close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
  • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
  • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
  • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
  • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
  • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
  • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.6.2014

USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. června 2014

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: MUDr. Němeček, MUDr. Trach

 

Obecně závazná vyhláška

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, vč. systému nakládání se stavebním odpadem

306/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

Obecně  závaznou  vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2015

2. ukládá

zveřejnit informaci o platnosti Obecně  závazné  vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Z:   Ing. Jeziorský

T:   31. 12. 2014

 

Dotace

na opravy v roce 2014 zájmovým organizacím

307/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí dotací na opravy zájmovým neziskovým organizacím dle předloženého návrhu

 

 

Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2014-2018

308/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje

v souladu s ustanovením § 67 a  § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet členů zastupitelstva města Bohumína pro volební období 2014 až 2018  na 23 členů

 

 

Obchodní společnosti města 

Stanovy společností města

309/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje  

1. Stanovy společností Bohumínská městská nemocnice a. s. a  BM servis a. s. v předloženém znění

2. Zakladatelskou listinu  BOSPOR spol. s r. o. v předloženém znění  

 

Výroční zprávy, roční závěrka, rozdělení zisku - 2013

310/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. výroční zprávy společností BMN, a. s., BM servis  a. s., BOSPOR spol. s  r. o. za rok 2013

2. roční účetní závěrku za rok 2013

3. rozdělení zisku společností za rok 2013

 

Majetkové záležitosti

Výkup nemovitostí

311/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 2370/15 – orná půda, zapsaný na LV č. 897, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Samelové Martiny, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Celková smluvní kupní cena je 33.924 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. koupit nemovitou věc podíl 1/24 na pozemku parc. č. 86 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 754, bytový dům a na pozemku parc. č. 85 ostatní plocha, jiná plocha, vše zapsané na LV č. 33, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Wojtaszek Wladyslawa Sebastiana, bytem, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za uvedený podíl 1/24 je ve výši 87.500 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí bezúročných zápůjček

312/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné zápůjčky na kanalizační přípojku ve výši 30.000 Kč p. Lodňanovi Karlovi a p. Lodňanové Květuši.

2. o uzavření  smlouvy na poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny stávajícího kotle na tuhá paliva za nízkoemisní tepelný zdroj ve výši 30.000 Kč Bc. Gieckovi Petrovi.

 

Předkupní právo ke stavbě

313/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva k odkoupení nemovité věci, a to stavby budovy bez čp/če – občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 344/2 – zastavěná plocha a nádvoří, bez tohoto pozemku (vlastník pozemku město Bohumín), zapsanou na LV č. 1325, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka místní skupiny PZKO Bohumín, se sídlem Masarykova, Nový Bohumín, 73581 Bohumín, IČ: 70915946, za smluvní kupní cenu 1 350 000 Kč.

 

Věcné břemeno

314/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcného břemene ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, budoucího oprávněného z věcného břemene, Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ:  70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711, budoucím povinným z věcného břemene, k části služebného pozemku parc. č. 1520/1 – ostatní plocha, silnice, zapsaném na LV č. 520 k. ú. Záblatí u Bohumína,  a to pro umístění kanalizační a elektro přípojky v rámci stavby „Řešení chodníku mezi parc. 249 a 177 + sítě ke stavebním parcelám č. 246/1 a 246/3 v městské části Bohumín – Záblatí“. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle průvodní zprávy s tím, že město uhradí všechny náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a jednorázovou náhradu uhradí SSMSK, přísp. org., na základě zálohové faktury po podpisu smlouvy, a to bezhotovostním převodem na její účet se splatností 30 dnů od vystavení zálohové faktury

  

Příspěvkové organizace

Změna zřizovací listiny ZŠ Čs. armády a ZŠ Beneše

315/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. ruší

a) školní jídelnu na adrese Rafinérský lesík 1140, Bohumín – Nový Bohumín

b) školní jídelnu – výdejnu na adrese Okružní 683, Bohumín – Nový Bohumín (MŠ Fitškolka), jejichž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029120 ke dni 31. 8. 2014

2. zřizuje

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školní jídelnu – výdejnu na adrese Rafinérský lesík 1140, Bohumín – Nový Bohumín, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731 s účinností od 1. 9. 2014

3. schvaluje

změny a doplňky zřizovacích listin

- ve znění dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731, dle předloženého návrhu

- ve znění dodatku č. 7 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029120, dle předloženého návrhu

 

Kontrolní výbor – rezignace členky

316/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rezignaci p. Jany Števankové na členství v kontrolním výboru.

 

   

Ing. Petr Vícha                                              
starosta                                                           

  

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.6.2014
Počet zhlédnutí: 1 747

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund