close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.9.2006

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. září 2006

Přítomni: 16 členů ZM
Omluveni: MUDr. Balcárek, Mgr. Drobil, MUDr. Jakubják, Ing. Michalík, MUDr. Němeček,
Ing. Nikel, Ing. Stoszek,


Finanční záležitosti

Výsledky hospodaření

370/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2006

2. schvaluje
úpravu rozpočtu města pro rok 2006 dle předloženého souhrnu příjmů, výdajů a financování
a dle pozměňujícího návrhu
- snižuje o 20 tis. Kč sociální fond města
- navyšuje příspěvek pro Centrum sociálních služeb Bohumín, přísp.organizaci, o 20 tis. Kč na vytvoření zálohového přídělu do FKSP za zaměstnance převedené pečovatelské služby na IV/IV 2006
- zvyšuje kapitálové příjmy o 454 tis. Kč u odboru majetkového
- zvyšuje rezervu města o 454 tis. Kč, tj. na 8.239 tis. KčI. verze rozpočtu 2007

371/31
Zastupitelstvo města po projednání

1. schvaluje
záměr přijetí úvěru ve variantním řešení se splatností na dobu 5 let
varianta A - přijetí úvěru ve výši 25 433 tis. Kč na úhradu půjček poskytnutých MMR do 
fondů rozvoje bydlení (FRB, FRB-povodňový)
varianta B – přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč na úhradu půjček poskytnutých MMR do 
fondů rozvoje bydlení (FRB, FRB- povodňový) v objemu 25 433 tis. Kč a na 
stavební úpravy hotelového domu na bytový dům čp. 716 v objemu 24 567 tis. Kč

2. pověřuje
odbor finanční zahájením výběrového řízení dle zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

3. bere na vědomí
návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2007Odprodej akcií

372/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
odprodej
- 1 ks akcie Sm VaK Ostrava, a.s.
- 10 ks akcií ŽDB, a.s.
- 18 000 ks podílových listů fondu ČSOB bohatství
- 10 ks akcií Raška, a.s.
- 1 ks akcie Sm plynárenská Ostrava, a.s.

2. ukládá
finančnímu odboru
a) zajistit odprodej akcií prostřednictvím RM-Systému nebo zprostředkovaně prostřednictvím zmocněnce spolu s vystavením Plné moci k registraci v SCP,
b) zajistit podepsání kupní smlouvy, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů
Z: p. Masná KT: 31.12.2006


OZV – doplnění (provozování VHP)

373/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
s pozměňovacími návrhy:
- mění znění písmena s) takto: „v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v ulici Slezské ve Starém Bohumíně od ulice Čs. Armády po křižovatku s ulicí Ovocnou“
- doplňuje písmeno v) v tomto znění: “v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v ulici Osvoboditelů v Novém Bohumíně.“


SMOOK – dodatek ke stanovám

374/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
dodatek č. 1 ke Stanovám SMOOK (Svazek města a obcí okresu Karviná), kde v  odstavci IX. Zdroje příjmů svazku, bod 1b) dochází ke změně termínu splatnosti ročního členského příspěvku z 15. dubna na 15. ledna běžného kalendářního rokuMajetkové záležitosti

Pozemky

375/31
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
1. prodej pozemků pro výstavbu „ Dálnice D 47, stavba 4709.2 Bohumín - státní hranice ČR/PR“,a to spoluvlastnický podílu 1/2 pozemku p.č. 593/11 o výměře 45 m2, 1/2 pozemku p.č. 1375/5 o výměře 2591 m2, 1/2 pozemku p.č. 1375/6 o výměře 140 m2, 1/2 pozemku p.č. 1386/9 o výměře 3387 m2, 1/2pozemku p.č. 1375/7 o výměře 561 m2, 1/2 pozemku p.č. 1375/11 o výměře 2581 m2,1/2 pozemku p.č. 1376/12 o výměře 170 m2, 1/2 pozemku p.č. 1385/1 o výměře 438 m2, 1/2 pozemku p.č. 1386/11 o výměře 912 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56,Praha 4 za celkovou kupní cenu ve  výši 1,297.100,-- Kč s  tím, že kupující jako státní příspěvková organizace je příslušný hospodařit s majetkem státu. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí nese kupující. Kupní cena bude uhrazena do 60-ti dnů ode, ve kterém kupující obdrží kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí.

2. prodej pozemků pro výstavbu „ Dálnice D 47, stavba 4709.2 Bohumín - státní hranice ČR/PR“,a to pozemek p.č. 1376/9 o výměře 5 m2,pozemek p.č. 1375/12 o výměře 724 m2, pozemek p.č. 1376/13 o výměře 550 m2, pozemek p.č. 1377/2 o výměře 302 m2, pozemek p.č. 1387/10 o výměře 285 m2, pozemek p.č. 1387/11 o výměře 420 m2, pozemek p.č. 1384/2 o výměře 1289 m2, pozemek p.č. 1118/13 o výměře 127 m2, pozemek p.č. 1375/4 o výměře 2326 m2, pozemek p.č. 1375/9 o výměře 113 m2, pozemek p.č. 1376/10 o výměře 155 m2, pozemek p.č. 1387/7 o výměře 308 m2,pozemek p.č. 1376/29 o výměře 49 m2, pozemek p.č. 1375/3 o výměře 13487 m2, pozemek p.č. 1376/8 o výměře 8340 m2, pozemek p.č. 1376/2 o výměře 5444 m2, pozemek p.č. 1387/2 o výměře 1829 m2, pozemek p.č. 1387/5 o výměře 59 m2, pozemek p.č. 1375/1 o výměře 820 m2, pozemek p.č. 1375/2 o výměře 54 m2, pozemek p.č. 1310 o výměře 542 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 za celkovou kupní cenu ve výši 8,934.720,-- Kč s  tím, že kupující jako státní příspěvková organizace je příslušný hospodařit s majetkem státu. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí nese kupující. Kupní cena bude uhrazena do 60-ti dnů ode, ve kterém kupující obdrží kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí.

3. prodej pozemků pro výstavbu „ Dálnice D 47, stavba 4709.2 Bohumín - státní hranice ČR/PR“,a to pozemek p.č. 1382/1 o výměře 740 m2, pozemek p.č. 1382/2 o výměře 19 m2, pozemek p.č. 1382/4 o výměře 91 m2, pozemek p.č. 1378/10 o výměře 104 m2, pozemek p.č. 1379/10 o výměře 26 m2, pozemek p.č. 1380/12 o výměře 4 m2, pozemek p.č. 1382/5 o výměře 872 m2, pozemek p.č. 1378/2 o výměře 1372 m2, pozemek p.č. 1379/4 o výměře 737 m2, pozemek p.č. 1380/6 o výměře 452 m2, pozemek p.č. 1382/6 o výměře 173 m2, pozemek p.č. 1383/1 o výměře 19 m2, pozemek p.č. 1380/2 o výměře 25 m2, pozemek p.č. 1382/9 o výměře 463 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do vlastnictví české republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 za celkovou kupní cenu ve výši 1,221.680,-- Kč s  tím, že kupující jako státní příspěvková organizace je příslušný hospodařit s majetkem státu. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí nese kupující. Kupní cena bude uhrazena do 60-ti dnů ode, ve kterém kupující obdrží kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí.

4. bezúplatný převod pozemku p.č. 154/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2 v k.ú. Nový Bohumín Stavebnímu bytovému družstvu Bohumín, se sídlem Studentská 444, Bohumín. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese obdarovaný SBD Bohumín.


376/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2458/1 - orná půda v  kat. území Nový Bohumín a bezúplatný převod pozemků parc. č. 166 - zahrada v kat. území Starý Bohumín z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se  sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví města Bohumína, IČ: 00297569. Město zajistí na  své náklady zpracování geometrického plánu na odměření části pozemku parc. č. 2458/1 - orná půda v k. ú. Nový Bohumín a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.


377/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výkup pozemku parc. č. 507/4 - ostatní plocha, ost. komunikace v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 2194 kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, Městem Bohumín od  společnosti České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226 za smluvní kupní cenu ve výši 28.000,- Kč, slovy: dvacetosmtisíckorunčeských + DPH v zákonem stanovené výši ke dni podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní cena je splatná jednorázově a bude kupujícím uhrazena prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí z kupní smlouvy uhradí a vklad zajistí kupující.

2. výkup staveb klubovny na parc. č. 1461/4, kotce na parc. č. 1461/5, kotce na parc. č. 1461/5 a č. 1458/2 včetně venkovních úprav v kat. území Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 1938 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, městem Bohumín, IČ: 00297569 od Moravskoslezského kynologického svazu, základní organizace č. 20301, Kynologický klub Bohumín se sídlem Bohumín, Nerudova 973 p. Vladislav Biernat, PSČ 735 81, IČ: 65468406 za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 458.120,- Kč, slovy: čtyřistapadesátosmtisícjednostodvacet korun českých s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu v plné výši nejpozději do 31.3.2007. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující včetně jejich zajištění a úhrady daně z převodu nemovitostí za prodávajícího.


378/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
bezúplatný převod staveb a pozemků
do vlastnictví města Bohumín z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, st. příspěvkové organizace se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, které přísluší hospodařit s majetkem státu, a to stavby silnice I/58 - části (přesné označení v bodu a) průvodní zprávy) a pozemků parc. č. 1335/3, 1335/5, 1306/6, 1306/7, 1306/9, 1306/11, 1306/12, 1306/13, 1306/17, 1306/18, 1306/19, 1306/20, 1306/21, 1306/23, 1306/24, 1306/25, 1306/26, 1306/27, 1306/28, 1306/29, 1306/30, 1306/31, 1306/32, 1306/105, 1306/107, 1306/109, 1306/112, 1306/114, 1306/116, 1306/118, 1306/119, 1306/163, 1336/8, 1336/10, 1336/11, 65, 66, 67, 71, 78, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2 a 1098 v kat. území Starý Bohumín za podmínek darujícího, vlastníka nemovitostí, uvedených v průvodní zprávě

2. neschvaluje
bezúplatný převod hraničního mostu přes řeku Odru, Bohumín-Chalupky (ev. č. 58 - 048, inventární číslo 2000580480)Poskytnutí úvěru

379/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 250.000,- Kč na nástavbu a vestavbu půdního bytu v domě čp. 142, ul. Do Polí, k.ú. Vrbice nad Odrou s manžely Janou a Janem Nankovými, bytem *****Prodej movitého majetku

380/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
prodej souboru movitého majetku (zařízení stacionáře SALOME - tabulka č.3), Slezské diakonii Český Těšín (provozovatel stacionáře), IČ:65468562, Na Nivách 7, Český Těšín, za symbolickou částku 100,- Kč, za podmínky prodeje zpět městu Bohumín za stejnou cenu v případě ukončení činnosti a zrušení stacionáře SALOME.Záměr prodeje nemovitosti

381/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
záměr prodeje obytného domu čp. 260 na ul. 1. máje v Bohumíně - Skřečoni a jeho následné využití jako nebytového prostoru novým vlastníkem.Záměr převodu nemovitosti a zmocnění k dražbě

382/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr převodu nemovitosti na ul. Drátovenská č.p. 199 v Bohumíně - Pudlově, která je ve vlastnictví Gabčové Dany, ul. Drátovenská č.p. 199 do majetku města Bohumína formou veřejné dražby za cenu bez omezení v případě jejího vyhlášení

2. zplnomocňuje
zastupováním za město Bohumín ve veřejné dražbě nemovitosti na ul. Drátovenská č.p. 199 v Bohumíně - Pudlově Ing. Evu Drdovou, trvale bytem *****, vedoucí majetkového odboru MěÚ BohumínPříspěvkové organizace

Změny zřizovací listiny PO ÚSP-Domovinka

383/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. doplňky a změny zřizovací listiny PO ÚSP Domovinka dle předloženého návrhu s účinností od 1. října 2006

2. včlenění pečovatelské služby pod Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
od 1. října 2006Činnost komisí a výborů (leden-září 2006)

384/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za období leden-září 2006

2. stanovuje
a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM
d) odměny občanům za práci v komisích, výborech a zvláštních orgánech
dle předloženého návrhuVodní prvek na nám. TGM

385/31
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci o výběrovém řízení na zhotovení a instalaci uměleckého díla „Vodní prvek na nám. T.G.Masaryka v Bohumíně“

2. odkládá
rozhodnutí o pořadí návrhů na zhotovitele do příštího zasedání ZM (18.10.2006)Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.9.2006
Počet zhlédnutí: 3 916

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund