 původního provozního staničení a mostního objektu 67H-021, od současného vlastníka České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterému přísluší hospodařit s majetkem státu, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, Správa Ostrava – Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 65993390, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

  

Odpis pohledávek, udělení výjimky ze Zásad

218/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 298.098,10 Kč

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 1.560.990,50 Kč 

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 116.834,40 Kč

      b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 750.354,00 Kč

3. neudělit výjimku ze „Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ paní Renátě Kolberové, bytem 3.května 1396, 737 01 Český Těšín

  

Prodej pohledávek

219/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

prodat vymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u nebydlících nájemců ve výši 562.442,00 Kč bez příslušenství, a to společnosti BULANA s. r. o., K Nemocnici 9, 741 01 Nový Jičín za částku 51 000,00 Kč.

 

Domov Jistoty 

220/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1.   rozhodlo

odložit termín záměru převodu části příspěvkové organizace Domov Jistoty na město Bohumín k datu 1. 1. 2016 

2.   schvaluje

převzít pouze tu část příspěvkové organizace Domova Jistoty, která poskytuje službu domov pro seniory na ulici Slezské ve Starém Bohumíně

3.   ukládá

odboru sociálnímu projednat konkrétní podmínky převodu s Moravskoslezským krajem a předložit zastupitelstvu města „Dohodu o společném postupu při řešení převodu zařízení sociálních služeb“

T: 30. 6. 2015

Z: Bc. Daniel Ucháč

 

Přísedící u soudu

221/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

volí

do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební  období let 2013 – 2017 občany dle předloženého návrhu

  

Sportovní hala Bohumín

Vyhlášení výběrového řízení

222/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. vyhlášení výběrového řízení Sportovní hala Bohumín jako významnou veřejnou zakázku   způsobem otevřené podlimitní řízení  dle zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách (dále jen ZVZ)

2. kvalifikační předpoklady, kriterium hodnocení, komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek

3. odůvodnění dle §156 ZVZ pro veřejnou zakázku Sportovní hala Bohumín

 

Památník padlým ve Starém Bohumíně      

223/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje

přemístění válečného památníku padlým z Náměstí Svobody ve Starém Bohumíně na hřbitov ve Starém Bohumíně

    

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Lumír Macura

starosta                                                                      místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 22.4.2013
Počet zhlédnutí: 6 302

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.49 sekund