close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.11.2015

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. listopadu 2015

Přítomni:     22 členů ZM
Omluvena:  Bc. Babišová

 

Finanční záležitosti

Návrh na úpravu rozpočtu města 2015

 

95/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015:

1. Příjmová část rozpočtu

-           navýšení nedaňových příjmů o 1 590 tis. Kč

-           snížení kapitálových příjmů o 488 tis. Kč

-           navýšení dotace o 276 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu

-           navýšení neinvestičních výdajů o 6 094 tis. Kč

-           snížení investičních výdajů o 3 880 tis. Kč

-        snížení rezervy města o 1 383  tis. Kč

3. Příspěvky příspěvkovým organizacím

-           navýšení neinvestičních příspěvků o 567 tis. Kč

-           navýšení investičních příspěvků o  80tis. Kč

4. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-           snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 100 tis. Kč

 

 

Druhá verze rozpočtu města 2016 

96/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

druhou verzi rozpočtu města pro rok 2016

 

 

Záměr přijetí úvěru

(rekonstrukce nevěžových domů) 

97/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

záměr přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč na financování rekonstrukcí nevěžových domů realizovaných v letech 2016 a 2017.

 

Dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru

98/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje měst regionu NUTS 2 Moravskoslezsko číslo 2012-0302-1T.

 

Program poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2016

-        na zkvalitnění výuky, sportování, zdraví dětí a mládeže

-        neziskovým zájmovým a církevním organizacím

99/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. Program poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2016.

2. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2016

dle předloženého návrhu

 

 

Systém školního stravování – 2015/2016

100/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

zprávu o školním stravování po optimalizaci sítě školních jídelen

2. schvaluje

poskytování školního stravování dětem zapsaným do SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY TOVÁRNÍ s. r. o., IČ 25371916 se sídlem Bohumín-Záblatí, Tovární 427, do Soukromé základní školy PIANETA, s. r. o., IČ 29445191 se sídlem Orlová-Poruba, K Rybníku 1330, do Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie, IČ 70240655 se sídlem Český Těšín, Frýdecká 34, do stacionáře Salome Slezské diakonie, IČ 65468562 se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7 v zařízeních školního stravování zřízených městem Bohumín za stejných podmínek jako dětem mateřských a základních škol zřízených městem Bohumín dle předloženého návrhu od školního roku 2015/2016.

 

Majetkové záležitosti

Převody nemovitostí

101/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1220/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2977 m2  jehož součástí je stavba parkoviště nezapsaná v katastru nemovitostí, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsaný na LV 2581, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka MS UTILITIES & SERVICES a. s., sídlem: Bezručova 1200, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 29400074, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.  Celková smluvní kupní cena je 3.000 000 Kč. Podmínkou současného vlastníka je, že vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude až po kolaudaci jeho nového parkoviště pro 150 stání na sousedním pozemku parc. č. 1205/2 v k.ú. Nový Bohumín. Podmínkou města je, že před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude pozemek parc. č. 1220/26 vyjmut ze zástavního práva smluvního k zajištění pohledávky současného vlastníka MS UTILITIES & SERVICES a.s. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. o záměru nabýt nemovitou věc zapsanou na listu vlastnictví č. 926, pozemek parc. č. 1442/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19669 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín a o záměru nabýt nemovitou věc zapsanou na listu vlastnictví č. 415, pozemek parc. č. 530/7 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 1919 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín vše u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 70994226, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za pozemky je 1.810 000 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

3.  koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1974 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 466 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsaný na LV 1450, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 849, Svinov, 72108 Ostrava, IČ: 49452011, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za pozemek je 46 600 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

 

Bezúplatný převod pozemků z SPÚ 

102/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

  • bezúplatně nabýt část pozemku p. č. 2461/1 – zahrada v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Nový Bohumín, označenou v geometrickém plánu č. 2471-16/2015 jako p. č. 2461/38 o rozloze cca 1212 m2,  dle § 7 odst. 1 písm. a) a b)  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, který je příslušný hospodařit s majetkem  státu,   do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, za podmínek  uvedených v průvodní zprávě a dalších podmínek převodu, stanovených Státním pozemkovým úřadem v rámci bezúplatného převodu pozemku městu.
  • bezúplatně nabýt část pozemku p. č. 1444/1 – zahrada v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Nový Bohumín, označenou v geometrickém plánu č. 2478-24/2015 jako p. č. 1444/34 – zahrada  o rozloze 1032 m2, dle § 7 odst. 1 písm. a) a b)  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, který je příslušný hospodařit s majetkem  státu,   do vlastnictví města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, za podmínek  uvedených v průvodní zprávě a dalších podmínek převodu, stanovených Státním pozemkovým úřadem v rámci bezúplatného převodu pozemku městu.

 

 

Věcná břemena

103/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcného břemene, služebností, na cizím majetku ve prospěch města Bohumína

 pro umístění dvou sjezdů v rámci stavby „Cyklo a in-line na hrázi ve Vrbici“ na pozemcích p. č. 709/91 a 709/93 – op, silnice a p. č. 710/1 – op, jiná plocha v kat. úz. Vrbice nad Odrou, zapsaných na LV č. 446, spočívající  v právu zřídit a provozovat a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním sjezdů,  Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, IČO: 00095711, povinným z věcného břemene,  ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, oprávněného z věcného břemene, v rozsahu celkem 107 m2, vymezeným geometrickým plánem č. 382-130/2014, za podmínek dle průvodní zprávy a za náhradu celkem 1.000 Kč  + DPH ve výši dle předpisů platných v době fakturace se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury oprávněnému z věcného břemene na účet  povinného z věcného břemene. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí zajistí SSMSK, přísp. organizace, zastoupená střediskem Karviná, povinný. Správní poplatek související s vkladem uhradí oprávněný, město Bohumín.

 

Odpis pohledávek a schválení dohody o splátkách 

104/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na vyúčtování služeb a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 8.078,00 Kč,

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 3.253,00 Kč,

2. schválit dohodu o splátkách dluhu s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců paní Kadlecové Janě, nar. 07.05.1952, s výši splátek od října 2015 po 500 Kč/měsíčně a od ledna 2016 po 600 Kč/měsíčně.

 

 

Ing. Petr Vícha                                      
starosta                                   

Ing. Lumír Macura
místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.11.2015
Počet zhlédnutí: 1 153

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund