close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.11.2014

USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 10. listopadu 2014

Přítomno:  22 členů ZM
Omlouvena: Mgr. Palková

 

Finanční záležitosti 

Úprava rozpočtu 2014

9/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2014:

1. Příjmová část rozpočtu

-           navýšení daňových příjmů o 4 100 tis. Kč
-           snížení nedaňových příjmů o 211 tis. Kč
-           navýšení dotace o 1 759 tis. Kč 

2. Výdajová část rozpočtu

-           navýšení neinvestičních výdajů o 607 tis. Kč
-           snížení investičních výdajů o 770 tis. Kč
-            navýšení rezervy města o 4 311  tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem

-           navýšení investiční dotace o 1 000 tis. Kč

 

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím

-          navýšení neinvestičních příspěvků o  500 tis. Kč

 

 

Druhá verze rozpočtu 2015

10/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

druhou verzi rozpočtu města pro rok 2015

 

 

Majetkové záležitosti

Výkupy pozemků

11/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1075/2 – ostatní plocha, ostatní komunikce, zapsaný na LV č. 307, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Ing. Kamila Drobka, bytem Čs. armády 301, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Celková smluvní kupní cena je 12.680 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2.  koupit nemovitou věc podíl 1/2 na pozemcích parc. č. 927 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 928 zahrada, parc. č. 929 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 980/70 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/73 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 980/74 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/75 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 980/99 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/100 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 980/101 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 980/102 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/103 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/105 ostatní plocha, zeleň, vše zapsané na LV č. 1093, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Arnošta Smetany, bytem Mishmar Hayardenstr./1, 53582 Givataim, Izrael, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za uvedený podíl 1/2 na výše uvedených pozemcích je 210.000 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

3.  koupit nemovitou věc  uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1480/4 – orná půda, o velikosti přibližně 65 m2 (bude odměřen geometrickým plánem), zapsané na LV č. 751, vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Ing. Olega Kiky bytem Husova 792, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Celková smluvní kupní cena bude 15.000 Kč.  

Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu

12/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

bezúplatně nabýt část pozemku parc. č. 1198 – vodní plocha, zamokřená plocha v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Záblatí u Bohumína, o rozloze cca 1.700 m2  dle § 7 odst. 1 písm. b)  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774, který je příslušný hospodařit s majetkem  státu, do vlastnictví města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, za podmínek  uvedených v průvodní zprávě a dalších podmínek převodu, stanovených Státním pozemkovým úřadem v rámci bezúplatného převodu pozemku městu. Město Bohumín, prostřednictvím odboru majetkového MěÚ Bohumín zajistí podání žádostí Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemků s tím, že podklady z územního plánu města zajistí oddělení rozvoje a územního plánování odboru rozvoje a investic MěÚ Bohumín.

 

 

Převody nemovitostí

13/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. odkládá

rozhodnutí o prodeji nemovitosti - pozemku parc. č. 418 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 350 m2 jehož součástí je stavba bytový dům čp. 318, na ul. Kostelní v Novém Bohumíně, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín pro zasedání ZM dne 8. 12. 2014

2. schvaluje

doplnění usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 325.3/24 ze dne 8. 9. 2014 o díl „b“ pozemku parc. č. 746/13 o výměře 92 m2 a díl „d“ pozemku parc. č. 913/38 o výměře 2 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2092-40/2011 ze dne 6. 1. 2011 a sloučeny do pozemků parc. č. 746/15, parc. č. 913/44, parc. č. 913/45, parc. č. 913/37 a parc. č. 913/46  v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, jejichž prodej schválilo zastupitelstvo města Bohumína  usnesením číslo 325.3/24 ze dne 8. 9. 2014 ČR-Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, zastoupenému plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

 

Směna pozemků 

14/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

směnit nemovité věci, pozemek parc. č. 25/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2  oddělený z pozemku parc. č. 25 – zastavěná plocha zapsaný na LV 1020, a to geometrickým plánem číslo 873-63/2014 ověřeným dne 6. 8. 2014 pod č. 51/2014 a potvrzeným dne 14. 8. 2014 pod č. 16/2014, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Trinh Thu Hue bytem Jana Palacha 671, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, za smluvní cenu 5.435 Kč,       

za pozemek parc. č. 26/2 – zahrada o výměře 63 m2  oddělený z pozemku parc. č. 26 – zahrada zapsaný na LV 10001, a to geometrickým plánem číslo 852-8/2013 ověřeným dne 29. 11. 2013 pod č. 88/2013 a potvrzeným dne 12. 12. 2013 pod č. 1512/2013, v  katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná,  ve vlastnictví města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za cenu dle znaleckého posudku v ceně obvyklé 22.825 Kč.

Paní Trinh Thu Hue uhradí městu Bohumín rozdíl v cenách, který představuje 17.390 Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou bude hrazena každou smluvní stranou ve výši jedné poloviny.

 

Darování pozemků vlastníkům garáží

15/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

darovat nemovitou věc uzavřením darovacích smluv na pozemky města, které jsou zastavěné soukromými řadovými garážemi, vlastníkům těchto garáží. Jedná se o tyto pozemky:

Katastrální území Starý Bohumín:

p. č. 975/155 – 1 m2, p. č. 975/157 – 1 m2, p. č. 975/189 – 1 m2, p. č. 975/184 – 1 m2, p. č. 975/202 – 1 m2

Katastrální území Nový Bohumín: p. č.  296/174 – 5 m2

obec Bohumín, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná. Obdarovaní uhradí městu správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč  a manipulační  poplatek ve výši 250 Kč za sepsání darovacích smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Nárok na darování pozemků přejde i na případné nové nabyvatele garáží do doby majetkového vypořádání pozemků.

 

 

Věcná břemena

16/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcných břemen ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, na dobu neurčitou v rámci stavby „Bohumín – Záblatí, ul. Sokolská a ul. Rychvaldská – gravitační kanalizace s centrální ČS“ za podmínek a náhradu dle průvodní zprávy a „Zásad“ města Bohumína ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury zastavěná plocha a nádv., ostatní plocha s využitím jako silnice, ostatní komunikace a jiná plocha a ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury orná půda a zahrada. Náklady spojené se zřízením věcných břemen v rozsahu komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. Náhrady za zřízení věcných břemen budou uhrazeny vlastníkům dotčených nemovitostí v termínu do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná městu Bohumín. Věcná břemena budou zřízena k pozemkům v kat. území Záblatí u Bohumína v rozsahu dle komentáře – p. č. 1520/1, 1521, 1524, 1313/1, 1332, 1333, 1330, 1331/1, 1331/2, 1328/1, 1324, 1325, 1321/1, 1322/1, 1320/1, 1511/3, 1334/1, 1462/15, 1335, 1336, 1338, 1339, 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 a 1352.

 

Bezúročná zápůjčka

17/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné zápůjčky na kanalizační přípojku ve výši 30.000 Kč Ing. Čepelákovi Stanislavovi, Šunychelská 1102, 735 81 Nový Bohumín

 

Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZM a občanů

zapojených do výborů ZM a komisí RM 

18/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí a potvrzuje

platnost „Zásad pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady“ (schválených dne 14. 2. 2011, usn. č. 40/3)

 

 

Ing. Petr Vícha                          
starosta                                           

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.11.2014
Počet zhlédnutí: 1 663

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund