close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.2.2015

USNESENÍ ze 4. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. února 2015

  • Přítomno:   19 členů ZM
  • Omluveni:  Bc. Babišová, MUDr. Balcárek, p. Dendisová, p. Honysz

 

OZV – provozování loterií a podobných her 

32/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína

 

Finanční záležitosti

Výsledek hospodaření za rok 2014, návrh úpravy rozpočtu roku 2015

33/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

- informaci o výsledku hospodaření města za rok 2014
- informaci o provedených úpravách rozpočtu roku 2014

2. schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015

 

Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 1 961 tis. Kč
- navýšení investičních výdajů o 12 191 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 41 120 tis. Kč

Financování

- navýšení zůstatku finančních prostředků ve výši  54 552 tis. Kč
- navýšení úvěru na věžové domy ve výši 720 tis. Kč

  

Dotace

Modernizace výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže

34/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  bere  na  vědomí

projekt „Dotace na podporu modernizace výuky, sportování a  zdraví dětí a mládeže 2015“

2.  schvaluje

poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu 

 

Podpora ozdravných pobytů dětí 

35/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí finančních prostředků města v letech 2015-2017 základním a mateřským školám na předfinancování projektů z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší do doby poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR

 

Majetkové záležitosti

Věcné břemeno

36/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, v rámci stavby „Bohumín vodovod pro hřbitov ve Skřečoni“ pro umístění části vodovodní přípojky ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, investora a oprávněného z věcného břemene, p. Mgr. Karlou Macurovou, bytem *** a p. Evou Tomášovou, bytem ***, povinným z věcného břemene, k části služebného pozemku p. č. 1898/3 – ost. pl., ost. komunikace, zapsaného na LV č. 625 k. ú. Skřečoň ve spoluvlastnictví povinného v podílu každá 1/2. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu 38 m2 dle GP č. 1458-21/2014 úplatně za náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou, tj. celkem 3.230 Kč, na dobu neurčitou. Náklady na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, vycházející z podmínek „Zásad“ města Bohumína, ponese investor stavby a oprávněný z věcného břemene, město Bohumín, v rozsahu dle průvodní zprávy. Náhrada bude uhrazena oprávněnému do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná převodem ve prospěch jeho účtu.

 

Převody pozemků

37/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1013/91 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1047 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2432-11/2014 ověřeným dne 29.9.2014 pod č. 32/2014 a potvrzeným dne 3.10.2014 pod č. 6/2014 z pozemku parc. č. 1013/70 – ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1013/83 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m2 a pozemek parc. č. 1013/84 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m2, zapsané na LV č. 1527, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka BENZINA, s. r. o. se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 14000 Praha 4, IČ: 60193328, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Celková smluvní kupní cena je 153 160 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena nebude hrazena v penězích, ale město Bohumín zajistí na svůj náklad a svůj účet přemístění plotu ve prospěch BENZINY, s. r. o. v hodnotě převáděného pozemku. Plot bude přemístěn z hranice mezi pozemkem parc. č. 1013/7 a pozemkem parc. č. 1013/65 v délce asi 220 m, na hranici pozemků parc. č. 1013/65 a 1013/91 s pozemkem parc. č. 1013/70 v délce asi 180 m.

Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. koupit nemovitou věc podíl 1/2 na pozemcích parc. č. 928 zahrada, parc. č. 980/70 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/74 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/99 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/102 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/103 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 980/105 ostatní plocha, zeleň, vše zapsané na LV č. 1093, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za uvedený podíl 1/2 na výše uvedených pozemcích je 145.000 Kč.

Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

3. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1106 – zahrada o výměře 464 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín,  zapsaný na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu  pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná s panem  Radkem Slaninou, bytem *** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 195.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.

 

Bezúplatný převod pozemku

38/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nabýt bezúplatným převodem nemovitou věc pozemek parc. č. 1073/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 245 m2 zapsané na LV č. 383, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Škutové Evy, bytem ***, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu 

39/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nekoupit pozemky parc. č. 892, 893, 895, 896, 902 a 903 – všechny orná půda v kat. území Pudlov, zapsané na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Pudlov, dle písm. a) odst. 1 § 10  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu  se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774, který je příslušný hospodařit s majetkem  státu,  do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81.

 

Bezúplatný převod vodovodního řadu

40/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o uzavření smlouvy na bezúplatný převod vodovodního řadu na ul. Revoluční o délce 56 m z majetku města do majetku společnosti MS UTILITIES & SERVICES, a. s., Bezručova 1200, 735 81 Bohumín.

 

Činnost městské policie Bohumín v roce 2014

41/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2014

 

Rozbor stížností a petic za rok 2014

42/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rozbor písemných stížností a petic podaných u Městského úřadu Bohumín v roce 2014.

 

Kontrolní výbor - pověření úkoly 

43/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

pověřuje

kontrolní výbor úkoly v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha, v. r.                                          
starosta                                                           

Ing. Lumír Macura, v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.2.2015
Počet zhlédnutí: 1 447

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund