close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.11.2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.11.2016

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. listopadu 2016.

Přítomni:   20 členů ZM
Omluveni:  p. Eliška Dendisová, Mgr. Věra Palková, Ing. Petr Vícha

 

Finanční záležitosti 

Úprava rozpočtu města 2016

179/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2016

Příjmová část rozpočtu

 • navýšení daňových příjmů o 400 tis. Kč
 • navýšení nedaňových příjmů o 300 tis. Kč
 • navýšení dotace o 1 750 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

 • navýšení neinvestičních výdajů o 1 752 tis. Kč 
 • snížení investičních výdajů o 10 388 tis. Kč
 • navýšení rezervy města o 10 896 tis. Kč

Příspěvky příspěvkovým organizacím

 • navýšení neinvestičních příspěvků o 190 tis. Kč

bere na vědomí rozpočtové opatření provedené radou města dne 10. 10. 2016

 • snížení rezervy města o 165 tis. Kč v souvislosti s navýšením investičních výdajů v požární ochraně o 130 tis. Kč a běžných výdajů v požární ochraně o 35 tis. Kč (oprava objektu ve Skřečoni)
 • snížení rezervy města o 480 tis. Kč v souvislosti s navýšením investičních příspěvků ostatním subjektům o 480 tis. Kč (zápůjčky na výměnu kotlů).

 

Druhá verze rozpočtu města 2017

180/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí druhou verzi rozpočtu města pro rok 2017.

 

Dotace 

Kotlíkové dotace v MS kraji

181/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a uhrazen  příspěvku obce ve výši 10 % v částce 143 172 Kč.

 

Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí

182/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Dotace neziskovým a církevním organizacím

183/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Dotace BMN, a. s.

184/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 500 000 Kč z rozpočtu města Bohumína Bohumínské městské nemocnici, a. s., IČ 26834022, se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín na účel uvedený v žádosti o dotaci (příloha č. 1 materiálu) a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace (příloha č. 2 předloženého materiálu).

 

Projekty CZ-PL spolupráce

185/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyčlenění prostředků na zabezpečení spolufinancování projektu „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“/„Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza“
 2. vyčlenění prostředků na zabezpečení spolufinancování projektu „Přes Slezsko na Moravu – společně putujeme po stopách našeho kulturního a přírodního dědictví“/„Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego“.

 

Majetkové záležitosti

Prodej pozemků

186/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemek č. 2, parc. č. 1282/3 – trvalý travní porost o výměře 1167 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná, paní Ing. Margitě Gříbkové, bytem ***** za kupní cenu 600 Kč za mvčetně DPH a úhradu nákladů spojených s prodejem. Prodej pozemku formou vázaného prodeje.
 2. prodat z majetku města pozemek č. 3, parc. č. 1282/4 – trvalý travní porost o výměře 1234 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná do společného jmění manželů pana Jakuba Kočaře a paní  Marie Kočařové, oba bytem ***** za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH a úhradu nákladů spojených s prodejem. Prodej pozemku formou vázaného prodeje.
 3. prodat z majetku města pozemek parc. č. 377 – orná půda o výměře 1404 m2 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná paní Janě Marcolové, bytem ***** za kupní cenu 29.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.

 

Domovní čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky

186/14

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje darování domovních čerpacích stanic, veřejných částí tlakových přípojek, na ul. Úvozní v Bohumíně – Skřečoni, dle předloženého návrhu.

 

Regulační plán Centra Nového Bohumína

187/14

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

 1. rozhodlo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a dle ustanovení § 71 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení zrušení regulačního plánu Centra Nového Bohumína
 2. určuje dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona pro spolupráci s pořizovatelem Ing. Lumíra Macuru
 3. ukládá písemně informovat navrhovatele změny regulačního plánu Centra Nového Bohumína o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 usnesení.
  Z: Ing. Jitka Ptošková
  T: 30. 11. 2016

 

Ing. Lumír Macura v. r. 
místostarosta 

Igor Bruzl v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.11.2016
Počet zhlédnutí: 746

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.41 sekund