close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 18.10.2006

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 18. října 2006

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: RNDr. Bočková, MUDr. Jakubják, Ing. Michalík, p. Neudertová


Finanční – úprava rozpočtu 2007

Stavební úpravy domu čp. 225

386/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
zařazení stavební úprav čp. 225 do rozpočtu města na rok 2007

2. ukládá
finančnímu, investičnímu a organizačnímu odboru zapracovat akci do rozpočtu na rok 2007
Z: Ing.Ptošková, p.Masná, Ing.Macura T: 13.12.2006


Majetkové záležitosti

Přijetí daru od MSK – DDM

387/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. přijetí nemovitého majetku formou daru, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě příspěvkové organizace kraje Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace, a to:

a) budova č.p. 715 na pozemku parc. č. 1515,
pozemek parc. č. 1515 zastavěná plocha a nádvoří,
budova bez č.p./č.e. občanská vybavenost na pozemku parc. č. 1519/2,
vše v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

b) budova č.e. 31 na pozemku parc. č. 2546,
pozemek parc. č. 2546 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 2547 zahrada,
vše v k.ú. Návsí, obec Návsí,
do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín
2. převod výše uvedeného nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2007Výkup pozemku

388/32
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
výkup spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 593/10 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 1605 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín od spoluvlastníka Biskupství ostravsko opavské se sídlem v Ostravě s tím, že kupní cenu uhradí za město Bohumín investor stavby, a to ŘSaD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, které ponese veškeré náklady s převodem tohoto spoluvlastnického podílu na město Bohumín.


Zásady prodeje obytných domů

389/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
změnu zásad prodeje obytných domů z majetku města Bohumína v článku IX, bodě č. 3 týkající se předkupního práva, které si město sjednává k převáděným nemovitostem, a to dle varianty b) předloženého návrhu (předkupní právo po dobu 5 let)

Regulační plán města

390/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. schvaluje
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 stavebního zákona změnu č. 1 regulačního plánu „Centra Nového Bohumína“ dle pozměňujícího návrhu (bod 4.1. - akceptovat)

2. vymezuje
dle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, závaznou část regulačního plánu „Centra Nového Bohumína, včetně veřejně prospěšných staveb v rozsahu části II. a III. obecně závazné vyhlášky

3. rozhodlo
dle § 23 odst. 1 stavebního zákona a dle § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů o námitkách, které při projednávání podali dotčení vlastníci pozemků a staveb v rozsahu bodu č. 4 přílohy č. 1 předloženého materiálu

4. vydává
dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu „Centra Nového Bohumína“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5. ruší
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 schválenou zastupitelstvem města dne 18.9.2002, kterou se stanoví závazná část regulačního plánu „Centra Nového Bohumína“ a to ke dni nabytí účinnosti nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazná část regulačního plánu „Centra Nového Bohumína“

6. bere na vědomí
a) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k návrhu změny č. 1 regulačního plánu „Centra Nového Bohumína“ vydané dle § 25 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, které je obsaženo v příloze č. 3 předloženého materiálu

b) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č.1 regulačního plánu „Centra Nového Bohumína“ s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení stanovisek a připomínek, zpracované dle § 23 odst.1 stavebního zákona, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu


Školství

Udělení výjimky z počtu žáků

391/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě základní školy dle § 23 zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 vyhlášky 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky na školní rok 2006/2007 pro příspěvkovou organizaci:
Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace

2. dofinancování případného rozdílu mezi skutečnou potřebou finančních prostředků a normativním rozpisem na rok 2007


Výbory ZM

392/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. ruší
v souvislosti s ukončením volebního období 2002-2006 ke dni 20.10.2006
a) kontrolní výbor
b) finanční výbor

2. odvolává
předsedy a členy kontrolního a finančního výboru


Vodní prvek na nám. TGM

393/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
vodní prvek na nám.TGM a to, návrh č. 1 - „Soutok Odry s Olší“, ak.sochaře Václava Fidricha, vč. jeho zhotovení


Kontrola usnesení

394/32
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstvem města Bohumína ke dni 6.10.2006


Ing. Petr V í c h a 
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 18.10.2006
Počet zhlédnutí: 3 564

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund