close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.9.2013

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. září 2013

Přítomni:   20 členů ZM
Omluveni: MUDr. Balcárek, MUDr. Němeček, Ing. Šmíd

 

Finanční záležitosti 

Smlouva o úvěru

235/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

smlouvu o přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč se splatností na 5 let, úrokovou sazbou 1,73 % za účelem krytí výdajů na výstavbu sportovní haly Bohumín

Hospodaření města a PO za 1. pololetí 2013

236/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2013

2. schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2013 dle pozměňujícího návrhu

a) Příjmová část rozpočtu

navýšení daňových příjmů o 1 047 tis. Kč

navýšení nedaňových příjmů o 6 448 tis. Kč

snížení kapitálových příjmů o  727 tis. Kč

navýšení dotace (po konsolidaci)  o 646  tis. Kč

 

b) Výdajová část rozpočtu

navýšení neinvestičních výdajů o 10 839 tis. Kč

snížení investičních výdajů o 306 tis. Kč

snížení rezervy města o 227 tis. Kč

 

c) Dotace obchodním společnostem

navýšení neinvestičních dotací o 2 224 tis. Kč

 

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím

a) snížení neinvestičních příspěvků o 359  tis. Kč

b) navýšení investičních příspěvků o 293 tis. Kč

 

e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům

a) navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 510 tis. Kč

b) snížení investičních dotací a příspěvků o 460 tis. Kč

 

f) Financování

přijetí úvěrů na výstavbu sportovní haly a rekonstrukci Národního domu ve výši  5 100 tis. Kč

 

 

1. verze rozpočtu 2014

237/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

první verzi rozpočtu města pro rok 2014

 

Bezúročné půjčky

238/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč vlastníkům p. Roškové Miroslavě, p. Gajdošíkové Renátě a p. Centrichové Evě, Sokolská 100 v Bohumíně – Záblatí

2. o uzavření  smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč Ing. Josefovi Ganittovi, Ovocná 570 v Bohumíně – Šunychlu

 

Dotace  

Zájmovým organizacím, změny v Zásadách

239/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotací na pořádání kulturních a ostatních zájmových akcí (s požadavkem nad 10 tis. Kč) dle předloženého návrhu

2. poskytnutí dotací na opravy a investice

a) TJ Sokol Záblatí (výměna 4 ks plynových topidel – Sokolovna)              20 000 Kč

b) SŠ Bohumín (úprava značení hřišť pro tenis a badminton v tělocvičně)      9 900 Kč

3. změnu v účelu užití části dotace ve výši 40 000 Kč (schválené pro TJ Viktorii Bohumín v 1. pololetí ve výši 100 000 Kč na „Opravu havarijního stavu střechy a stropu spol. míst. budovy oddílu kopané ve Starém Bohumíně“), a to na „Nákup zahradního traktoru Starjet AJ 102-24“ 

4. poskytnutí dotací sportovním subjektům na projekty „sportovního rozvoje, podpory reprezentace a zvýšení úrovně výkonnostního sportu“ dle předloženého návrhu

5. provedení změn v „Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím“ dle předloženého návrhu

 

Účelové dotace – projekt „Léčebné pobyty dětí“

240/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí účelových dotací v projektu LÉČEBNÉ POBYTY DĚTÍ  ve školním roce 2013/14  dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti

Výkupy nemovitostí

241/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup podílů na stavbě čp. 754 –  bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 86, včetně podílů na souvisejících pozemcích parc.č. 85 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 319 m2 a parc.č. 86 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 245 m2, zapsané na LV č. 33, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků Alicja Sermak, Świetego Floriana 39, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Polsko, vlastník 1/96 podílu k celku, Jacek Wojtaszek, Świetego Floriana 39, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Polsko, vlastník 1/96 podílu k celku, Kazimierz Wojtaszek, Stanislaw Dolny 462, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Polsko, vlastník 1/96 podílu k celku, Maria Wojtaszek, Świetego Floriana 39, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Polsko, vlastník 1/96 podílu k celku, za smluvní kupní cenu za uvedené podíly v celkové výši 87.500 Kč, která bude rozdělena jednotlivým spoluvlastníkům dle jejich jednotlivých podílů na nemovitostech, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu. 

2.  koupit nemovitost uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 1201/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2, zapsaný na LV č. 2581, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka MS UTILITIES & SERVICES a. s., sídlem: Bezručova 1200, Nový Bohumín, 73581 Bohumín, IČ: 29400074, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková kupní cena je 53.025 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu. 

3.  a)  o záměru koupit nemovitost, stavbu budovy čp. 1178 – občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 1487 – zastavěná plocha a nádvoří, bez tohoto pozemku (vlastník pozemku město Bohumín), zapsanou na LV č. 1333, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Pavla Russnáka a Aleny Russnákové (SJM), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569  za  smluvní cenu  1.000 000 Kč. 

b) neprodat z majetku města pozemek p. č. 1487 – zastavěná plocha o výměře 202 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná.

 

Prodej pozemků

242/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat z majetku města pozemek p. č. 217/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná společnosti ČEZ Distribuce a. s. Děčín za smluvní kupní cenu ve výši 28.000 Kč a úhradu poplatku za vklad do katastru nemovitostí.

 

Bezúplatný převod pozemků 

243/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc.č. 1117/7 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 398 m2, který je oddělený z pozemku parc.č. 1117/1 ostatní plocha – silnice, geometrickým plánem číslo 815-35/2012 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 25.7.2012 pod č. 971/2012, zapsaný na LV 514, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. a)  zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 12. listopadu 2012 č. 174.10/13, ve znění: „nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, zapsaný na LV 376, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Fluxové Vlasty  do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu“ 

b)  nabýt bezúplatným převodem nemovitost pozemek parc. č. 523/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 , zapsaný na LV 376, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Pieklové Vlasty do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

  

Prominutí pohledávky – RIO Media, a. s.

244/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

neschvaluje
odpis pohledávky - smluvní pokuty vůči společnosti RIO Media a. s. se sídlem Praha 9 – Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 190 00, IČ: 282 16 733 v celkové výši 50.000,- Kč (neschválené podmínky: odpis části  pohledávky, tj. smluvní pokuty ve výši 44.034,- Kč a úhrada zbývající části pohledávky ve výši  5.966,- Kč společností RIO Media, a. s.)

 

Odpisy pohledávek 

245/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo 

1.   a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,             fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 261.137,00 Kč

     b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové            výši 513.687,00 Kč 

2.   a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,             fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 170.687,00 Kč

      b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 2.742.843,50 Kč

 

 

Nový Územní plán města Bohumína 

246/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. bere na vědomí 

informaci o vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Bohumína, zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 53 odst. 1 stavebního zákona 

2. rozhodlo

upravit návrh Územního plánu Bohumína dle předloženého návrhu vyhodnocení námitek a připomínek, ve znění dodatku č. 1 

3. bere na vědomí

informaci o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Bohumína podle § 53 odst. 2 stavebního zákona

  

Školství

Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Čs. armády

247/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. ruší

místo poskytovaných školských služeb právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731:

- školní jídelna Bohumín – Nový Bohumín, Čáslavská 335 ke dni 31.8.2013 

2. zřizuje

místo poskytovaných školských služeb právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731:

- školní jídelna – výdejna  Bohumín – Nový Bohumín, Čáslavská 335

s účinností 1.9.2013 

3. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731 dle předloženého návrhu

  

Činnost komisí-výborů a odměny členům za 1. pololetí 2013

248/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. bere na vědomí

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2013 

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2013 dle předloženého návrhu

  

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.9.2013
Počet zhlédnutí: 2 144

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund