close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2016

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. září 2016. 

Přítomno 22 členů ZM
Omluvena Mgr. Antonie Walterová

 

Finanční záležitosti 

Hospodaření města I. – VI. 2016 a návrh úpravy rozpočtu 2016

163/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí hospodaření města za I. - VI. 2016

2. schvaluje 

a) úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2016 dle pozměňovacího návrhu 

 

Příjmová část rozpočtu

 • navýšení daňových příjmů o 27 308 tis. Kč
 • navýšení nedaňových příjmů o 2 596 tis. Kč
 • navýšení kapitálových příjmů o 357 tis. Kč
 • navýšení dotace o 2 506 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

 • navýšení neinvestičních výdajů o 24 071 tis. Kč 
 • snížení investičních výdajů o 22 476 tis. Kč
 • navýšení rezervy města o 28 876 tis. Kč

Dotace obchodním společnostem

 • snížení neinvestičních dotací o 124 tis. Kč
 • navýšení investičních dotací o 695 tis. Kč

Příspěvky příspěvkovým organizacím

 • navýšení neinvestičních příspěvků o 1 369 tis. Kč
 • navýšení investičních příspěvků o 300 tis. Kč

Dotace a příspěvky ostatním subjektům

 • snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 344 tis. Kč
 • navýšení investičních příspěvků o 400 tis. Kč

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bohumín a Bosporem spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, IČ 26815982, dle předloženého návrhu 

c) uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne
6. 1. 2016 mezi městem Bohumín a Bosporem spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, IČ 26815982, dle předloženého návrhu

d) uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 7. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2016, mezi městem Bohumín a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh o navýšení dotace o částku 400 000 Kč na investiční akci Dokončení rekonstrukce a dostavby hasičské stanice v Bohumíně.

 

Návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2017

164/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí první verzi rozpočtu města pro rok 2017

 

Závěrečný účet SMOOK za rok 2015

165/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 bez výhrad (příjmy ve výši 7 563,78 tis. Kč a výdaje ve výši 4 689,74 tis. Kč a financování ve výši -2 874,04 tis. Kč).

 

Dotace, zápůjčky kulturním, sportovním, církevním a ost. zájmovým organizacím

166/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotací nad 10 tis. Kč na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle předloženého návrhu (tabulka č. 1)
 2. poskytnutí dotací na opravy církevním a sportovním organizacím dle předloženého návrhu (tabulka č. 3)
 3. poskytnutí účelové individuální dotace HC Bospor Bohumín z. s., se sídlem Koperníkova 54 Bohumín, IČO: 26537419, ve výši 120 000 Kč
 4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu (Příloha č. 1)
 5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové individuální dotace HC Bospor Bohumín z. s. dle předloženého návrhu (Příloha č. 2).

 

Dotace, zápůjčky na výměnu kotlů 

167/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu o skutečném stavu podaných žádostí na poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování výměny kotle na pevná paliva 
 2. schvaluje
  a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a uhrazení příspěvku obce ve výši 10 % způsobilých výdajů v částce 102 466 Kč
  b) poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci „Individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle schváleného seznamu rady Moravskoslezského kraje ze dne 22. 9. 2016.

 

Dotace, zápůjčky na kanalizační přípojky 

168/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvu na poskytnutí bezúročných zápůjček ve výši

 1. 30.000 Kč s p. Soukupem Petrem a s p. Soukupovou Kateřinou, ***** na financování výstavby nové kanalizační přípojky
 2. 30.000 Kč s p. Kryskou Rostislavem a s p. Kryskovou Pavlínou, ***** na financování výstavby nové kanalizační přípojky.

 

Dotace, zápůjčky na služby sociální prevence 

169/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout dotaci ve výši maximálně 1 890 000 Kč z rozpočtu města Bohumína Moravskoslezskému kraji, IČ 70890692 se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. 1 materiálu

 

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací

170/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Bohumína mezi městem Bohumínem a Slezskou diakonií, IČ 65468562 se sídlem Na Nivách 259/7, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1, dle přílohy č. 1 předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

171/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. o zřízení věcného břemene, služebnosti, pro zřízení, provozování a údržbu lávky včetně práva vstupu a vjíždění pro běžnou údržbu a opravy lávky v rámci stavby „Obnova lávky přes Orlovskou stružku v Bohumíně“ ČR – Povodím Odry, s. p. se sídlem Varenská 31011/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 708902021 ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, v částech pozemků p. č. 1464 a p. č. 1536 – obě vodní plochy v kat. území Pudlov, zapsaných na LV č. 46 kat. území Pudlov, na dobu neurčitou a za podmínek dle komentáře a náhradu ve výši 75 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou lávky + DPH ve výši platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu dle komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.
 2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, pro zřízení, provozování a údržbu odvodňovacího kanálu včetně práva vstupu a vjíždění pro běžnou údržbu a opravy odvodňovacího kanálu v rámci stavby „Chodník ul. Ostravská, parkoviště – hráz Vrbice“ ČR – Povodím Odry, s. p. se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 70890021, ve prospěch města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČO: 00297569, v části pozemku p. č. 710/28 – op, jiná pl. v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaného na LV č. 213 kat. území Vrbice nad Odrou, na dobu neurčitou a za podmínek dle komentáře a náhradu ve výši 75 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou odvodňovacího kanálu, nejméně však 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene v rozsahu dle komentáře nese oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Prodej pozemků

172/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo prodat z majetku města pozemek parc. č. 94/1 – orná půda o výměře 916 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, který byl odměřen geometrickým plánem č. 884-5/2015 ze dne 23. 7. 2015 z pozemku parc. č. 94 - orná půda v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná do společného jmění manželům Bc. Tomášovi Konečnému a Šárce Konečné, bytem ***** za vyvolávací kupní cenu 508 Kč za m2, celkem 465.328 Kč a úhradu nákladů spojených prodejem ve výši 19.616 Kč.

 

Darování pozemků

173/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 • nabýt darem nemovitou věc pozemek parc. č. 1205/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 zapsaný na LV č. 1432, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje, sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890692, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje, Střední škola Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 66932581, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 • nabýt darem nemovitou věc pozemek parc. 1284/7 – zahrada o výměře 87 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, který byl odměřen geometrickým plánem č. 906-7/2016 ze dne 21. 07. 2016 z pozemku parc. č. 1284/4 – zahrada v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1054 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Karviná, od současných vlastníků Jaromíra Řepky vlastnící podíl 1/2 k celku a Věry Řepkové vlastnící podíl 1/2 k celku, oba bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 • nabýt darem nemovitou věc pozemek parc. 1286/11 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 128 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, který byl odměřen geometrickým plánem č. 906-7/2016 ze dne 21. 07. 2016 z pozemku parc. č. 1286/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 866 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Davida Getlera bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 • nabýt darem nemovitou věc, zapsanou na listu vlastnictví č. 446, a to část pozemku, která bude oddělena po realizaci chodníku geometrickým plánem, (přibližně 428 m2), parc. č. 709/91 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 5142 m2, v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 73 301 Karviná, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Výkup nemovitostí

174/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovité věci pozemek parc. č. 507/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2 a pozemek parc. č. 507/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 507/5, se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané na LV 2273, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka manželů Ing. Adamce Jaroslava a Adamcové Miluše (SJM), bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Kupní cena za nemovité věci je 210 000 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 2. koupit nemovité věci pozemek parc. č. 1426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3974 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, zapsané na LV 280, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín a pozemek parc. č. 1143 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1298 m2, pozemek parc. č. 1145 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3566 m2, pozemek parc. č. 1192 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 435 m2, pozemek parc. č. 1193/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 329 m2, který je oddělený z pozemku parc. č. 1193 geometrickým plánem č. 910-12/2016 ze dne 03. 08. 2016, se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané na LV 235, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, vše u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka BOCHEMIE a. s., se sídlem Lidická 326, 735 81 Bohumín, IČ: 29396824, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena pozemků je 480 100 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 3. koupit nemovitou věc podíl 1/12 k celku na pozemcích parc. č. 2583/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 296 m2, parc. č. 2616/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 251 m2, parc. č. 2703/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 529 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané na LV 1439, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, vše u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka pana Solicha Josefa, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Smluvní kupní cena za podíl 1/12 k celku na uvedených pozemcích je 26 900 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 4. Před uzavřením kupní smlouvy bude prověřeno stanovisko známých spoluvlastníků k záměru převodu podílu.

 

Směna pozemků 

175/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo směnit nemovité věci, a to pozemek parc. č. 2471/4 – orná půda o výměře 3434 m2, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 2181, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka pana Ing. Laňky Alfonse, bytem *****, za pozemek parc. č. 213/3 – orná půda o výměře 5091 m2 v k. ú. Pudlov, který byl odměřen geometrickým plánem č. 946-13/2016 odsouhlasený katastrálním úřadem dne 22. 8. 2016 pod č. PGP‑1010/2016-803, z pozemku parc. č. 213/1 – orná půda o původní výměře 6117 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, ve vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Směna je bez doplatku. Ostatní náklady spojené se směnou budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Odpis pohledávek

176/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného, vyúčtování služeb a nákladů řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 127.206,00 Kč,
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 928.248,00 Kč,
 2. odepsat nevymahatelné pohledávky z titulu nezaplaceného vyúčtování služeb po splnění oddlužení v celkové výši 37,96 Kč,
 3. a) odepsat pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného, vyúčtování služeb a nákladů řízení spojených s užíváním bytu po zastavení exekuce v celkové výši 26.604,00 Kč,
  b) odepsat pohledávky na poplatcích z prodlení po zastavení exekuce v celkové výši 12.376,00 Kč, 
 4. odepsat pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného, vyúčtování služeb a nákladů řízení spojených s užíváním prostoru sloužícího podnikání po zastavení exekuce v celkové výši 76.787,00 Kč.

 

Příspěvkové organizace 

Projekty „Šablony pro MŠ a ZŠ

177/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních prostředků města základním a mateřským školám na předfinancování projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ do doby poskytnutí dotace z MŠMT ČR.

 

Hodnocení komisí RM a výborů ZM, odměny členům

178/13

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. ere na vědomí zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2016
 2. tanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2016 dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.9.2016
Počet zhlédnutí: 2 815

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund