close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.12.2014

USNESENÍ z 3. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. prosince 2014

  • Přítomni:  22 členů ZM
  • Omluvena:  Bc. Babišová

 

Obecně závazné vyhlášky

OZV, kterou se stanoví zákaz provozování loterií

19/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína        

  

OZV o spádových obvodech základních škol – změna

20/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 stanovující  spádové obvody základních škol na území města Bohumína                                                                

  

OZV, kterou se ruší OZV č. 6/2011 – povinnosti při přepravě sypkých hmot

21/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku města Bohumína, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 - O stanovení některých povinností při přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů na území města Bohumína

  

Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2014

22/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2014 dle pozměňovacího návrhu:

a) Příjmová část rozpočtu

- snížení dotace (po konsolidaci)  o 414 tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu

- navýšení běžných výdajů o 223 tis. Kč

- snížení kapitálových výdajů o 75 tis. Kč

- snížení rezervy města o 582 tis. Kč

 

Příspěvky příspěvkovým organizacím

navýšení neinvestičních příspěvků o 20  tis. Kč

c) přijetí účelových dotací a jejich použití do 31. 12. 2014

 

Rozpočet města – 2015

23/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2015:

a) příjmová část rozpočtu

-   daňové příjmy ve výši 246 805 tis. Kč
-   nedaňové příjmy ve výši 296 901 tis. Kč
-   kapitálové příjmy ve výši 1 758 tis. Kč
-     dotace (po konsolidaci) ve výši 68 681 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu

-   neinvestiční-běžné výdaje ve výši 356 385 tis. Kč
-   investiční výdaje ve výši 192 600  tis. Kč
-  rezerva města ve výši 11 973 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

-    neinvestiční  ve výši 25 525 tis. Kč
-      investiční  ve výši 1 550 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

-   neinvestiční ve výši 41 652  tis. Kč
-     investiční ve výši 865 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

-   neinvestiční ve výši 13 830 tis. Kč
-   investiční ve výši 500 tis. Kč

2. Financování

a) Zdroje:

    - pol. 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 11 478 tis. Kč
   - přijaté úvěry ve výši 33 876 tis. Kč

b) Výdaje:

    - splátky jistin ve výši 14 619 tis. Kč

3. Rozpočtový výhled na léta 2016-2017

  

Změna účelové dotace – zvony 

24/3

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje

změnu účelu užití mimořádné účelové dotace Občanskému sdružení Přátel bohumínské historie dle předloženého návrhu       

 

Majetkové záležitosti

Převod nemovitosti

25/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

neprodat nemovitou věc, pozemek parc. č. 418 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 350 m2, jehož součástí je stavba bytový dům čp. 318, na ul. Kostelní v Novém Bohumíně, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín a vyhlásit novou licitaci s vyvolávací cenou 4,6 mil. Kč s upřesněním, že účastníci licitace mohou podávat nabídky i pod tuto vyvolávací cenu. Minimální nabídková cena nesmí činit méně než 630 tis. Kč, což je cena pozemku pod domem dle znaleckého posudku. Výsledky licitace budou dle Zásad předloženy k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zastupitelstvu města.                                                                                                

  

Příspěvkové organizace

Majetek k hospodaření PO v roce 2014

26/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína v roce 2014

                                                                                                                                                

Přísedící Okresního soudu v Karviné

27/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rezignaci  paní Jany Hanuskové, nar. ****, bytem ****, na funkci přísedící Okresního soudu v Karviné 

 

Jednací řád výborů ZM

28/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Jednací řád výborů zastupitelstva města Bohumína                                  

                                                                    

Volba členů výborů

29/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

volí

veřejnou volbou tyto členy výborů ZM: 

1. Finanční výbor:

Mgr. Dana Ambrozková                         
Mgr. Jan Malchar      
Ing. Kamil Drobek                                
Ing. Alfréd Michalík    
Miluše Gříbková                             
Ing. Yvona Placzková
Ing. Tomáš Konrád                                
Ing. Václav Polok        
Jiří Kuldánek                             
Hana Wrožynová

                                     

2. Kontrolní výbor:

Mgr. Eva Adamcová                
Mgr. David Maryška    
Ing. Tomáš Fodor                                   
Bc. Miloslav Mutina                                        
Mgr. Magda Konetzná                 
Ing. Josef Plášil
Ing. Tomáš Konrád                                 
Ing. Dagmar Procházková                      
Mgr. Adrian Kuder                                   
Ing. Martin Schubert

pro volební období 2014-2018                                                                                                                                            

                    

Hodnocení činnosti komisí RM a výborů ZM a odměny členům (07-10/2014)               

30/3    

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

zprávy o činnosti komisí RM za období červenec - říjen 2014

2. stanovuje

odměny členům komisí RM za období červenec - říjen 2014 dle předloženého návrhu

 

Termíny jednání orgánů města - 2015

31/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

termíny zasedání orgánů města Bohumína (rada, zastupitelstvo) pro rok 2015

 

Ing. Petr  Vícha v. r.                            
starosta                                             

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.12.2014
Počet zhlédnutí: 1 640

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund