close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.6.2015

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. června 2015

 

Přítomno 23 členů ZM

 

OZV č. 3/2015 města Bohumína,

kterou se mění vyhláška č. 1/1998, o městské policii Bohumín ve znění OZV č. 1/2009 

61/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 města Bohumína, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o městské policii Bohumín ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009          

 

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města I. - IV. 2015, návrh na úpravu rozpočtu 2015

62/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

- hospodaření města za I.- IV.2015

- rozpočtové opatření provedené radou města dne 11.5.2015 uvolnění částky ve výši
100 tis. Kč  z rezervy města na pořízení multifunkční dětské atrakce na parcele č. 344/1 v katastrálním území Nový Bohumín, uvolnění částky ve výši 100 tis. Kč z rezervy města za účelem zřízení muzejní expozice v prostorách zrekonstruovaného Národního domu ve Starém Bohumíně, ve spolupráci s Muzeem Těšínska a převod ve výši 100 tis. Kč v rámci odboru školství, kultury a sportu z příspěvku do běžných výdajů

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015

 

Příjmová část rozpočtu

- navýšení dotace (po konsolidaci)  o 1 360  tis. Kč

 

Výdajová část rozpočtu

- snížení neinvestičních výdajů o 6 599 tis. Kč

- navýšení investičních výdajů o 13 259 tis. Kč

- snížení rezervy města o 6 660 tis. Kč

 

Příspěvky příspěvkovým organizacím

- navýšení neinvestičních výdajů o 1 362 tis. Kč

 

Dotace – uzavření veřejnoprávních smluv

63/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy - dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 7. 1. 2015, mezi městem Bohumínem a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, o zvýšení dotace o částku 6 000 000 Kč, dle předloženého návrhu

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč mezi městem Bohumín a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh na investiční akci Rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací v areálu hasičské stanice v Bohumíně, dle předloženého návrhu

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.550.000 Kč mezi městem Bohumín a Bosporem spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, dle předloženého návrhu.

 

Svazek měst a obcí okresu Karviná

64/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. vznik členství Statutárního města Havířova ve Svazku měst a obcí okresu Karviná

2. Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005, týkající se změny odstavce 5 ustanovení článku V. Členství ve svazku Stanov Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005, dle pozměňujícího návrhu v bodě 5

3. Dodatek č. 5 Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20. prosince 2005 týkající se změny názvu orgánu SMOOK v ustanovení odstavce 2 písmena b)
článku IV. Členství ve svazku obcí a změny ustanovení odstavce 5. článku IV. Členství ve svazku obcí, Majetkoprávní vypořádání s odstupujícími členy svazku, dle předloženého návrhu.

 

Společnosti města

Výroční zprávy, roční účetní závěrky, rozdělení zisku - 2014

65/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. výroční zprávy společností za rok 2014

BM servis  a. s.,

Bohumínská městská nemocnice, a. s.,

BOSPOR  spol. s r. o.

2. roční účetní závěrku za rok 2014

3. rozdělení zisku společností za rok 2014

 

 

Rozhodnutí ZM k navrhům usnesení předložených Ing. Martinem Schubertem:

66/6

Zastupitelstvo města Bohumína

neschvaluje

vytvoření pracovní komise - poradního orgánu v termínu do 30. 6. 2015, který bude společně s vedením nemocnice hledat řešení z krizové situace. Komisi bude za každou stranu nebo hnutí nebo koalici zastoupenou v zastupitelstvu, zastupovat vždy - jeden člen, celkem tedy předseda a 6 členů.  Jako předsedu komise zastupitelstvo schvaluje Ing. Václava Poloka, který je rovněž pověřen organizací práce komise.

 

67/6

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

neschvaluje

aby ředitel Bohumínské nemocnice v termínu do 15. 7. 2015, předložil všem zastupitelům krizový plán nemocnice pro období druhá polovina roku 2015 a také pro rok 2016. Dále, aby zastupitelům předložil ekonomické výkazy společnosti k datu 30. 6. 2015. 

 

Majetkové záležitosti  

Převod nemovitostí

68/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

1. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 270/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsaný na LV 650, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Štverky Oldřicha bytem ***** do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za pozemek je 9.700 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny městem.

2.  koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1197/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 7574 m2 a pozemek parc. č. 1198 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1351 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsaný na LV č. 2581, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka MS UTILITIES & SERVICES a. s., sídlem: Bezručova 1200, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 29400074, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková smluvní kupní cena je 1 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny městem.

 

 

Záměr převodu pozemku ze SPÚ

69/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o záměru koupit pozemek p. č. 564 – zahrada  v kat. území Nový Bohumín, zapsaný na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Nový Bohumín, dle písm. a) odst. 1 a odst. 4 § 10  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky,  Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu,  do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, za kupní cenu a za podmínek  stanovených Státním pozemkovým úřadem.

 

 

Prodej pozemků

70/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

1. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1463/32 - zahrada o výměře 1326 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2460-6/2015, ze dne 26.2.2015 z pozemku p. č. 1463/1 – zahrada v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín  zapsaný na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu  pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná s Moramis reality, s. r. o. se sídlem Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zast. jednateli společnosti panem Petrem Gříbkem a Ing. Michalem Fiziou, IČO 278 44 587, za kupní cenu 944.000 Kč. Společnost dále nabízí podíl na nákladech spojených s prodejem ve výši  33.000 Kč a finanční příspěvek na vybudování komunikace ve výši 100.000 Kč.

2. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 117/4 – orná půda o výměře 35 m2 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem č. 388-181/2015, ze dne 8.4.2015 z pozemku p. č. 117/1 – zorná půda v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín  zapsaný na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu  pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná s paní Evou Beniakovou, IČO 745 92 777, se sídlem Čujkovova 1732/20, Ostrava – Zábřeh za kupní cenu dle znal. posudku ve výši 7. 700 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 3.308 Kč.

 

 

CZT – napojení  objektů na ul. Mládežnická, Dělnická

71/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

realizaci napojení na CZT objektů čp. 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 555, 556, 557, 558 na ulici Mládežnická a objektů čp. 521, 522 a 523 na ulici Dělnická v Bohumíně – Skřečoni v souladu s podmínkami stanovenými v nabídce společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.

2. rozhodlo

a) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku tepelné energie mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s.

b) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření nájemní smlouvy na PS tepla mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s.

 

Úprava Zásad pro poskytování bezúročných půjček

(k financování nově zřizených kanalizačních přípojek)

72/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

doplnění Zásad pro poskytování bezúročných zápůjček ze dne 15.4.2013 o možnost poskytnutí bezúročných zápůjček na financování výstavby přepojení od RD do ČS kanalizační přípojkou a na elektro přípojku k nemovitosti  při výstavbě tlakové kanalizace

 

 

Tlakové kanalizace

73/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

postup vybudování a provozování tlakových kanalizací na území města Bohumína

 

Odpis pohledávek

74/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 63.749,00 Kč,

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 5.625,00 Kč

2.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v celkové výši 42.571,96 Kč

b)  odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 702.097,00 Kč.

 

 

Lávka přes Olši (pro pěší a cyklisty)

75/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

záměr realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Olši ve spolupráci s polskou obcí Gorzyce v případě, že spolufinancování výstavby bude zajištěno ze Strukturálních fondů Evropské unie, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR 2014–2020 s podílem na finanční spoluúčasti jednotlivých partnerů v poměru 80 (Bohumín) : 20 (Gorzyce)

2. ukládá

odboru rozvoje a investic hledat zdroje financování a pokračovat v přípravě na realizaci

Z: Ing. Jitka Ptošková

T: kontrolní termín 31.12.2016

 

 

Převod Domova Jistoty – uzavření dohody

76/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

uzavření dohody o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (příloha č. 1)

 

Příspěvkové organizace

Změna zřizovacích listin školských PO

 

77/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

ruší

školní jídelnu na adrese Tovární 427, Bohumín-Záblatí a školní jídelny-výdejny na adresách Bezručova 190, Bohumín-Nový Bohumín a Na Pískách 70,  Bohumín-Záblatí,

      jejichž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova  

     190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111

      ke dni 31. 8. 2015

 

zřizuje

a)       místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školní jídelnu-výdejnu na adrese  Bezručova 190, Bohumín-Nový Bohumín,

jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731

s účinností od 1. 9. 2015

b)       místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školní jídelny-výdejny na adresách Na Pískách 70, Bohumín-Záblatí a Tovární 427, Bohumín-Záblatí,

jejichž činnost vykonává právnická osoba Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988677

s účinností od 1. 9. 2015

 

schvaluje

změny a doplňky zřizovacích listin

a)     ve znění dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111, dle předloženého návrhu

b)     ve znění dodatku č. 10 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731, dle předloženého návrhu

c)      ve znění dodatku č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace,

      IČ 61988677, dle předloženého návrhu

 

Ing. Petr Vícha                                      
starosta                                                          

 

Ing. Lumír Macura
místostarosta

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.6.2015
Počet zhlédnutí: 1 587

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund