close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 20.4.2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 20. 4. 2015

 

Přítomni:    21 členů ZM
Omluveni:  Mgr. Maryška, p. Sedláček

 

 

Obecně závazná vyhlášky

44/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín.

 

 

Finanční záležitosti

Závěrečný účet 2014

45/5

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu

uzavírá

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

 

Účetní závěrka 2014

46/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

účetní závěrku města Bohumín sestavenou k 31.12.2014

 

 

Úprava rozpočtu 2015

47/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015:

 

1. Příjmová část rozpočtu

-           navýšení daňových příjmů o 1 150 tis. Kč

-           navýšení nedaňových příjmů o 1 250 tis. Kč

-           navýšení kapitálových příjmů o 600 tis. Kč

-           navýšení dotace o 1 907 tis. Kč

 

2. Výdajová část rozpočtu

-           navýšení neinvestičních výdajů o 10 887 tis. Kč

-           navýšení investičních výdajů o 31 266 tis. Kč

-           snížení rezervy města o 32 706  tis. Kč

 

3. Dotace obchodním společnostem

     - navýšení neinvestičních dotací o 6 000 tis. Kč

 

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím

-          navýšení neinvestičních příspěvků o  1 198 tis. Kč

 

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-           navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 547 tis. Kč

-           navýšení investiční dotace o 201 tis. Kč

 

6. Financování

-            navýšení fondu sociálního o 77 tis. Kč

-            snížení úvěru Jessica – věžové domy o 1 093 tis. Kč

-            navýšení úvěru Jessica – Národní dům o 10 504 tis. Kč

-            navýšení opravných položek k finančním operacím o 3 000 tis. Kč

 

 

Poskytnutí mimořádného příspěvku

48/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 20 tis. Kč na provoz Hasičské zbrojnice Kopytov  pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sbor dobrovolných hasičů Kopytov

 

 

Závěrečný účet SMOOK, zpráva auditora 

49/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora  o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 bez výhrad

 

 

Dary poskytnuté městu a PO v roce 2014

50/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2014

  

 

Dotace

Dotace v sociální oblasti

51/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotací subjektům na poskytování registrovaných sociálních služeb v roce 2015 dle předloženého návrhu  (tabulka č. 1)

2. poskytnutí dotací na rok 2015 subjektům na činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prorodinných aktivit dle předloženého návrhu (tabulka č. 2)

3. poskytnutí dotace na rok 2015 subjektu na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti dle předloženého návrhu (tabulka č. 3)

4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši od 50 tis. Kč subjektům dle předloženého návrhu (příloha č. 1)

 

 

Dotace zájmovým neziskovým organizacím,

Změna zásad pro poskytování dotací

52/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1.  výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových a dvou výkonnostních kategoriích pro rok 2015 dle předloženého návrhu

2.  poskytnutí dotací na činnost v roce 2015 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na  základě stavů a složení členských základen) dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulky č. 1 a 3)

3.   poskytnutí dotací na podporu projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č. 2)

4.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2015 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č. 4)                                                                                                                                                          

5.  poskytnutí dotací na sportovních, kulturní a ostatní zájmové akce dle předloženého návrhu (příloha č. 1 – tabulka č. 5)

6.   poskytnutí dotací na opravy a investice dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č.7)

7. úpravu rozpočtu - převod finančních prostředků ve výši 52,5 tis. Kč z položky neinvestičních dotací na  položku dotací investičních (na nákup travní sekačky pro FK Slovan Záblatí)

8.  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč neziskovým zájmovým organizacím dle předloženého návrhu (Příloha č. 2)

9.  změnu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím“ dle předloženého návrhu (Příloha č. 3)

 

 

Dotace – rekonstrukce nám. Svobody

53/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu a zajištění financování provozu po dobu udržitelnosti projektu „Rekonstrukce náměstí Svobody ve Starém Bohumíně“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

 

 

Majetkové záležitosti

Prodej nemovitosti – Kostelní čp. 318

54/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat nemovitou věc uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 418 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 350 m2 jehož součástí je stavba bytový dům čp. 318, na ul. Kostelní v Novém Bohumíně, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, a to s kupujícími manž. Danielem Postředníkem, bytem ***** a Romanou Postředníkovou, bytem ***** za cenu 950 000 Kč, vč. úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem za podmínek dle předloženého návrhu.

 

 

Darování pozemků vlastníkům řadových garáží

55/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

darovat nemovitou věc uzavřením darovacích smluv na pozemky města, které jsou zastavěné soukromými řadovými garážemi, vlastníkům těchto garáží. Jedná se o tyto pozemky:

katastrální území Starý Bohumín, obec Bohumín: p. č. 975/225 – 1 m2

katastrální území Skřečoň, obec Bohumín: p. č.  1489/12 – 1 m2

zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná. Obdarovaní uhradí městu správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč  a manipulační  poplatek ve výši 250 Kč za sepsání darovacích smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Nárok na darování pozemků přejde i na případné nové nabyvatele garáží, do doby majetkového vypořádání pozemků.

 

 

Záměr převodu nemovitosti čp. 365, ul. Masarykova

56/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o záměru nabýt nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 1432, pozemek parc. č. 221 – zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č. p. 365, občanská vybavenost v Novém Bohumíně a pozemek parc. č. 223 – ostatní plocha, zeleň, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Střední školou, Bohumín, příspěvková organizace, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 66932581, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, dle varianty č. 1 předloženého návrhu.

 

 

Odpis pohledávek a udělení výjimky ze „Zásad“

57/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 98.623,13 Kč,

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 571.013,00 Kč,

2. udělit výjimku ze “Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ a prominout paní Romaně Pastuškové, nar. 26.04.1971, trvale bytem *****, korespondenční adresa Jeremenkova 151, 735 51 Bohumín-Pudlov, poplatky z prodlení ve výši 8.000 Kč.

 

 

Územní plán Bohumína

Návrhy na pořízení změny – individuální požadavky

 

58/5

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

 

1. bere na vědomí

  návrhy na změnu Územního plánu Bohumína č. 1 – 11 předložených navrhovateli dle přílohy   materiálu

2. odkládá

rozhodnutí o předložených návrzích 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a)  ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu,

3. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů 2, 3, 5, 6, předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona,

4. ukládá

písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 až 3 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.

Z: Ing. Ptošková                          

T: 20. května 2015

 

 

Odměny neuvolněným členům ZM – novela nařízení

59/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

informaci o novele nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev týkající se zvýšení odměn s účinností od 1. 4. 2015.

 

 

Finanční výbor – pověření úkoly 

60/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

pověřuje

finanční výbor úkoly v souladu s § 119 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

 

 

 

Ing. Petr Vícha                                                  
starosta                                                                      

 

Ing. Lumír Macura
místostarosta

 

 

 

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 20.4.2015
Počet zhlédnutí: 1 336

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund