close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.4.2014

USNESENÍ z 22. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. dubna 2014

Přítomni:  22 členů ZM
Omluven: MUDr. Němeček 

OZV o stanovení veřejně přístupných míst k provozování loterií

287/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno

(20 pro:0)

 

Finanční záležitosti

Smlouva o úvěru

288/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 50 000 000,00 Kč, jehož účelem je profinancování investičních akcí města Bohumína, a to:  "Modernizace a rekonstrukce bytových domů Města Bohumín“, se splatností do 14. 4. 2023, který bude poskytnut Komerční bankou, a. s., IČO: 45317054

2. smlouvu o přijetí úvěru ve výši 50 000 000,00 Kč, s úrokovou sazbou 0,58 % p. a.

(20 pro:0) 

 

Závěrečný účet 2013

289/22

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením

souhlasu

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

(20 pro:0)

  

Účetní závěrka 2013

290/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

účetní závěrku města Bohumín sestavenou k 31.12.2013

(20 pro:0)

                         

Úprava rozpočtu 2014 

291/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2014 dle pozměňovacího návrhu:

1. Příjmová část rozpočtu

- navýšení daňových příjmů o 10 050 tis. Kč

- navýšení nedaňových příjmů o 6 807 tis. Kč

- navýšení kapitálových příjmů o 257 tis. Kč

- navýšení dotace o 4 689 tis. Kč 

2. Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 17 606 tis. Kč  

- navýšení investičních výdajů o 65 369 tis. Kč

    - navýšení rezervy města o 6 858  tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem

    - navýšení neinvestičních dotací o 20 tis. Kč

    - navýšení investiční dotace o 420 tis. Kč

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím

- navýšení neinvestičních příspěvků o  749 tis. Kč

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-  navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 973 tis. Kč

-  navýšení investiční dotace o 602 tis. Kč

6. Financování

    -  změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši  54 232 tis. Kč

-  navýšení fondu sociálního o 57 tis. Kč

- snížení úvěru Jessica – Národní dům o 6 750 tis. Kč

- navýšení úvěru sportovní hala o 656 tis. Kč

- přijetí úvěru na věžové domy ve výši 22 599 tis. Kč

(21 pro:0)

  

Závěrečný účet SMOOK za rok 2013

292/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 bez výhrad

2. závěrečný účet SMOOK za rok 2013

                                                                                                                     

Dary poskytnuté městu a PO v roce 2013

293/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2013

                                                                                                                                           

Dotace

Rozdělení dotací v sociální oblasti - 2014

294/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí dotací na rok 2014 dle předloženého návrhu

1. na poskytování registrovaných sociálních služeb

2. na podporu v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prorodinných aktivit

3. na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti

(21 pro:0)

 

Rozdělení na činnost sportovním, kulturním a ostatním záj.subjektům - 2014 

295/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1.   výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových a dvou výkonnostních kategoriích dle předloženého návrhu

2.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2014 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů a složení členských základen) dle předloženého návrhu

3.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2014 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu                                                                                                                                                           

(20 pro:0)

                         

Žádosti o dotace z rozpočtu města - 2014

296/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) poskytnutí dotací na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí dle pozměňujícího návrhu

* staženo: sport – Bohumínská tenisová liga

   kultura – OS Přátel bohumínské historie (Gospelový koncert)

b) poskytnutí dotací na opravy a investice dle předloženého návrhu

c) poskytnutí mimořádné účelové dotace nad rámec „Zásad pro poskytování dotací...“ dle předloženého návrhu                                                                          

2. bere na vědomí

informaci o naplnění podmínek Dohody s biskupstvím Ostravsko – opavským ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 k této „Dohodě ...“

(20 pro, 1 se zdržel)

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

297/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o zřízení věcného břemene ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, Ing. Stanislavem Čepelákem, bytem ***, povinným z věcného břemene, k části služebného pozemku parc. č. 1202 – zahrada , zapsaném na LV č. 318 k. ú. Skřečoň, v rozsahu 9 m2 dle GP č. 1424-141/2013 úplatně za náhradu 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou, tj. celkem 180 Kč, na dobu neurčitou, pro umístění kanalizačního řadu, kanalizační přípojky a revizní přípojkové šachtice. Náklady na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnost inženýrské sítě, která bude uzavřena i pro pozemek dle Smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. j. 104/2008/OM/VB, za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek vycházejících ze „Zásad“ města Bohumína, ponese investor stavby a oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. Náhrada bude uhrazena Ing. Stanislavovi Čepelákovi do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná                                                                                                        

(22 pro:0) 

2.      o změně z bezúplatného zřízení věcného břemene, sjednaného ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. KI/77/d/2008/RŘ, 118/2008/OM/VB ze dne 29. 10. 2008 o budoucím zřízení věcného břemene k částem pozemků p. č. 2411 a č. 2412 k. ú. Skřečoň v rámci stavby „Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní – Bohumín“, uzavřené  mezi městem Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, budoucím oprávněným z věcného břemene a Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, povinným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene za náhradu ve výši 100 Kč + DPH. Náhrada dle platné vnitřní směrnice  SSMSK bude uhrazena městem Bohumín v termínu a  za podmínek uvedených v průvodní zprávě.

(22 pro:0) 

3.        o zřízení věcného břemene, služebnosti ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 70890021, povinným z věcného břemene:

a) k částem pozemků parc. č. 94, 95/2, 96/2, 647/10, 647/22, 647/47, 340/2 a 642/1 v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaných na LV č. 213 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik

b) k částem pozemků dle přílohy č. 2 průvodní zprávy v kat. území Vrbice nad Odrou ve vlastnictví třetích osob, ke kterým má Povodí Odry, státní podnik uzavřeny budoucí kupní a darovací smlouvy

pro umístění cyklo a in-line stezky v koruně ochranné hráze v rámci stavby „Cyklo a in-line stezka na hrázi ve Vrbici“. Veškeré náklady na zřízení věcného břemene, služebnosti včetně uzavření smlouvy s vkladem práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště v Karviné za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek vycházejících ze „Zásad“ města Bohumína, ponese investor stavby a oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

(22 pro:0)

  

Výkup nemovitostí

298/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1013/65 – ostatní plocha, neplodná půda, zapsaný na LV č. 302, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka TWKA, spol. s r.o. se sídlem Zimní 1991/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ: 27767078, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková smluvní kupní cena je 814.800,-Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.                                                                                                                      

(21 pro, 1 se zdržel) 

2. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 456 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, zapsaný na LV č. 340, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Tělocvičná jednota SOKOL Bohumín se sídlem Fügnerova 877, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 18055796, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková smluvní kupní cena je 603.000,-Kč a bude uhrazena ve dvou splátkách. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

(22 pro:0) 

3. koupit nemovitou věc, stavbu budovy čp. 1178 – občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 1487 – zastavěná plocha a nádvoří, bez tohoto pozemku (vlastník pozemku město Bohumín), zapsanou na LV č. 1333, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Pavla Russnáka a Aleny Russnákové (SJM), oba bytem ***, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569  za  smluvní cenu  1.000 000,-Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

(22 pro:0)

 

Bezplatné převody

299/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 10.6.2013 č. 230.2/17, ve znění: „nabýt darem nemovitost podíl na pozemku parc. č. 1046 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3590 m2, zapsané na LV č. 144, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků paní Chechelské Otilie, bytem ***, vlastnící podíl 1889/310784 k celku a  pana Chechelského Jana, bytem ***, vlastnící podíl 1889/310784 k celku“.                                                                                                                                  

(22 pro:0) 

2.  nabýt bezúplatným převodem nemovitou věc podíl 3778/310784 k celku na pozemku parc. č. 1046 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 144, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná,  od současného vlastníka pana Chechelského Jana, bytem ***, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

(22 pro:0)

 

Darování pozemků

300/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

darovat nemovitou věc uzavřením darovacích smluv na pozemky města, které jsou zastavěné soukromými řadovými garážemi, vlastníkům těchto garáží. Jedná se o tyto pozemky:

v kat. území  Pudlov, PARCELNÍ ČÍSLA:

708/20, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 835/14, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 919/29, 919/33, 919/37, 919/40, 919/45, 919/46, 919/48, 919/52, 919/54, 919/56,  919/57, 956/17, 956/20, 956/22, 956/23, 956/28, 956/29, 956/30, 956/31, 956/33, 956/34, 956/36, 956/38, 956/39, 956/40, 956/42, 956/43,

v kat. území Nový Bohumín, PARCELNÍ ČÍSLA:

1017/105, 1017/117, 1339/109, 1339/114, 1339/116, 1339/117, 1339/117, 1339/127, 1339/131, 1339/132, 1339/133, 1339/134, 1339/96, 1339/98, 1423/15, 1423/16, 1423/19, 1423/20, 1423/21, 1423/22, 1423/23, 1423/31, 2458/70, 2458/74, 2458/75, 2459/17, 2459/19, 2459/20, 2459/21, 2459/22, 283/23, 296/158, 296/164, 296/166, 296/167, 296/168, 296/169, 296/170, 297/100, 297/106, 297/107, 297/109, 297/110, 297/112, 297/113, 297/114, 297/115, 297/116, 297/117, 297/118, 297/120,  297/121, 297/122, 297/123, 297/124, 297/125, 297/126, 297/94, 297/96, 297/98,

v kat. území Starý Bohumín, PARCELNÍ ČÍSLA:

193 ev. č. na p. č. 975/178, 975/127, 975/128, 975/129, 975/130, 975/131, 975/132, 975/133, 975/134, 975/135, 975/136, 975/137, 975/138, 975/139, 975/140, 975/142, 975/143, 975/144, 975/146, 975/148, 975/149, 975/150, 975/151, 975/152, 975/153, 975/154, 975/156, 975/159, 975/163, 975/164, 975/165, 975/167, 975/168, 975/169, 975/171, 975/172, 975/173, 975/174, 975/176, 975/180, 975/181, 975/182, 975/183, 975/185,  975/186, 975/187, 975/188, 975/190, 975/191, 975/192, 975/193, 975/195, 975/196, 975/198,  975/200, 975/201, 975/203, 975/204, 975/205, 975/206, 975/207, 975/208, 975/212, 975/213, 975/215, 975/216, 975/217, 975/218, 975/220, 975/221, 975/222, 975/223, 975/224,

v kat. území  Skřečoň, PARCELNÍ ČÍSLA:

1489/10, 1489/11, 1489/13, 1491/2, 1606/2,

obec Bohumín, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, které jsou zastavěny řadovými garážemi soukromých vlastníků, do 15 m2 s tím, že obdarovaní uhradí městu správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč  a manipulační  poplatek ve výši 250 Kč za sepsání darovacích smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Nárok na darování pozemků přejde i na případné nové nabyvatele garáží do doby majetkového vypořádání pozemků.

 (22 pro:0)

 

 

Předkupní právo ke stavbě 

301/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva k odkoupení nemovité věci, a to stavby - budovy bez čp., která je součástí pozemku p. č.  217/6 – zastavěná plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín od současného vlastníka ČR- Ministerstva vnitra v Praze, za cenu 5.170 Kč. Nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úřadu  pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

(0 pro, 22 proti)

 

Bezúročné půjčky 

302/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč p. Siostrzonkovi Pavlovi a p. Siostrzonkové Halině, bytem ***                                                                              

(22 pro:0) 

2. o uzavření  smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000 Kč p. Holeszovi Miroslavovi a p. Holeszové Janě, bytem ***

(22 pro:0)

  

Odpis pohledávek

303/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1.      a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 127.702,27 Kč

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 575.472,50 Kč                                                                                                   

(22 pro:0)                                                                                                                                                                                           

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,           fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 281.467,40 Kč

     b)  odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 3.100.813,00 Kč

(22 pro:0) 

3.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním prostorů sloužících podnikání, fakturaci a nákladech řízení v celkové výši 85.654,47 Kč

      b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 102.042,00 Kč

(22 pro:0) 

4. neudělit výjimku ze „Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ a neprominout paní Romaně     Pastuškové, nar. ***, trvale bytem *** část poplatku z prodlení

(0 pro, 17 proti, 5 se zdrželo)

  

IPRM - Dodatek k Dohodě

304/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města ze dne 1. 7. 2009.

(22 pro:0)

 

BMN, a. s. - zastoupení v dozorčí radě 

305/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

odstoupení člena  dozorčí rady společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s. MUDr. Svatopluka Němečka, nar. ***, bytem *** (z důvodu jeho jmenování  ministrem zdravotnictví).

2. navrhuje ke zvolení

členem v dozorčí radě společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s. p. Igora Bruzla, nar. ***,  bytem ***.

(20 pro, 2 se zdrželi)

 
   

Ing. Petr  Vícha                                             Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta

 

 

 

 

 

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.4.2014
Počet zhlédnutí: 1 929

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.49 sekund