close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.12.2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.12.2016

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. prosince 2016

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: Mgr. Babišová, Mgr. Maryška

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města I. – X. 2016 a návrh úpravy 2016

 

188/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí hospodaření města za leden – říjen 2016 
 2. schvaluje 

  a) úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2016
   
  Příjmová část rozpočtu
  - snížení nedaňových příjmů o 441 tis. Kč
  - snížení kapitálových příjmů o 5 423 tis. Kč
  - snížení dotace (po konsolidaci)  o 2 582 tis. Kč
   
  Výdajová část rozpočtu
  - snížení neinvestičních výdajů o 493 tis. Kč
  - snížení investičních výdajů o 6 888 tis. Kč
  - snížení rezervy města o 665 tis. Kč
   
  Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - snížení neinvestičních výdajů o 400 tis. Kč
   
  b) přijetí účelových dotací a jejich použití do 31. 12. 2016.

 

Návrh rozpočtu 2017

189/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. rozpočet města Bohumína na rok 2017 včetně společných ustanovení:

a) příjmová část rozpočtu

 • daňové příjmy ve výši 253 172 tis. Kč
 • nedaňové příjmy ve výši 307 111 tis. Kč
 • kapitálové příjmy ve výši 7 535 tis. Kč
 • dotace (po konsolidaci) ve výši 56 467 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu

 • neinvestiční - běžné výdaje ve výši 385 383 tis. Kč
 • investiční výdaje ve výši 146 938  tis. Kč
 • rezerva města ve výši 10 551 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

 • neinvestiční  ve výši 31 016 tis. Kč
 • investiční ve výši 800 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

 • neinvestiční ve výši 53 727  tis. Kč
 • investiční ve výši 2 385 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

 • neinvestiční ve výši 14 955 tis. Kč
 • investiční ve výši 4 500 tis. Kč

 

2. Financování

a) Zdroje:

 • pol. 8115 - změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 51 243 tis. Kč

b) Výdaje:

 • splátky jistin ve výši 25 273 tis. Kč

 

Rozpočtový výhled na léta 2018 – 2019.

 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy

190/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína subjektu Bunkr, o.p.s., se sídlem Jablunkovská 110, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ 26617013 na poskytování registrované sociální služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, číslo registrace služby 4442192) na území města Bohumína v roce 2016, ve výši 94 000 Kč a uzavřít s uvedeným subjektem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu.

 

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací

191/15

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání schvaluje

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a BOSPOR spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, IČ: 26815982, dle předloženého návrhu
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bohumín a BOSPOR spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, 
 3. IČ: 26815982, na investiční akci Rekonstrukce vestibulu aquacentra, dle předloženého návrhu
 4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ s.r.o. se sídlem Tovární 427, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25371916, dle předloženého návrhu
 5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU BAMBINO s.r.o. se sídlem Bezručova 147, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25378678, dle předloženého návrhu
 6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022, dle předloženého návrhu
 7. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu
 8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26537419, dle předloženého návrhu
 9. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Plaveckým klubem Bohumín se sídlem Na Koutě 400, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín, IČ: 26993660, dle předloženého návrhu
 10. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a 1. SC Bohumín´ 98, se sídlem Komenského 1150, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26547767 dle předloženého návrhu
 11. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Bohumín a Místní akční skupinou Bohumínsko, z. s. se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00738557 dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti

Prodej pozemku

192/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo prodat z majetku města pozemek parc. č. 1158 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na LV 10001 paní Lucii Věčorkové, bytem **** za kupní cenu dle znaleckého posudku 14.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Kupující dále uhradí městu Bohumínu poplatek za užívání pozemku bez právního důvodu za období 3 roky zpětně ve výši 1.620 Kč.

 

Darování pozemku

193/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 154/5 – ostatní plocha o výměře 172 m2, který je oddělen geometrickým plánem č. 2558-38/2016, který je odsouhlasen katastrálním úřadem dne 06. 10. 2016 pod č. PGP-1208/2016-803 z pozemku parc. č. 154/2 – zastavěná plocha o celkové původní výměře 945 m2 zapsaný na listu vlastnictví č. 1992, kde na oddělené části tj. pozemku parc. č. 154/5 nestojí žádná stavba vedená na katastrálním úřadu, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Stavební bytové družstvo Bohumín, Studentská 444, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 00051969, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Směna pozemků

194/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo směnit nemovité věci, a to pozemek parc. č. 647/57 – vodní plocha o výměře 8873 m2 oddělený geometrickým plánem č. 413-96/2016, z pozemku parc. č. 647/22 – vodní plocha,  zapsaný na LV 213 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, státní podnik, sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, za pozemky:

 • parc. č. 270/2 – ostatní plocha o výměře 1 m2 oddělený geometrickým plánem č. 929-83b/2015, z pozemku parc. č. 270 – ostatní plocha,
 • parc. č. 280/2 – ostatní plocha o výměře 560 m2 oddělený geometrickým plánem č. 929‑83b/2015 z pozemku parc. č. 280 – ostatní plocha,
 • parc. č. 298/2 – ostatní plocha o výměře 189 m2 oddělený geometrickým plánem č. 929‑83b/2015 z pozemku parc. č. 298 – ostatní plocha,
 • parc. č. 1215/131 – ostatní plocha o výměře 300 m2 a parc. č. 1215/133 – ostatní plocha o výměře 52 m2 oddělené geometrickým plánem č. 938-8t/2016 z pozemku parc. č. 1215/1 – ostatní plocha,
 • parc. č. 1215/137 – orná půda o výměře 216 m2 oddělený geometrickým plánem č. 938-8t/2016 z pozemku parc. č. 1215/3 – orná půda,
 • parc. č. 1215/136 – orná půda o výměře 7 m2 oddělený geometrickým plánem č. 938-8t/2016 z pozemku parc. č. 1215/4 – orná půda,
 • parc. č. 1215/139 – orná půda a o výměře 67 m2, oddělený geometrickým plánem č. 938‑8t/2016 z pozemku parc. č. 1215/5 – orná půda,
 • parc. č. 1215/100 – ostatní plocha o výměře 812 m2 oddělený geometrickým plánem č. 939‑7g/2016 z pozemku parc. č. 1215/7 – ostatní plocha,
 • parc. č. 1215/140 – orná půda o výměře 418 m2 oddělený geometrickým plánem č. 938-8t/2016 z pozemku parc. č. 1215/13 – orná půda,
 • parc. č. 1215/135 – vodní plocha o výměře 12 m2 oddělený geometrickým plánem č. 938‑8t/2016 z pozemku parc. č. 1215/51 – vodní plocha,
 • parc. č. 1262/2 – ostatní plocha o výměře 170 m2 oddělený geometrickým plánem č. 938‑8t/2016 z pozemku parc. č. 1262 – ostatní plocha,
 • parc. č. 1430/4 – vodní plocha o výměře 101 m2 oddělený geometrickým plánem č. 947‑72/2016 z pozemku parc. č. 1430/1 – vodní plocha,
 • parc. č. 1441/1 – ostatní plocha o výměře 621 m2 oddělený geometrickým plánem č. 939‑7g/2016 z pozemku parc. č. 1441 – ostatní plocha,

vše zapsané na LV 10001 v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, a dále pozemky:

 • parc. č. 97/2 – zahrada o výměře 880 m2 oddělený geometrickým plánem č. 397-82b/2015 z pozemku parc. č. 97 – zahrada,
 • parc. č. 117/5 – orná půda o výměře 4327 m2 oddělený geometrickým plánem č. 397-82b/2015  z pozemku parc. č. 117/1 – orná půda,
 • parc. č. 164/2 – zahrada o výměře 11 m2 oddělený geometrickým plánem č. 397-82b/2015  z pozemku parc. č. 164 – zahrada,
 • parc. č. 166/7 – zahrada o výměře 3 m2 oddělený geometrickým plánem č. 397-82b/2015 z pozemku parc. č. 166/2 – zahrada,
 • parc. č. 166/5 – zahrada o výměře 30 m2,
 • parc. č. 513/2 – ostatní plocha o výměře 5 m2 oddělený geometrickým plánem č. 397-82b/2015  z pozemku parc. č. 513 – ostatní plocha,
 • parc. č. 702/4 – ostatní plocha o výměře 91 m2 oddělený geometrickým plánem č. 409‑52b/2016 z pozemku parc. č. 702/1 – ostatní plocha,

vše zapsané na LV 10001 v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, z vlastnictví města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, Směna je bez doplatku. Ostatní náklady spojené se směnou budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Úplatný převod pozemků z ÚZSVM

195/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit pozemky p. č. 897/3, č. 899 a č. 901/1 – všechny zast. pl. a nádvoří  v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 60000 obce Bohumín, kat. území Nový Bohumín, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z  vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2, IČ: 69797111, příslušného hospodařit s majetkem státu,  do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, za smluvní kupní cenu ve výši 208.000 Kč a za podmínek stanovených Úřadem pro  zastupování státu ve věcech majetkových včetně sankčních ujednání, v rozsahu dle průvodního materiálu.

 

Poskytování sociálních služeb v roce 2017 

196/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 dle předloženého návrhu.

 

Společnosti města

BMN, a. s. 

197/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí informace o současném stavu a fungování Bohumínské městské nemocnice, a. s.

  

BOSPOR, spol. s r. o.

198/15

Zastupitelstvo města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti  BOSPOR spol. s r.o., se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 268 15 982, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 8. odstavec 6. písmeno d) zakladatelské listiny Společnosti, dále jen „zakladatelská listina“, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání rozhodlo o změně zakladatelské listiny  společnosti BOSPOR spol. s r. o.,  a to za přítomnosti  notářky JUDr. Evy Cechlové, dle předloženého návrhu.

 

Příspěvkové organizace – školské 

Majetek k hospodaření PO

199/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere  na vědomí předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína v roce 2016.

 

Odměňování členů ZM, novela „Zásad“ 

200/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o novele nařízení vlády (č. 37/2003 Sb.) o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, týkající se zvýšení odměn s účinností od 1. 1. 2017.
 2. 2.   schvaluje novelu č. 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady  s účinností od 1. 1. 2017.

 

Kontrolní výbor – aktualizace složení

201/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. odvolává Ing. Tomáše Fodora (za KDU-ČSL a TOP 09) z členství v kontrolním výboru ZM
 2. volí Ing. Vladimíra Bernáta, člena KDU-ČSL, bytem *****, členem kontrolního výboru ZM pro volební období 2014-2018.

 

Termíny jednání orgánů města – 2017 

202/15

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí termíny jednání orgánů města Bohumína pro rok 2017.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.12.2016
Počet zhlédnutí: 903

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund