close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.2.2014

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 10. února 2014

Přítomni:   15 členů ZM
Omluveni:  p. Bruzl, Bc. Kalichová, Mgr. Maryška, MUDr. Němeček, Mgr. Palková, Ing. Placzková,
Ing. Šmíd, MUDr. Trach

  

Dotace

Dotace – demolice objektů

274/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu a zajištění financování provozu po dobu udržitelnosti projektu „Brownfields, Bohumín – demolice objektů Jeremenkova 96 a Bezručova 130“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

 

Dotace na modernizaci výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže

275/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  bere  na  vědomí

projekt „ Dotace na podporu modernizace výuky, sportování a  zdraví dětí a mládeže  2014 “

2.  schvaluje

poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu 

 

Mimořádná záloha na dotaci na činnost

276/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

mimořádné poskytnutí zálohy na dotaci na činnost oddílu vzpírání o. s. Bonatrans Bohumín, se sídlem Alešova 1070, 735 81 Bohumín, IČ: 22664921, ve výši 35 000 Kč dle předloženého návrhu

 

Zásady pro poskytování bezúročných půjček (tepelné zdroje)

277/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o přijetí Zásad pro poskytování bezúročných půjček na financování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje s účinností od 11. 2. 2014

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatné převody pozemků

278/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem nemovitou věc, pozemek parc. č. 249 – ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaný na LV č. 398, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka, pan Reli Leo, bytem ***, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. nabýt bezúplatným převodem nemovitou věc, podíl 1/24 na pozemku parc. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 179, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka, pan Sikora Jindřich, bytem ***, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Výkup pozemku

279/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

koupit nemovitou věc, uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 1201/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1019 m2, zapsaný na LV č. 2581, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka MS UTILITIES & SERVICES a. s., sídlem: Bezručova 1200, Nový Bohumín, 73581 Bohumín, IČ: 29400074, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569 za kupní cenu je 304.390,- Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Věcné břemeno

280/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcného břemene ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569,  Římskokatolickou farností Bohumín – Nový Bohumín se sídlem nám. T. G. Masaryka 284, 735 81  Bohumín, IČ: 48426458, povinným z věcného břemene, k části služebného pozemku parc. č. 1406 – orná půda, zapsaném na LV č. 821 k. ú. Skřečoň, v rozsahu 2,2 m2 dle GP č. 1416-76/2013 bezúplatně a na dobu neurčitou, a to pro umístění a napojení podzemního vedení elektrických rozvodů NN na stožár VO v rámci stavby „Nasvětlení kostela, Bohumín (Kostel P. Marie Sedmibolestné ve Skřečoni)“. Náklady na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnost inženýrské sítě, která bude uzavřena i pro pozemek dle Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. j. 49/2009/OM/VB, za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek vycházejících ze „Zásad“ města Bohumína, ponese investor stavby a oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Územní plán města

Pořízení změny ÚP

281/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.      rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu Územního plánu sídelního útvaru Bohumín podle návrhů, předložených navrhovateli dle přílohy materiálu a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona

2.  ukládá

písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.

Z: Ing. Ptošková

T: 15. 3. 2014

 

Nový Územní plán Bohumína

282/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších podpisů, Územní plán Bohumína opatřením obecné povahy, po ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanoviskem krajského úřadu a se stanovisky dotčených orgánů.

 

Zpráva o činnosti městské policie

283/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2013

 

Stížnosti a petice za rok 2013

284/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2013

 

Změna výše odměn členům ZM, výborů a komisí  

285/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

informaci o novele nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (s účinností od 1. 1. 2014 se upravují Zásady pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a občanů zapojených do činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady)

 

Činnost komisí RM, výborů ZM a odměny členům za 2. pol. 2013

286/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2013

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2013

    

Ing. Petr  Vícha                                             
starosta                                                           

  

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.2.2014
Počet zhlédnutí: 2 206

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund