close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.4.2017

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 10. dubna 2017

  

Přítomni:   19 členů ZM
Omluveni:  p. Vilém Bannert, p. Eliška Dendisová, Mgr. Věra Palková, p. Vilma Valentová

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 1/2005 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu…. a OZV č. 2/2009, kterou se mění OZV č. 1/2005

218/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se RUŠÍ obecně závazná vyhláška č. 1/2005, O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2009.

 

Závěrečný účet města za rok 2016 

219/17

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Účetní závěrka za rok 2016

220/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje účetní závěrku města Bohumín sestavenou k 31. 12. 2016.

 

Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2017

221/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2017

a) Příjmová část rozpočtu
- navýšení daňových příjmů o 6 400 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 13 678 tis. Kč
- navýšení dotace o 4 416 tis. Kč

b) Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů o 18 630 tis. Kč 
- navýšení investičních výdajů o 39 627 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 19 378 tis. Kč

c) Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navýšení neinvestičních příspěvků o 5 753 tis. Kč
- navýšení investičních příspěvků o 195 tis. Kč

d) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
- navýšení investičních dotací o 75 tis. Kč

e) Financování
- změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 59 042 tis. Kč
- navýšení fondu sociálního o 122 tis. Kč 

 

Dary 

222/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2016.

 

Dotace 

Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím 

223/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Programem…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových a dvou výkonnostních kategoriích pro rok 2017 dle předloženého návrhu
 2. poskytnutí dotací na činnost v roce 2017 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů a složení členských základen) dle přílohy č. 1 – tabulky č. 1 a 3 předloženého návrhu
 3. poskytnutí dotací na podporu projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace pro rok 2017 dle přílohy č. 1 – tabulka č. 2 předloženého návrhu
 4. poskytnutí dotací na kulturní činnost v roce 2017 (na základě hodnocení podaných projektů) dle přílohy č. 1 – tabulka č. 4 předloženého návrhu
 5. poskytnutí dotací na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle přílohy č. 1 – tabulka č. 5 předloženého návrhu
 6. poskytnutí dotací na opravy a investice zájmovým a církevním organizacím dle přílohy č. 1 – tabulka č. 7 předloženého návrhu
 7. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle přílohy č. 2. předloženého návrhu.

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti

224/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (SOC) žadatelům dle předloženého návrhu (příloha č. 1) a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle přílohy č. 2 předloženého návrhu
 2. neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2017 (SOC) žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého návrhu včetně odůvodnění.

 

Majetkové záležitosti

Záměr výkupu pozemku

225/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o záměru výkupu nemovité věci pozemku parc. č. 1005/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1571 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Kupní cena za pozemky bude stanovena na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s přípravou převodu budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Směna pozemků

226/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo směnit nemovité věci, a to pozemek parc. č. 966/3 - ostatní plocha o výměře 1901 m2, v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaného na LV č. 39, a pozemek parc. č. 1395 - ostatní plocha o výměře 181 m2, v kat. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaného na LV č. 231, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, za pozemky parc. č. 1958 - vodní plocha o výměře 585 m2, parc. č. 1930/4 - orná půda o výměře 77 m2, parc. č. 1930/5 - orná půda o výměře 158 m2, parc. č. 1923/2 - orná půda o výměře 151 m2, parc. č. 1924/2 - trvalý travní porost o výměře 15 m2, vše v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná ve vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Směna je s doplatkem ve výši 170.000,00 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Odpis pohledávek a udělení výjimky

227/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu  a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 51.881,00 Kč,
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 31.369,00 Kč,
 2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 14.421,17 Kč,
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 33.618,00 Kč,
 3. 3. neudělit výjimku ze “Zásad pro prominutí poplatku z prodlení“ a neprominout panu Pavlovi Chobotovi, nar.*****, trvale bytem *****, poplatky z prodlení ve výši 613.870,00 Kč.

 

Přísedící Okresního soudu v Karviné 

228/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání volí do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017-2021 občany dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.4.2017
Počet zhlédnutí: 542

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund