close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2016

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. června 2016.

Přítomni:   22 členů ZM
Omluven:   MUDr. Balcárek

  

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína

147/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města za I. - IV. 2016 a návrh úpravy rozpočtu 2016

148/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí

1.1. hospodaření města za leden – duben 2016

1.2. a) rozpočtové opatření provedené radou města dne 18. 4. 2016 uvolnění částky ve výši 280 tis. Kč z rezervy města na dofinancování rekonstrukce 1. NP turistické základny Návsí u Jablunkova

b) rozpočtové opatření provedené radou města dne 9. 5. 2016 uvolnění částky ve výši 1 200 tis. Kč z rezervy města za účelem navýšení investičních výdajů na akci „Sítě pro rodinné domy ul. Anenská – Rychvaldská – Záblatí a uvolnění částky ve výši 150 tis. Kč z rezervy města za účelem financování opravy Kalischova kříže v Kopytově

c) rozpočtové opatření provedené radou města dne 23. 5. 2016 navýšení neinvestičních výdajů u správy domů o 1 500 tis. Kč a snížení investičních výdajů u správy domů o 1 500 tis. Kč u akcí realizovaných odborem rozvoje a investic

schvaluje úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2016:

 

Příjmová část rozpočtu

- navýšení dotace (po konsolidaci) o 3 108 tis. Kč

 

Výdajová část rozpočtu

- navýšení neinvestičních výdajů o 2 650 tis. Kč

- navýšení investičních výdajů o 450 tis. Kč

- snížení rezervy města o 1 152 tis. Kč

 

Příspěvky příspěvkovým organizacím

- navýšení neinvestičních výdajů o 160 tis. Kč

 

Příspěvky ostatním subjektům

- navýšení investičních výdajů o 1 000 tis. Kč

 

Dodatek ke smlouvě o úvěru

149/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 190/16/LCD ze dne 18. 4. 2016 s Českou spořitelnou, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45244782

 

Bezúročné zápůjčky 

Na výměnu kotlů

150/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o uzavření smlouvy na poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny kotle na pevná paliva v rodinném domě v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ve výši 60.000 Kč

 • p. Boček Ludvík, ******
 • p. Šalagová Zdenka, ******
 • p. Laubr Tomáš, ******
 • p. Šebek Petr, ******
 • p. Herman Milan, ******
 • p. Glatter Miroslav, ******
 • p. Bocek Jan, ******
 • p. Vychodil Lukáš, ******
 • p. Wzientek Boleslav, ******
 • p. Maryška David Mgr., ******
 • p. Kovalský Jan, ******
 • p. Musilová Zdeňka, ******
 • p. Sivková Janka Ing., ******
 • p. Koždoňová Alena, ******
 • p. Kijonková Margita, ******
 • p. Bednář Aleš, ******
 • p. Bednář Vladimír, ******

schvaluje poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 dle varianty č. 2

ukládá odboru životního prostředí a služeb předkládat v zastupitelstvech města skutečný stav podaných žádostí o zápůjčku

 

Na kanalizační přípojky 

151/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvy na poskytnutí bezúročných zápůjček ve výši

 1. 30.000 Kč s p. Jirků Věrou, ****** na financování výstavby nové kanalizační přípojky
 2. 10.000 Kč s p. Adamcem Jiřím, ****** na financování výstavby nové kanalizační přípojky
 3. 30.000 Kč s p. Škutou Miroslavem, ****** na financování výstavby nové kanalizační přípojky

dotace

 • poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

152/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína subjektu Renarkon, o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25380443 na poskytování registrované sociální služby (terénní program, číslo registrace služby 3953424) na území města Bohumína v roce 2016, ve výši 70.000,00 Kč a uzavřít s uvedeným subjektem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1)

 

153/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Povodí Odry, státnímu podniku, IČO: 708 90021 se sídlem ul. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve výši 4.000.000 Kč na majetkoprávní vypořádání v souvislosti s realizací projektu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské stružce, Bohumín- Pudlov, stavba č. 5047“
 2. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu.

 

Společnosti města

Výroční zprávy, roční účetní závěrky, rozdělení zisku - 2015

154/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí

1. výroční zprávy společností za rok 2015

- BM servis a. s.,

- Bohumínská městská nemocnice, a. s.,

- BOSPOR spol. s r. o.

2. roční účetní závěrky za rok 2015

3. rozdělení zisku společností za rok 2015

 

Majetkové záležitosti

Informace o záměru firmy ČEMAT, s. r. o. 

155/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

 1. bere na vědomí záměr firmy ČEMAT, s. r. o., Čs. armády 184, Bohumín-Pudlov, 735 51 Bohumín, IČ: 60776480, na změnu účelu užívání stavby víceúčelového domu na ulici 1. máje 260 v Bohumíně-Skřečoni, která je součástí pozemku parc. č. 175 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín. Záměrem firmy je změna účelu užívání objektu, a to z kancelářských prostor – školící středisko firmy na ubytování hotelového typu.
 2. rozhodlo neuplatnit smluvní sankci sjednanou v kupní smlouvě, a to odstoupení od kupní smlouvy.

 

Darování domovních čerpacích stanic a tlakových přípojek

156/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje darování domovních čerpacích stanic, veřejných částí tlakových přípojek, na ul. Mlýnské v Bohumíně – Šunychlu, dle předloženého návrhu.

 

Darování pozemků

157/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovitou věc podíl 10/19424 na pozemku parc. č. 1046 – ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaný na LV č. 144, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka paní Uherkové Jiřiny, bytem******, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 2. darovat z majetku města pozemek parc. 2370/45 – orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Skřečoň, který byl odměřen geometrickým plánem č. 1434-36/2014 ze dne 7.3.2014 z pozemku parc. č. 2370/15 - orná půda v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná, Povodí Odry s. p. zast. Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem, se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 70890021 pro stavbu „VT Lutyňka, dorovnání LB a zřízení manipulačního pruhu“. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Prodej pozemku

158/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo neprodat z majetku města pozemek parc. č. 94/1 – orná půda o výměře 916 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, který byl odměřen geometrickým plánem č. 884-5/2015 ze dne 23. 7. 2015 z pozemku parc. č. 94  - orná půda v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná, panu Pavlovi Kolačanskému, bytem ****** za kupní cenu 150 Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů spojených prodejem.

 

Stanovení kupní ceny pozemku pro licitační řízení

159/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje podmínky pro vyhlášení licitačního řízení:

 1. vyvolávací kupní cenu pro licitační řízení na prodej 10 pozemků pro výstavbu rodinných domů na ul. Slunečné v Záblatí za cenu dle znaleckého posudku 595 Kč/m2 včetně DPH v platné výši
 2. stanovení jednotné výše licitační jistoty 60.000 Kč
 3. účastník licitace, který podá nejvyšší nabídku při licitaci jednoho pozemku, se nemůže zúčastnit licitace dalšího pozemku a bude vázán svou nabídkou do jednání zastupitelstva města, ledaže svůj návrh kupní ceny u původní licitace písemně vezme zpět
 4. pozemky budou prodávány formou tzv. vázaného prodeje a na jednom pozemku je přípustné vybudovat pouze jeden rodinný dům.

 

Odpis pohledávek a udělení výjimky ze “Zásad”

160/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky z titulu nezaplaceného vyúčtování služeb, faktur a nákladů řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 9.998,00 Kč,

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 677,00 Kč,

2. a) odepsat pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného, vyúčtování služeb, faktur a nákladů řízení spojených s užíváním bytu po zastavení exekuce v celkové výši 184.902,00 Kč,

b) odepsat pohledávky na poplatcích z prodlení po zastavení exekuce v celkové výši 625.947,00 Kč,

3. a) odepsat pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného, vyúčtování služeb a nákladů řízení spojených s užíváním prostoru sloužícího podnikání po zastavení exekuce v celkové výši 7.781,00 Kč,

b) odepsat pohledávky na úrocích z prodlení po zastavení exekuce v celkové výši 3.151,00 Kč,

4. udělit výjimku ze “Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ a prominout paní Chlupové Aleně, nar. *****, trvale bytem *****, poplatky z prodlení ve výši 91.484,94 Kč.

 

Rozšíření služby školního stravování (SMŠ Bambino, jesle Majdalenka) 

161/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY BAMBINO s.r.o., se sídlem Bezručova 147, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČ 25378678, do soukromých jeslí Majdalenka paní Radmily Kulínské, bytem *****, IČ 88144739 v zařízeních školního stravování zřízených městem Bohumín za stejných podmínek jako dětem mateřských a základních škol zřízených městem Bohumín dle předloženého návrhu od školního roku 2016/2017.

 

Jednací řád výborů ZM – novela 

162/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje novelu Jednacího řádu výborů zastupitelstva města Bohumína.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.6.2016
Počet zhlédnutí: 1 129

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund