close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
  • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
  • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
  • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
  • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
  • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
  • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.9.2015

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. září 2015

 

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni:  p. Eliška Dendisová, p. Jan Sedláček

  

Finanční záležitosti

Hospodaření města a PO za I. pol. 2015 a návrh úpravy rozpočtu 2015

78/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

hospodaření města za I.- VI.2015

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015

a) Příjmová část rozpočtu

- navýšení daňových příjmů o 21 518 tis. Kč

- navýšení nedaňových příjmů o 4 161 tis. Kč

- navýšení kapitálových příjmů o 5 160 tis. Kč

- navýšení dotace o 10 511 tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 27 823 tis. Kč  

- snížení investičních výdajů o 206 tis. Kč

- navýšení rezervy města o 9 668  tis. Kč

c) Dotace obchodním společnostem

     - snížení neinvestičních dotací o 13 tis. Kč

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím

 - navýšení neinvestičních příspěvků o  4 429 tis. Kč

 - navýšení investičních příspěvků o 91 tis. Kč

e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům

 -  snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 442 tis. Kč.

 

 

Návrh I. verze rozpočtu 2016 

79/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

první verzi rozpočtu města pro rok 2016.

 

 

Národní dům – Dodatek smlouvy o úvěru

80/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje měst regionu NUTS 2 Moravskoslezsko číslo 2012- 302-1T.

 

 

Dotace

Rekonstrukce pavilonu C BMN, a. s.

81/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

financování projektu „Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C“ v roce 2016 z rozpočtu města Bohumína.

 

 

Rekonstrukce nám. Svobody ve Starém Bohumíně

82/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

informace o  dotaci  na rekonstrukci náměstí Svobody a je si vědomo, že u podané žádosti o dotaci, oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst, výzvy č.6 pro projekt s názvem Rekonstrukce náměstí Svobody nemusí obdržet žádnou dotaci z ROP Moravskoslezsko, a garantuje, že město Bohumín projekt financuje v plné výši ze svých vlastních zdrojů. Usnesení je v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 53/5 a 47/5 týkající se financování tohoto projektu ze dne 20. dubna 2015.

 

 

Dotace z rozpočtu města neziskovým a církevním organizacím

83/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Bohumín-Starý Bohumín, IČ: 48426440, se sídlem Farská 301, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín, na „Opravu omítek a výmalbu kostela v Bohumíně-Vrbici“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu

2. uzavření Dodatku č. 1 s Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s., IČ: 27034178, se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, uzavřené dne 6. 1. 2015 s Fotbalovým klubem Bohumín, IČ: 27034178, se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín,  dle předloženého návrhu.

 

 

Finanční příspěvek pro dopravní obslužnost 

84/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Orlovsko, mezi městem Bohumín a Moravskoslezským krajem.

 

 

Majetkové záležitosti

Darování pozemku vlastníkům garáží

85/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování pozemku p. č.  975/219 – zastavěná plocha a nádvoří o  výměře 3 m2 v k. ú. Starý Bohumín, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná s manžely Bohumírem Mottlem a Evou Mottlovou, bytem *****,  který je zastavěn soukromou řadovou garáží. Obdarovaní uhradí městu správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a manipulační  poplatek ve výši 250 Kč za sepsání darovací smlouvy.

Nárok na darování pozemků přejde i na případné nové nabyvatele garáže, do doby majetkového vypořádání pozemku.

 

Směna pozemků

86/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

směnit nemovité věci pozemek parc. č. 2104 – orná půda o výměře 4402 m2, zapsaný na LV 1573, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Jindřišky Hajné, bytem *****,

za pozemek parc. č. 2291 – trvalý travní porost o výměře 4005 m2, zapsaný na LV 10001,  v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná,  ve vlastnictví města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Směna je bez doplatku.

Ostatní náklady spojené se směnou budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

 

Prodej pozemků 

87/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

dle „Zásad pro prodej nemovitostí z majetku města“

1. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 246/3 – orná půda o výměře 922 m2 v  k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná na  LV 10001 s  panem Danielem Bratovanovem, bytem ***** v podílu ½ a s paní Janou Pawlasovou, bytem ***** v podílu ½ za kupní cenu 400 Kč za m2   plus 21% DPH, což činí celkem 446.248 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 28.125 Kč

2. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 926/1 – zahrada o výměře 490 m2 , p. č. 924/3 – ost. plocha o výměře 237 m2 a p. č. 923/5 – zahrada o výměře 174 m2   v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 889-8/2015 ze dne 14.4.2015 pro rozdělení pozemků p. č. 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 a jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná s manžely Ing. Ladislavem Wencelem  a Gabrielou Wencelovou, bytem ***** za kupní cenu  550.511 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 40.034 Kč

3. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 926/2 – zahrada o výměře 498 m2, p. č. 921 – ost. plocha o výměře 339 m2, p. č. 923/4- zahrada o výměře 96 m2   v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 889-8/2015 ze dne 14.4.2015 pro rozdělení pozemků p. č. 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 a jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná s manžely MUDr. Pavlem Koscielnikem a MUDr. Janou Koscielnikovou, bytem  ***** za kupní cenu 569.130 Kč a  úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 41.151 Kč

4. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 926/3 - zahrada o výměře 37 m2, p. č. 925/2 – zahrada o výměře 194 m2, p. č. 924/1 – ost. plocha o výměře 457 m2 a p. č. 923/3 – zahrada o výměře 260 m2  v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 889-8/2015 ze dne 14.4.2015 pro rozdělení pozemků p. č. 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926  a jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná s paní Veronikou Vargovou, bytem ***** za kupní cenu 578.280 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 41.696 Kč

 

5. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č.925/1 – zahrada o výměře 484 m2, p. č. 920 – ost. plocha o výměře 395 m2  a p. č. 923/2 – zahrada o výměře 46 m2  v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 889-8/2015 ze dne 14.4.2015 pro rozdělení pozemků p. č. 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 a jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná s manž. Romanem Martínkem a Zuzanou Martínkovou, bytem ***** za kupní cenu 578.125 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 41.691 Kč.

 

 

Věcná břemena 

88/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcných břemen, služebností, na cizím majetku ve prospěch města Bohumína

 

1. vedení inženýrské sítě v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně – Stavba 1 - SO 411 Přeložka veřejného osvětlení“ k části pozemku p. č. 1461 – op, dráha, zapsaného na LV č. 788 v kat. území Pudlov, spočívající v právu zřídit a provozovat a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejného osvětlení, společností Bekaert Bohumín s. r. o. se sídlem Drátovenská 366, 735 51  Bohumín-Pudlov, IČO: 64613828, povinným z věcného břemene, ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, oprávněného z věcného břemene, v rozsahu 49,3 m2, vymezeným geometrickým plánem č. 919-22/2015, za podmínek dle průvodní zprávy a za náhradu ve výši 100 Kč za 1 m2 včetně ochranného pásma, tj. celkem 4.930 Kč + DPH ve výši dle předpisů platných v době fakturace se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury investorovi stavby na účet  povinného z věcného břemene. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, IČO: 00095711. Investor zajistil na vlastní náklady zpracování geometrického plánu na vyznačení služebnosti, uhradí povinnému z věcného břemene, za oprávněného, jednorázovou náhradu ve výši 4.930 Kč + DPH a podá za povinného (prostřednictvím SSMSK) návrh na vklad práva do katastru nemovitostí s tím, že uhradí související správní poplatek.

2. vedení inženýrské sítě v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně – Stavba 1 - SO 411 Přeložka veřejného osvětlení“ k částem pozemků p. č. 819/25 – op, zeleň, p. č. 819/26 – op, zeleň, p. č. 819/27 – op, neplodná půda a p. č. 819/28 – op, neplodná půdy zapsaných na LV č. 984 v kat. území Pudlov, spočívající v právu zřídit a provozovat  a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejného osvětlení, společností ŽDB DRÁTOVNA a. s. se sídlem Jeremenkova 66, 735 51  Bohumín-Pudlov, IČO: 29400066, povinným z věcného břemene, ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, oprávněného z věcného břemene, v rozsahu 113,2 m2, vymezeným geometrickým plánem č. 919-22/2015, za podmínek dle průvodní zprávy a za náhradu ve výši 250 Kč za 1 m2 včetně ochranného pásma, tj. celkem 28.300 Kč + DPH ve výši dle předpisů platných v době fakturace se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury investorovi stavby na účet  povinného z věcného břemene. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, IČO: 00095711. Investor zajistil na vlastní náklady zpracování geometrického plánu na vyznačení služebnosti, uhradí povinnému z věcného břemene, za oprávněného, jednorázovou náhradu ve výši 28.300 Kč + DPH a podá za povinného (prostřednictvím SSMSK) návrh na vklad práva do katastru nemovitostí s tím, že uhradí související správní poplatek.

3. vedení inženýrské sítě v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně – Stavba 1 - SO 411 Přeložka veřejného osvětlení“ k částem pozemků p. č. 1415/1 – op, silnice a p. č. 1459/5 – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 375 v kat. území Pudlov, spočívající v právu zřídit a provozovat a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním veřejného osvětlení, Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO: 70890692, povinným z věcného břemene, ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, oprávněného z věcného břemene, v rozsahu 278,7 m2, vymezeným geometrickým plánem č. 919-22/2015, za podmínek dle průvodní zprávy a za  jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH ve výši dle předpisů platných v době fakturace se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury investorovi stavby na účet povinného z věcného břemene. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, IČO: 00095711. Investor zajistil na vlastní náklady zpracování geometrického plánu na vyznačení služebnosti, uhradí povinnému z věcného břemene, za oprávněného, jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH a podá za povinného (prostřednictvím SSMSK) návrh na vklad práva do katastru nemovitostí s tím, že uhradí související správní poplatek.

 

 

Bezúplatné převody nemovitostí 

89/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.   nabýt darem nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 1432, pozemek parc. č. 221 –      zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1249 m2, jehož součástí je stavba čp. 365, občanská      vybavenost v Novém Bohumíně a pozemek parc. č. 223 – ostatní plocha, zeleň o výměře      382 m2, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro      Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, se všemi součástmi a příslušenstvím,     právy a povinnostmi, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října      2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890692, s oprávněním hospodařit se      svěřeným majetkem kraje, Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Husova       283, Nový Bohumín,735 81 Bohumín, IČ: 66932581, do vlastnictví města Bohumína se sídlem      Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Město Bohumín souhlasí s omezujícími      podmínkami Moravskoslezského kraje uvedenými v komentáři.

2.   nabýt darem nemovitou věc zapsanou na listu vlastnictví č. 1432, pozemek parc. č. 1220/28 –      ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2, v katastrálním území Nový Bohumín,      obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště      Karviná, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, od současného vlastníka      Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,      IČ: 70890692, s oprávněním hospodařit se svěřeným majetkem kraje, Střední škola, Bohumín,      příspěvková organizace, se sídlem Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ:      66932581, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín,      IČ: 00297569.

3.   o záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí pozemku parc. č. 6/1 – zastavěná plocha       a nádvoří o celkové výměře 533 m2 jehož součástí je stavba, budova administrativy, čp. 43, na      náměstí Svobody ve Starém Bohumíně a pozemku parc. č. 7/2 – ostatní plocha, jiná plocha       o celkové výměře 7 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 774, vše v katastrálním území Starý      Bohumín, obec Bohumín, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, a to od      současného vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu      Ministerstva vnitra se sídlem Nad štolou 936/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 00007064,      do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

 

 

Odpis pohledávek, udělení výjimky ze Zásad

90/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním  bytu a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 76.217,00 Kč,

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 533,00 Kč,

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 11.290,83 Kč,

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 596,23 Kč,

3. neudělit výjimku ze “Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ a neprominout paní Michaele Kosíkové, nar. 05.06.1981, trvale bytem Tovární 426, 735 52 Bohumín-Záblatí, poplatky z prodlení ve výši 114.720,00 Kč,

4. o dohodě o splátkách dluhu s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců manželů Jozefa, nar. 17.01.1956 a Růženy, nar. 20.11.1958 Kroščenových v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč.

 

 

Pojmenování ulice a hraničního mostu

91/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje  

1. pojmenování budoucí ulice v lokalitě pro výstavbu nových rodinných domů v městské části Záblatí dle předloženého návrhu na ulici „Slunečnou“,

2. přejmenování hraničního mostu ve Starém Bohumíně dle pozměňujícího návrhu na „Jubilejní most císaře Františka Josefa I.“.

 

 

Rozpuštění Sdružení za vybudování příhraniční spojky D47

92/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

Dohodu o rozpuštění Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R48

2. zmocňuje  

starostu města k podpisu Dohody o rozpuštění Sdružení  za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R48.

 

 

Transformace sítě škol – dokončení 

93/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

a) o sloučení organizací Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731 a Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace, IČ 64628515 s účinností od 1. 1. 2016

b) že přejímající organizací se stane Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731 s účinností od 1. 1. 2016

c) o přechodu veškerého majetku, práv a závazků organizace Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace, IČ 64628515 na přejímající organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731 s účinností od 1. 1. 2016

2. schvaluje

Dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016

3. vydává

Dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016

4. konstatuje

že, organizace Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace, IČ 64628515 zanikne s účinností od 1. 1. 2016.

 

Hodnocení komisí RM a výborů ZM, odměny členům 

94/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za období listopad 2014-červen 2015

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za období listopad 2014-červen 2015 dle předloženého návrhu.

 

 

Ing. Petr Vícha                                      
starosta                                                          

 

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.9.2015
Počet zhlédnutí: 1 847

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.50 sekund