close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
 • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
 • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
 • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
 • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
 • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
 • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2015

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. prosince 2015.

Přítomno 21 členů ZM
Omluveni:  Ing. Knot, Mgr. Maryška

OZV  (komunální a stavební odpad)

105/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

Obecně  závaznou  vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu

2. ukládá

zveřejnit informaci o platnosti Obecně  závazné  vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Z:   Ing. Jan Jeziorský

T:   31.1.2016

 

Rozpočet města

Návrh na úpravu rozpočtu roku 2015

106/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015:

1. Příjmová část rozpočtu

- snížení nedaňových příjmů o 415 tis. Kč

- snížení dotace o 10 647 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

- snížení neinvestičních výdajů o 2 506 tis. Kč  

- snížení investičních výdajů o 3 893 tis. Kč

    - snížení rezervy města o 4 702  tis. Kč

Příspěvky příspěvkovým organizacím

 - navýšení neinvestičních příspěvků o 39 tis. Kč

 

2. přijetí účelových dotací a jejich použití do 31.12.2015

 

 

Rozpočet města pro rok 2016

107/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2016 včetně společných ustanovení:

a) příjmová část rozpočtu

 • daňové příjmy ve výši 244 072 tis. Kč
  • nedaňové příjmy ve výši 302 820 tis. Kč
  • kapitálové příjmy ve výši 5 472 tis. Kč
  • dotace (po konsolidaci) ve výši 58 012 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu

 • neinvestiční-běžné výdaje ve výši 389 311 tis. Kč
 • investiční výdaje ve výši 112 733  tis. Kč
 • rezerva města ve výši 10 549 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

 • neinvestiční  ve výši 31 270 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

 • neinvestiční ve výši 43 117  tis. Kč
 • investiční ve výši 140 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

 • neinvestiční ve výši 14 159 tis. Kč
 • investiční ve výši 4 700 tis. Kč

 

Financování

a) Zdroje:

 • pol. 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 17 090 tis. Kč

b) Výdaje:

 • splátky jistin ve výši 21 487 tis. Kč.

 

3. Rozpočtový výhled na léta 2017-2018.

 

 

Kotlíkové dotace

108/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

navržený podíl města na spolufinancování výměny kotlů ve výši 10 % a v souvislosti s tím uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ dle přiloženého vzoru

2. schvaluje

záměr na zvýšení bezúročné zápůjčky na financování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva v rodinných domech za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje z 30 na 60 tis. Kč

3. pověřuje

odbor životního prostředí a služeb ke zpracování nových „Zásad pro poskytování bezúročných zápůjček na financování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje“

4. ukládá

odboru životního prostředí a služeb předložit tyto „Zásady …“ ke schválení zastupitelstvu města

Z: Ing. Jan Jeziorský, MBA

T: 8. 2. 2016

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací

Sport, kultura, školství, společnosti města

109/9

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218,
735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín,
IČ: 26537419, dle předloženého návrhu

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Plaveckým klubem Bohumín se sídlem Na Koutě 400, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín,
IČ: 26993660, dle předloženého návrhu

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a BOSPOR spol. s r. o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81,
IČ: 26815982, dle předloženého návrhu

5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace městem Bohumín a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ s. r. o. se sídlem Tovární 427, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25371916, dle předloženého návrhu

6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace městem Bohumín a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU BAMBINO s. r. o. se sídlem Bezručova 147, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25378678, dle předloženého návrhu

7.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumín a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, na investiční akci  Dokončení rekonstrukce a dostavby hasičské stanice v Bohumíně, dle předloženého návrhu

8.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín,
IČ: 26834022, dle předloženého návrhu.

 

Neinvestiční dotace – čištění Bajcůvky

110/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi  Povodím Odry, státní podnik a  městem Bohumín o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na čištění vodního toku Bajcůvka dle předloženého návrhu

  

Majetkové záležitosti

Prodej pozemků

111/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků parc. čísel 606/3 - zastavěná plocha o výměře 154 m2, parc. č.  608/3 – zastavěná plocha o výměře 167 m2, parc. č. 608/2 – zastavěná plocha o výměře 171 m2 a parc. č.  608/1 – zastavěná plocha o výměře 159 m2,  v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, které jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná na  LV 10001 se společností RPG Byty, s. r. o. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ 27769127 za smluvní kupní cenu 400.000 Kč, úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 2.450 Kč a poplatek za užívání pozemků 3 roky zpětně ve výši 49.317 Kč. 

2. uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 246/1 – orná půda o výměře 1010 m2 v  k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná na  LV 10001 s  paní Zdeňkou Ormaniecovou, bytem *** za kupní cenu 400 Kč za m2 plus 21% DPH, což činí celkem 488.840 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 25.000 Kč

3. neuzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků parc. číslo  1446 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 631 m2 a parc. č. 1447 - ostatní  plocha, jiná plocha o výměře 529 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín,  které jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro MSK, Kat. prac. Karviná na  LV 10001 se společností FinCall s. r. o., se sídlem Praha-Libeň, Čihákova 872/17, zast. jednatelem p. Angelem Bratovanovem za kupní cenu 12.000 Kč a úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč.

 

 

Věcná břemena

112/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p. č. 843 – zahrada v k. ú. Pudlov, zapsaném na LV č. 10002, a to v rámci stavby „Přípojka tepla pro bytové domy – lokalita Trnková“ ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 – Žižkov, zast. Ing. Alešem Uvírou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem Libušina 502/5, 702 00  Ostrava 2, IČO: 01312774,  povinným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch pozemku p. č. 842 – zast. pl. a nádv., jehož součástí je budova s čp. 282 k. ú. Pudlov, zapsaném na LV č. 10001, nyní ve vlastnictví města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, oprávněným z věcného břemene, za podmínek dle průvodní zprávy a jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 250 Kč za 1 bm, a to i započatý metr s tím, že tato úplata bude činit celkem minimálně 1.000 Kč a bude uhrazena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.

Dále budoucí oprávněný uhradí budoucímu povinnému za užívání budoucího služebného pozemku po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu 500 Kč před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 1010C15/70. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a s jeho vkladem do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. 

 

Příspěvkové organizace 

CSSB – nabytí daru od MS kraje, změna zřizovací listiny

113/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

a) o bezúplatném nabytí nemovité věci nezapsané v katastru nemovitostí v pořizovací hodnotě 63.000 Kč, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to pergola umístěná na pozemku parc. č. 48 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín

b) o bezúplatném nabytí movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 9.442.557,82 Kč uvedených v příloze č. 1 předloženého návrhu, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372

c) o bezúplatném nabytí technického zhodnocení v pořizovací hodnotě 3.641.340,60 Kč, a to lůžkového výtahu včetně příslušenství umístěného v budově čp. 23 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 46 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín vše do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00297569 ke dni 1. 1. 2016.

d) o uzavření darovací smlouvy a smlouvy o vypořádání technického zhodnocení dle přílohy č. 2 předloženého návrhu

e)  svěřit majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a), b) a c) tohoto usnesení a v příloze č. 3 předloženého návrhu k hospodaření organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín - Starý Bohumín,  IČ 48806145

2. schvaluje

změny a doplňky zřizovací listiny organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín, IČ 48806145, ve znění dodatku č. 7 dle přílohy č. 4 předloženého návrhu.

3. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 2 tohoto usnesení.

 

Program na podporu poskytování soc. služeb

114/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 dle předloženého návrhu

2. rozhodlo

zrušit s účinností od 1. 1. 2016 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města v sociální oblasti, schválené na zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 12. 12. 2011 usnesením č. 109/8, ve znění pozdějších novel.

 

 

Předání majetku k hospodaření PO

115/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína v roce 2015.

 

Názvy ulic

116/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

nové názvy ulic v Bohumíně dle předloženého návrhu (Novoveská, Za Věží, Souběžná).

 

Nízkopodlažní panelové domy

Veřejné zakázky na stavební úpravy

117/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

odůvodnění dle § 156 zákona 137/2006 Sb. v úplném znění pro  veřejné  zakázky:

1. Stavební úpravy bytového domu čp. 1032-1036, ul. Čs. armády v Bohumíně

2. Stavební úpravy bytového domu čp. 1150-1152, ul. Komenského  v Bohumíně

3. Stavební úpravy bytového domu čp. 1042-1050, ul. Čs. armády v Bohumíně

4. Stavební úpravy bytových domů čp. 1068,1069, ul. Okružní v Bohumíně

5. Stavební úpravy bytových domů čp. 53,55,193,205, ul. Čáslavská v Bohumíně.

     

 

Termíny jednání orgánů města - 2016

118/9

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

termíny zasedání orgánů města Bohumína pro rok 2016.

 

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.12.2015
Počet zhlédnutí: 3 882

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund