close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. dubna 2016.

Přítomni:    22 členů ZM  
Omluven p. Bannert

 

Finanční záležitosti

Závěrečný účet města 2015

134/11

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Účetní závěrka – 2015

135/11

Zastupitelstvo města Bohumína schvaluje účetní závěrku města Bohumína sestavenou k 31. 12. 2015.

 

Přijetí úvěru

136/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 • přijetí úvěru od České spořitelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45244782, ve výši 50 000 tis. Kč se splatností 10 let, úrokovou sazbou 0,42 % p. a. za účelem financování rekonstrukcí nevěžových bytových domů
 • smlouvu o úvěru č. 190/16/LCD

 

Úprava rozpočtu města - 2016

137/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2016

a)  Příjmová část rozpočtu

- navýšení daňových příjmů o 300 tis. Kč

- navýšení nedaňových příjmů o 1 633 tis. Kč

- navýšení kapitálových příjmů o 2 340 tis. Kč

- navýšení dotace o 21 426 tis. Kč

b)  Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 21 421 tis. Kč  

- navýšení investičních výdajů o 63 087 tis. Kč

    - navýšení rezervy města o 5 292  tis. Kč

c)  Dotace obchodním společnostem

     - navýšení investiční dotace o 2 800 tis. Kč

d)  Příspěvky příspěvkovým organizacím

 - navýšení neinvestičních příspěvků o  9 448 tis. Kč

e)  Dotace a příspěvky ostatním subjektům

 -  navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 750 tis. Kč

 -  navýšení investiční dotace o 3 200 tis. Kč

f)   Financování

 -  změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši  30 273 tis. Kč

 -  navýšení fondu sociálního o 26 tis. Kč

 -  přijetí úvěru na financování rekonstrukcí nevěžových bytových domů ve výši 50 000 tis.Kč

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bohumín a Bosporem spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, dle předloženého návrhu

3. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 7. 1. 2016 mezi městem Bohumín a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh o navýšení dotace o částku 200 000 Kč na investiční akci  Rekonstrukce zpevněných ploch a komunikací v areálu hasičské stanice v Bohumíně.

 

Dary poskytnuté PO – 2015

138/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2015.

 

Bezúročné zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky

139/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvu na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 30.000 Kč s p. Lochmanem Pavlem a p. Lochmanovou Martinou, Spádová 850 v Bohumíně – Šunychlu na financování výstavby nové kanalizační přípojky.

Bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v RD

140/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. ruší

usnesení zastupitelstva města č. 128/10 v bodě 2. pověření rady města ke schvalování smluv pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020

2. rozhodlo

uzavřít  smlouvy na poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny kotle na pevná paliva v rodinném domě v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ve výši 60.000  Kč

 • p. Wojnar Jan, rodinný dům ul. S. K. Neumanna čp. 395, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
 • p. Gonsorčíková Karla, rodinný dům ul. Vrbická čp. 76, 735 51 Bohumín-Vrbice
 • p. Siostrzonek Pavel, rodinný dům ul. Úvozní čp. 39, 735 31 Bohumín-Skřečoň
 • p. Schmidt David, rodinný dům ul. J. Koczura čp. 410, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
 • p. Grznárová Marie, rodinný dům ul. Zelená čp. 245, 735 81 Nový Bohumín
 • p. Jeziorská Iveta, rodinný dům ul. Úvozní čp. 455, 735 31 Bohumín-Skřečoň
 • p. Skotnica Libor, rodinný dům ul. Ostravská čp. 156, 735 51 Bohumín-Vrbice
 • p. Harazim Petr, rodinný dům ul. Požární čp. 22, 735 51 Bohumín-Vrbice
 • p. Hermanová Hana, rodinný dům ul. 1. máje čp. 723, 735 31 Bohumín-Skřečoň

 

 

Dotace – 2016

Program poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2016

141/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 • o výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Programem …“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových a dvou výkonnostních kategoriích pro rok 2016 dle předloženého návrhu
 • poskytnout dotace na činnost v roce 2016 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů a složení členských základen) dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulky č. 1 a 3)
 • poskytnout dotace na podporu projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace pro rok 2016 dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č. 2)
 • poskytnout dotace na kulturní činnost v roce 2016 (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č. 4)                                                                                                                                                          
 • poskytnout dotace na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č. 5)
 • poskytnout dotace na opravy a investice zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu (Příloha č. 1 – tabulka č. 7)
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu (Příloha č. 2.1.).
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální dotace dle předloženého návrhu (Příloha č. 2.2.).

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb

142/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 • poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (SOC) žadatelům dle předloženého návrhu (příloha č. 1) a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 2)
 • neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (SOC) žadatelům dle předloženého návrhu včetně odůvodnění (příloha č. 3).

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

143/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 • o zřízení věcného břemene, služebnosti, pro umístění, stavbu a provozování vodovodního řadu p. Petrem Wolfem, bytem Blatná 50, 735 31  Bohumín, Skřečoň,, ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, v části pozemku p. č. 731/5 – op, ost. kom. v k. ú. Skřečoň, zapsaného na LV č. 564, a to  v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Mládežnická v Bohumíně - Skřečoni“ a za podmínek dle komentáře a jednorázovou náhradu ve výši 85 Kč  za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena budoucímu povinnému z věcného břemene v termínu do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu věcného břemene, služebnosti, do katastru nemovitostí katastrálním úřadem způsobem dle požadavku vlastníka dotčeného pozemku
 • o zřízení věcného břemene,  služebnosti,  pro zřízení, provozování a údržbu cyklostezky včetně práva vstupu a vjíždění pro běžnou údržbu a opravy cyklostezky v rámci stavby „Cyklostezka přes areál štěrkoven v Pudlově“ ČR – Povodím Odry, s. p. se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 70890021,  ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, na dobu neurčitou v částech  pozemků p. č. 710/3, 95/1, 96/1, 647/46 a 525/1 v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaných na LV č. 213 a v pozemku p. č. 1432/1 v kat. území Pudlov, zapsaném na LV č. 46 a za  podmínek dle komentáře a náhradu ve výši  75 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou cyklostezky + DPH ve výši platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu dle komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Prodej pozemku

144/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo prodat pozemek parc. 2459/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná paní Leontině Lubojacké,  bytem Čáslavská 993, Bohumín, Nový Bohumín za kupní cenu dle znal. posudku ve výši 9.200 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem.

 

Převod pozemku ze Státního pozemkového úřadu

145/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit pozemek p. č. 564 – zahrada  v kat. území Nový Bohumín, zapsaný na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Nový Bohumín, dle písm. a) odst. 1  § 10  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky,  Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu,  do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 5566/132/2015 ze dne 29. 11. 2015  ve výši 8.400 Kč a za podmínek, stanovených Státním pozemkovým úřadem, v rozsahu dle předloženého materiálu.

  

Odpis pohledávek

146/11

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 • 1a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu  a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 7.613,00 Kč,
 • b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 195,00 Kč,
 • 2a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 19.025,85 Kč,
 • 2b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 112.554,22 Kč.

 

Ing. Petr Vícha
starosta                                                     

Ing. Lumír Macura
místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.4.2016
Počet zhlédnutí: 3 391

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund