close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.2.2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.2.2016

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. února 2016

Přítomni:  22 členů ZM
Omluvena p. Babišová

 

Obecně závazná vyhláška

Změna OZV – Požární řád

119/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína

 

Dotace

Skatepark Bohumín

120/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 • podání žádosti o dotaci z Programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2016 (program 133510, subtitul 133512) na realizaci projektu „Skatepark Bohumín“ dle podmínek dotačního programu
 • uvolnění částky 2 mil. Kč z rezervy města na financování projektu „Skatepark Bohumín“ v případě přidělení dotace.

 

Zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže

121/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

 1. poskytnutí účelových dotací v programu  ,Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2016“ dle předloženého návrhu 
 2. poskytnutí dotací na modernizaci výuky Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvkové organizaci a Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu
 3. 3.   uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč subjektům dle předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

122/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 • o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a sjezdu Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, Střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711, ve prospěch města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO: 00297569, na dobu neurčitou pro umístění vodovodní přípojky a sjezdu včetně propustků v částech pozemku p. č. 1524 – op, silnice k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 520, a to v rámci stavby „Zástavba rodinných domů, ul. Anenská – Rychvaldská, Bohumín - Záblatí“  za podmínek dle průvodní zprávy a jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. Náhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena budoucímu povinnému z věcného břemene v termínu do 30 dnů ode dne vystavení faktury po oboustranném podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
 • o zřízení věcného břemene  služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Bohumín – Záblatí, ul. Sokolská a ul. Rychvaldská – gravitační kanalizace s centrální ČS“ panem  Janem Snopkem, bytem ******, ve prospěch města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO: 00297569, na dobu neurčitou pro umístění kanalizačního řádu, přípojkové šachtice PŠ11 a šachtice Š12 v pozemku p. č. 1313/11 – orná půda v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 1102 ve výlučném vlastnictví p. Jana Snopka, bytem jak výše uvedeno, budoucího povinného z věcného břemene a vlastníka dotčeného pozemku, za podmínek vycházejících ze „Zásad“ města, podmínek dle průvodní zprávy a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury orná půda. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. Náhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena budoucímu povinnému z věcného břemene v termínu do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, městu Bohumín převodem dle požadavku vlastníka pozemku
   
 • o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní – Bohumín“ paní Florek Berger Kazimierou, bytem *****, ve prospěch města Bohumína se sídlem, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO: 00297569, na dobu neurčitou pro umístění kanalizačního řadu DN 250 v pozemku p. č. 1207 – trv. tr. porost k. ú. Skřečoň, zapsaném na LV č. 756 ve výlučném vlastnictví p. Florek Berger Kazimiery, bytem jak výše uvedeno, budoucího povinného z věcného břemene a vlastníka nemovitosti, za podmínek vycházejících ze „Zásad“ města, podmínek dle průvodní zprávy a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury trvalý travní porost. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. Náhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena budoucímu povinnému z věcného břemene v termínu do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, městu Bohumín převodem dle požadavku vlastníka pozemku.

 

Bezúplatný převod pozemků 

123/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

a) nabýt bezúplatným převodem nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 846, pozemek parc. č. 2531/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 476 m2 a pozemek parc. č. 2531/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2, oddělené z pozemku parc. č. 2531/1 – ostatní plocha, silnice, a to geometrickým plánem číslo 2481-26/2015, odsouhlasený katastrálním úřadem dne 09. 09. 2015 pod č. PGP-897/2015-803 a ověřený dne 10. 9. 2015 pod č. 48/2015, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín,

b) nabýt bezúplatným převodem nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 446, pozemek parc. č. 524/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1068 m2, oddělený z pozemku parc. č. 524 – ostatní plocha, silnice, a to geometrickým plánem číslo 392-25/2015, odsouhlasený katastrálním úřadem dne 05. 10. 2015 pod č. PGP-986/2015-803 a ověřený dne 6. 10. 2015 pod č. 53/2015, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín,

c) nabýt bezúplatným převodem nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 375, pozemek parc. č. 1409/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 362 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1409/1 – ostatní plocha, silnice, a to geometrickým plánem číslo 923-25/2015, odsouhlasený katastrálním úřadem dne 06. 10. 2015 pod č. PGP-999/2015-803 a ověřený dne 06. 10. 2015 pod č. 54/2015, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, vše u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

Nabýt bezúplatným převodem nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 846, pozemek parc. č. 2546/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2 a pozemek díl „a“ – ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2 sloučený do pozemku parc. č. 2546/3, vše oddělené z pozemku parc. č. 2546/1 – ostatní plocha, silnice, pozemek parc. č. 2551/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 175 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2551/2 – ostatní plocha, silnice, a to geometrickým plánem číslo 2500-271/2015, odsouhlasený katastrálním úřadem dne 25. 11.  2015 pod č. PGP-1216/2015-803 a ověřený dne 24. 11. 2015 pod č. 754/2015, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

Bezúplatně převést nemovité věci smlouvou o budoucí darovací smlouvě, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, a to část pozemku (přibližně 182 m2) parc. č. 1216/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 15.920 m2, část pozemku (přibližně 92 m2) parc. č. 1220/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 588 m2, část pozemku (přibližně 204 m2) parc. č. 1220/30 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 4.534 m2, pozemek parc. č. 1220/34 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 105 m2, část pozemku (přibližně 7 m2) parc. č. 2555/8 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 166 m2, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, u  Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, ve vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený

z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

Nabýt bezúplatným převodem nemovité věci smlouvou o budoucí darovací smlouvě, zapsané na  listu vlastnictví č. 846, a to část pozemku (přibližně 107 m2) parc. č. 2555/1 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 16.923 m2, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u  Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

Nabýt bezúplatným převodem nemovité věci smlouvou o budoucí darovací smlouvě, zapsané na  listu vlastnictví č. 520, a to část pozemku (přibližně 12 m2) parc. č. 1519/1 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 15.094 m2, část pozemku (přibližně 445 m2) parc. č. 1520/1 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8.740 m2, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od  současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

Nabýt bezúplatným převodem nemovité věci smlouvou o budoucí darovací smlouvě, zapsané na  listu vlastnictví č. 398, a to část pozemku (přibližně 20 m2) parc. č. 243 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2034 m2, část pozemku (přibližně 3 m2) parc. č. 244 – zahrada o  celkové výměře 1457 m2, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u  Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Lea Reliho, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

Nabýt bezúplatným převodem nemovité věci smlouvou o budoucí darovací smlouvě, zapsané na  listu vlastnictví č. 344, a to část pozemku (přibližně 30 m2) parc. č. 102/1– zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 462 m2, část pozemku (přibližně 22 m2) parc. č. 103 – zahrada o celkové výměře 479 m2, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, u  Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků, Kamily Krejčí, bytem *****, vlastnící podíl 1/2 a Martina Krejčího, bytem *****, vlastnící podíl 1/2, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.

Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Prodej pozemku

124/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku parc. číslo 9/2 – trvalý travní porost o výměře 136 m2, oddělený geometrickým plánem č. 931-38/2015 ze dne 24.11.2015, potvrzený kat. úřadem pod položkou č. 895/95 z pozemku p. č. 9 – trvalý travní porost v kat. území Pudlov, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná s panem Romanem Dofkou, bytem *****, za kupní cenu ve výši 3.600 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem.

 

 

Výkup pozemků

125/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitou věc pozemek parc. č. 1149 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2.315 m2, pozemek parc. č. 1154/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 921 m2 a pozemek parc. č. 1156/3 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 6.055 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsané na LV 705, v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Ing. Josefa Zavadila a MUDr. Růženy Zavadilové (SJM), bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za pozemky je 149.000 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

2. koupit nemovitou věc, smlouvou o budoucí kupní smlouvě, část pozemku parc. č. 647/2 vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře přibližně 577 m2, část pozemku parc. č. 647/5 vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře přibližně 82 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsané na LV 360, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín a část pozemku parc. č. 1569 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře přibližně 1261 m2, část pozemku parc. č. 1577 zastavěná plocha a nádvoří o výměře přibližně 27 m2, část pozemku parc. č. 1578 zastavěná plocha a nádvoří o výměře přibližně 13 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsané na LV 787, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, vše u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka KAMENOLOMY ČR s. r. o., se sídlem Polanecká 849, Svinov, 721 08 Ostrava, IČ: 49452011, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569 za kupní cenu 150 Kč/m2.  Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

 

Předkupní právo

126/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva k odkoupení nemovité věci, a to bytové jednotky č. 312/3 umístěné v domě čp. 312 na pozemku parc. č. 865/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1249/3734 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 865/1, vše zapsáno Katastrálním úřadem  pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 929, pro katastrální území Pudlov, obec Bohumín od stávajícího vlastníka, Romana Blažka, bytem Na Loukách 312/3, 735 51 Bohumin-Pudlov, za smluvní kupní cenu 1.400 000 Kč.

Město Bohumín má na uvedené nemovitosti předkupní právo zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná. Proto jmenovaný nabídl městu k odkoupení nemovitost za cenu nabízenou třetí osobou, a to Tomášem Kočařem, bytem *****, který nabídl kupní cenu ve výši 1.400 000 Kč.

 

 

Bezúplatný převod movitého majetku

127/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

bezúplatný převod majetku – požární osobní automobil Ford Tranzit kombi, registrační značky
KIP 43 - 58, VIN: WF0HXXGBVHWY81632, inventární číslo 77, rok pořízení 1998, hodnota automobilu 35 000 Kč na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Vrbice, se sídlem Požární 113, 735 51 Bohumín-Vrbice, IČO 64630714  a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

 

Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček

Financování výměny kotlů na pevná paliva

128/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

„Zásady pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v  rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ s účinností od  9. 2. 2016

2. pověřuje

radu města ke schvalování smluv na poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

 

Územní plán města

Pořízení změny ÚP 

129/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

návrhy na změnu Územního plánu Bohumína č. 12 – 19 předložených navrhovateli dle přílohy materiálu

odkládá

rozhodnutí o předložených návrzích 12, 15 podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu,

rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů 14, 18, 19 předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona,

ukládá

písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 až 3 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.

Z: Ing. Jitka Ptošková                                                      

T: 29. února 2016

 

 

Činnost městské policie 

130/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2015.

 

Rozbor stížností a petic

131/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rozbor písemných stížností a petic podaných u Městského úřadu Bohumín v roce 2015.

 

 

Odměny neuvolněným členům ZM

Informace o změně

132/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

informaci o novele nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev týkající se zvýšení odměn členům zastupitelstev s účinností od 1. 1. 2016.

 

 

Hodnocení činnosti komisí RM a výborů ZM a odměny členům

133/10

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  

zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2015

2. stanovuje

odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2015 dle předloženého návrhu.

 

  

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                         

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.2.2016
Počet zhlédnutí: 1 287

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.49 sekund