close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.2.2017

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.2.2017

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. února 2017

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: p. Eliška Dendisová, p. Jan Sedláček 

 

Obecně závazné vyhlášky 

OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem – nové znění

203/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Obecně  závaznou  vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu,
 2. ukládá zveřejnit informaci o platnosti Obecně  závazné  vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
  Z: odbor životního prostředí a služeb
  T:    31. 3. 2017

 

OZV, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bohumín

204/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bohumín

  

Finanční záležitosti 

Informace o výsledku hospodaření 2016

205/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření města za rok 2016

 

Dotace

na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2017 

206/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí účelových dotací v programu  „Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2017“ dle předloženého návrhu 
 2. poskytnutí dotací na modernizaci výuky v Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvkové organizaci a Střední škole, Bohumín, Husova 283, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu
 3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč subjektům  dle předloženého návrhu (Příloha č. 1)
 4. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2017

a) Výdajová část rozpočtu - snížení rezervy města o 225 tis. Kč

b)  Dotace a příspěvky ostatním subjektům - navýšení neinvestičních dotací a příspěvků ostatním subjektům o 225 tis. Kč

 

Majetkové záležitosti

Prodej pozemků

207/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemek parc. číslo 355/1 – zahrada o výměře 379 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín  zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná do společného jmění manželů Predragovi a Šárce Ivanovič, bytem ***** za kupní cenu 160.000 Kč.  Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
 2. prodat z majetku města pozemky p. č. 384/2 – orná půda o výměře 2169 m2, pozemek  p. č.  384/3 – orná půda o výměře 107 m2 a  pozemek p. č. 383/3 – zahrada o výměře 81 m2  v k. ú.  Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu  pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná pro výstavbu rodinného domu do společného jmění manželů Jiřího a Moniky Kuldánkových, bytem ***** za kupní cenu 801.380 Kč. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

Zrušení předkupního práva 

208/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo zrušit věcné předkupní právo sjednané ve prospěch města Bohumína k nemovitým věcem:

 • bytové jednotce č. 312/1 umístěné v domě č. p. 312 na pozemku p. č. 865/1, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1244/3734 ke společným částem domu a pozemku p. č. 865/1 a
 • bytové jednotce č. 312/3 umístěné v domě č. p. 312 na pozemku p. č. 865/1, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1249/3734 ke společným částem domu a pozemku p. č. 865/1,

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví číslo 927, pro katastrální území Pudlov, obec Bohumín.

 

Doplnění podmínek darování pozemku

209/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo doplnit podmínky darování pozemku parc. č. 1205/3, v kat. ú. Nový Bohumín, dle komentáře. O darování do majetku města rozhodlo zastupitelstvo města Bohumína usnesením č. 173.1/13 ze dne 12. 09. 2016.

 

Záměr výkupu nemovitosti

210/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje záměr odkoupení nemovité věci pozemek *********** 
 2. svěřuje rozhodnutí o konkrétních podmínkách účasti města v elektronické dražbě radě města.

 

Společnosti města

Změny v orgánech společností

211/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání navrhuje ke zvolení členy dozorčích rad společností města

 • BMN, a. s.
  - Mgr. Věra Palková, nar. *****, bytem *****
  - Roman Honysz, nar. *****, bytem *****
  - Marie Neudertová, nar. *****, bytem *****
  - Mgr. Andrea Babišová, nar. *****, bytem *****
   
 • BM servis, a. s.
  Vilém Bannert, nar. *****, bytem *****
  - Ing. Alfréd Michalík, nar. *****, bytem *****
  - Ing. Josef Plášil, MBA, nar. *****, bytem *****
  - Vilma Valentová, nar. *****, bytem *****
   
 • BOSPOR, spol. s r. o.
  - Igor Bruzl, nar. *****, bytem *****
  - Ing. Aleš Drobek, nar. *****, bytem *****
  - Ing. Lumír Macura, nar. *****, bytem *****
  - Jan Sedláček, nar. *****, bytem *****
  - Mgr. Zdeněk Veselý, nar. *****, bytem *****

 

Regulační plán centra Nového Bohumína

212/16

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. d), za použití § 62 odst. 1 a § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších podpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona opatření obecné povahy, kterým se ruší Regulační plán Centra Nového Bohumína včetně jeho změn č. 1 a 2, po ověření, že vydání opatření obecné povahy není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 stavebního zákona.

 

Územní plán Bohumína

Návrhy na pořízení změny ÚP – individuál. požadavky podané v době 02/2016 – 01/2017

213/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí návrhy na změnu Územního plánu Bohumína č. 20 – 55 předložených navrhovateli dle přílohy materiálu
 2. odkládá rozhodnutí o předložených návrzích 20a, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 55 podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu,
 3. rozhodlo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů 20b, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona,
 4. ukládá písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 až 3 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.
  Z: Ing. Jitka Ptošková
  T: 13. 3. 2017

 

Cyklistická trasa E Hrušov-Vrbice

Převod PD a postoupení práv a povinností ze správního rozhodnutí

214/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo
  a)  prodat z majetku města projektovou dokumentaci „Cyklistická trasa E Hrušov-Vrbice“ ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v hodnotě  236 tis. Kč Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ00845451
  b)  postoupit práva a povinnosti vyplývající ze správního rozhodnutí na stavbu „Cyklistická trasa E Hrušov – Vrbice“ v rozsahu územního rozhodnutí č. 131/2015, čj. SMO/345170/15/ÚHAaSŘ/Vr ze dne 20. 10. 2015 Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ00845451
 2. ukládá odboru rozvoje a investic projednat smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence a smlouvu o postoupení práv a povinností, vyplývajících ze správních rozhodnutí v orgánech Statutárního města Ostravy.
  Z: Ing. Jitka Ptošková
  T:  30. 6. 2017

 

Činnost městské policie

215/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2016.

 

Rozbor stížností a petic

 

216/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí rozbor písemných stížností a petic podaných u Městského úřadu Bohumín v roce 2016.

 

Hodnocení činnosti komisí RM a výborů ZM a odměny členům

217/16

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí   zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2016
 2. stanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2016 dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.2.2017
Počet zhlédnutí: 1 036

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund