close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.11.2013

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. listopadu 2013

  

Přítomni:   22 členů ZM
Omluven:  Ing. Šmíd

 

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města I. - IX. 2013 a návrh úpravy rozpočtu 2013

249/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

a) hospodaření města Bohumína za období I.- IX. 2013

 

b) rozpočtové opatření provedené radou města dne 14. 10. 2013 uvolnění částky 247 tis. Kč z rezervy města pro odbor organizační na realizaci akce „Oprava havarijního stavu podstřešní cihlové římsy boční stěny budovy radnice čp. 158, ul. Seifertova“ a uvolnění částky 20 tis. Kč z rezervy města na pokrytí nákladů spojených s návštěvou prezidenta republiky v Bohumíně

 

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2013 dle pozměňovacího návrhu

 

a) Příjmová část rozpočtu

- navýšení nedaňových příjmů o 1 030 tis. Kč

- navýšení dotace (po konsolidaci)  o 763  tis. Kč

 

b) Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 1 941 tis. Kč

- snížení investičních výdajů o 168 tis. Kč

 

c) Dotace ostatním subjektům

- navýšení neinvestičních výdajů o 20 tis. Kč

 

 

II. verze rozpočtu města 2014

250/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

druhou verzi rozpočtu města pro rok 2014

 

 

SMOOK – zápis z kontrolní komise

251/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, která se konala dne 24. 9. 2013

 

Finanční příspěvky na ozdravné pobyty

252/19

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

poskytnutí finančních prostředků města v letech 2014-2016 základním školám na předfinancování projektů v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší do doby poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR

 

 

Majetkové záležitosti

Bezúročné půjčky

253/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč p. Biernatovi Vladislavovi,  bytem *****

 

2. o uzavření  smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč p.Červeňovi Jiřímu bytem *****

 

Výkupy pozemků

254/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

koupit nemovitosti pozemek parc. č. 901/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a pozemek parc. č. 913/41 – ostatní plocha, zeleň o výměře 776 m2, zapsaný na LV č. 23, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků pana Emericha Poštulky, bytem ***** vlastnící podíl 1/2 k celku a pana Evžena Poštulky, bytem ***** vlastnící podíl 1/2 k celku, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková kupní cena je 82.700,-Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

 

Bezúplatné převody pozemků

255/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  nabýt darem nemovitost uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 846, a to části pozemku parc. č. 2585 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2.  nabýt darem nemovitost uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 846, a to části pozemku parc. č. 2551/1 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

3.  nabýt darem nemovitost pozemek parc. č. 1117/8 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 295 m2, který je oddělený z pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha – silnice, geometrickým plánem číslo 849-6/2013 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem, zapsaný na LV 514, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

4.  nabýt darem nemovitost pozemek parc. č. 1519/10 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 5 m2, pozemek parc. č. 1519/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 18 m2 a pozemek parc. č. 1519/12 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 23 m2, které jsou oddělené z pozemku parc. č. 1519/1 ostatní plocha – silnice, geometrickým plánem číslo 850-187/2013 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem, zapsaný na LV 520 a pozemek parc. č. 1519/9 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 377 m2, který je oddělený z pozemku parc. č. 1519/1 ostatní plocha – silnice, geometrickým plánem číslo 852-5/2013 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem, zapsaný na LV 520, vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

5.  nabýt darem nemovitost uzavřením Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 520, a to část pozemku parc. č. 1521 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem) a část pozemku parc.č. 1520/1 ostatní plocha – silnice, zastavěnou chodníkem (bude odměřen geometrickým plánem), v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

6.  o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2008 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 515 m2 v k.  ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná z majetku města Bohumína do majetku Dětského diagnostického ústavu, základní škole a školní jídelně v Bohumíně - Šunychlu, příspěvkové organizaci MŠMT. Náklady spojené s prodejem budou uhrazeny dle předloženého návrhu.

 

Směna pozemků

256/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

směnit pozemky, a to pozemek parc. č. 709/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, který je oddělený z pozemku parc. č. 709/3 –  zastavěná plocha a nádvoří, geometrickým plánem číslo 2328-20/2013 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 20.5.2013 pod č. 542/2013, zapsaný na LV 1081, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, ve spoluvlastnictví pana Metznera Michala, bytem ***** (podíl 1/2) a pana Metznera Petera, Ing., bytem ***** (podíl 1/2), za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 8.000,- Kč,  

za pozemek parc.č. 697/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 203 m2, který je oddělený z pozemku parc.č. 697 (díl „a“) – ostatní plocha, ostatní komunikace a z pozemku parc.č. 2700/1 (díl „b“) – ostatní plocha, ostatní komunikace, a za pozemek parc. č. 2626/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 266 m2, který je oddělený z pozemku parc.č. 2626/1 – ostatní plocha, zeleň, vše geometrickým plánem číslo 2328-20/2013 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 20.5.2013 pod č. 542/2013, a za pozemek parc.č. 2626/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, zapsané na LV 10001, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 205.000,-Kč.

Metzner Michal a Metzner Peter, Ing. uhradí městu Bohumín rozdíl v cenách, který představuje 197.000,- Kč. Částka bude uhrazena ve dvou splátkách, polovina před podpisem směnné smlouvy a druhá polovina do dvou let po podpisu směnné smlouvy. Na tu dobu bude na dlužnou částku smluvně uzavřeno zástavní právo. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle předloženého návrhu.

 

Prodej pozemků

257/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. prodat z majetku města část pozemku  parc. č. 1519/1 – ost. plocha, jiná plocha, která byla odměřena geometrickým plánem číslo 1337-22/2002 a nově označena jako pozemek  parc. č. 1519/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 88 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná uzavřením Budoucí kupní smlouvy s paní Dagmar Durčákovou, bytem ***** za kupní cenu 42.000 Kč ve dvou splátkách a úhradu nákladů spojených s prodejem.

2. prodat z majetku města pozemek parc. č. 17- ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Kopytov, obec Bohumín,  zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná uzavřením Kupní smlouvy s paní Jaruškou Svobodovou, bytem ***** za kupní cenu 24.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem

3. neprodat z majetku města pozemek parc. č. 355/1 – zahrada o výměře 379 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín  zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná

 

Převody pozemků ze Státního pozemkového úřadu

258/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 779/1, č. 781 a č. 783 – všechny kultura zahrada v kat. území Pudlov, zapsané na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Pudlov, dle písm. e) odst. 1 §7 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a,  Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774, který je příslušný hospodařit s majetkem  státu,   do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, za podmínek  uvedených v průvodní zprávě a dalších podmínek převodu, stanovených Státním pozemkovým úřadem v rámci bezúplatného převodu pozemků městu

2. úplatně nabýt pozemky parc. č. 892, č. 893, č. 895, č. 896, č. 901, č. 902 a č. 903 – všechny kultura orná půda v kat. území Pudlov, zapsané na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Pudlov dle písm. a) odst. 1 §10 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774, který je příslušný hospodařit s majetkem státu, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569  za podmínek uvedených v průvodní zprávě

Smlouva o výpůjčce areálu nemocnice 

259/19

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje

1. prodloužení doby výpůjčky majetku – areálu Nemocnice na ul. Slezské ve Starém Bohumíně, vypůjčeného mezi městem Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, jako půjčitelem a Bohumínskou městskou nemocnicí, a. s., Slezská 207, Starý Bohumín, jako vypůjčitelem, na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 4. 2010, ve znění pozdějších dodatků, z původně sjednané doby do 31. 12. 2023 na novou dobu do 31. 12. 2044. Objekt polikliniky na ul. Čáslavské čp. 1176 zůstává vypůjčen po původně sjednanou dobu, tj. do 31. 12. 2023.

2. udělení souhlasu vypůjčiteli s přenecháním části půjčeného majetku - budovy čp. 441, post. na parcele p. č. 464/1, k. ú. Starý Bohumín – budovy HTS, do nájmu společnosti B. Braun Avitum s. r. o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 61856827 na dobu do 31. 12. 2044.

 

Pojmenování ulic

260/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

nové názvy ulic:

„K Vypařovačce“ - v m. č. Pudlov a „Sportovní“ za Rio Clubem v Novém Bohumíně

 

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Lumír Macura

starosta                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.11.2013
Počet zhlédnutí: 2 162

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund