close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.6.2017

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. června 2017.

 

Přítomni:  18 členů ZM
Omluveni: p. Eliška Dendisová, Ing. Jiří Knot, Ing. Lumír Macura, p. Jan Sedláček, Ing. Martin Schubert

  

Finanční záležitosti

Hospodaření města za I. – IV. 2017 a úprava rozpočtu 2017

230/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. bere na vědomí

a) hospodaření města za I. - IV. 2017
b) rozpočtová opatření provedená radou města:
- dne 27. 2. navýšení kapitálových výdajů o 2 400 tis. Kč na akci stavební úpravy bytového domu čp. 982 – 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně pokrytých snížením běžných výdajů oprav správy domů
- dne 27. 2. snížení rezervy města o 1 500 tis. Kč na dofinancování opravy povrchu komunikací po kanalizaci v Záblatí a Skřečoni
- dne 6. 3. navýšení kapitálových výdajů o 3 200 tis. Kč na akce stavební úpravy bytového domu čp. 1056-1057, 1058 na ul. Čs. armády, domu čp. 1064, 1065 na ul. tř. Dr. E. Beneše a domu čp. 1087 na ul. Okružní v Bohumíně pokrytých snížením běžných výdajů oprav správy domů
- dne 13. 3. snížení rezervy města o 6 500 tis. Kč na dofinancování akce odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně - Vrbici, lokalita ulice Krajní včetně opravy celého povrchu komunikace
- dne 24. 4. snížení rezervy města o 1 600 tis. Kč na financování dalších oprav komunikací
- dne 24. 4. snížení rezervy města o 900 tis. Kč na dofinancování zhotovení přechodů pro chodce na ulici Mírová, Osvoboditelů a Studentská v Bohumíně
- dne 15. 5. navýšení kapitálových výdajů o 1 100 tis. Kč na zateplení HTS v BMN a. s. a běžných výdajů o 1 000 tis. Kč na stavební úpravy střech bytových domů, ul. Čs. armády čp. 689 a čp. 690 v Bohumíně pokrytých snížením běžných výdajů oprav správy domů

 

2. schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2017 dle pozměňovacího návrhu

a) Příjmová část rozpočtu
- navýšení dotace o 1186 tis. Kč
b) Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů o 3 377 tis. Kč
- snížení investičních výdajů o 497 tis. Kč
- snížení rezervy města o 2 444 tis. Kč
c) Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navýšení investičních příspěvků o 750 tis. Kč

 

Závěrečný účet SMOOK za rok 2016

231/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad (příjmy ve výši 4400,29 tis. Kč a výdaje ve výši 4669,90 tis. Kč)

 

Dotace 

Kotlíkové dotace

232/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a uhrazení příspěvku obce ve výši 10 % v částce 1.228.853 Kč.

 

Účelová dotace pro Povodí Odry

233/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Povodí Odry, státnímu podniku, IČO: 70890021 se sídlem ul. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve výši 2.000.000 Kč na majetkoprávní vypořádání v souvislosti s realizací projektu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“ a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle přílohy materiálu

 

Bezúročná zápůjčka

234/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvu na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 30.000 Kč s p. Krótkim Liborem a s p. Krótkou Ilonou, bytem *****, na financování výstavby nové kanalizační přípojky

 

Společnosti města

235/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí

 1. výroční zprávy za rok 2016
 2. roční účetní závěrky za rok 2016
 3. rozdělení zisku za rok 2016

společností města

 • Bohumínská městská nemocnice, a. s.,
 • BM servis,  a. s.,
 • BOSPOR, spol. s r. o.

 

Majetkové záležitosti

Změna katastrálních hranic

236/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje změnu katastrální hranice mezí katastrálním územím Pudlov a Vrbice nad Odrou v rámci revize a obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Pudlov a Vrbice nad Odrou.

 

Vypořádání podílového spoluvlastnictví

237/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví pozemků parc. č. 588/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2, parc. č. 589/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249 m2, parc. č. 590 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 984 m2, parc. č. 591 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2, parc. č. 593/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11.875 m2, parc. č. 593/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, parc. č. 1283 - trvalý travní porost o výměře 4.964 m2 zapsaných na LV č. 860, kat. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná pro město Bohumín v podílu ½ a pro vlastníka Štefana Kuzmu v podílu ½, bytem *****, za cenu dle znaleckých posudků a s doplatkem městu Bohumínu ve výši 1.165.000 Kč ve splátkách, do konce roku 2022, dle předloženého návrhu.

Město Bohumín bude vlastnit pozemky parc. č. 593/12 a 1283/1 o celkové výměře 6.670 m2 a pan Kuzma bude vlastnit pozemky parc. č. 588/2,589/2,590,591,593/1,593/7 a 1283/2 o celkové výměře 12.007 m2. Pozemky parc. č. 593/1, 593/12, 1283/1 a 1283/2 byly rozděleny geometrickým plánem č. 869-4/2014 ze dne 20. 5. 2014 z původních pozemků parc. č. 593/1 a 1283.

 

Výkupy pozemků

238/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 494 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1292, od současného vlastníka Zdenky Giraczkové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 73581 Bohumín, IČ 00297569, za kupní cenu 3.600 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 476 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m2 v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 56, od současných vlastníků manželů Reného a Petry Zahrajových, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 73581 Bohumín, IČ 00297569, za kupní cenu 10.800 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 456 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2 v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 489, od současných vlastníků manželů Ladislava a Květuše Chrobočkových, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 73581 Bohumín, IČ 00297569, za kupní cenu 9.600 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Prodej pozemků

239/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města Bohumína parc. č. 1282/6 – trvalý travní porost o výměře 1209 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 (pozemek č. 5, ul. Slunečná), do společného jmění manželů Ing. Radka Fujaka a Jany Fujakové, oba bytem *****, za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH, celkem 719.355 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 15.687 Kč. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 2. prodat z majetku města Bohumína parc. č. 1282/7 – trvalý travní porost o výměře 1153 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 (pozemek č. 6, ul. Slunečná), do společného jmění manželů Bc. Romana Honysze a Bc. Evy Honyszové, oba bytem *****, za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH, celkem 686.035 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 15.021 Kč. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 3. prodat z majetku města Bohumína parc. č. 1282/8 – trvalý travní porost o výměře 1152 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 (pozemek č. 7, ul. Slunečná), v podílu ½ panu Radku Náplavovi, bytem ***** a v podílu ½ Ing. Evě Hodorové, bytem *****, za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH, celkem 685.440 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 15.009 Kč. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 4. prodat z majetku města Bohumína parc. č. 1282/9 – trvalý travní porost o výměře 1150 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 (pozemek č. 8, ul. Slunečná), panu Lukáši Kalousovi, bytem *****, za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH, cekem 684.250 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 14.985 Kč. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 5. prodat z majetku města Bohumína parc. č. 1282/10 – trvalý travní porost o výměře 1150 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 (pozemek č. 9, ul. Slunečná), do společného jmění manželů Jana Bornera a Jarmily Bornerové, oba bytem *****, za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH, celkem 684.250 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 14.985 Kč. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 6. prodat z majetku města Bohumína parc. č. 1282/11 – trvalý travní porost o výměře 1263 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 (pozemek č. 10, ul. Slunečná), panu Marku Bornerovi, bytem *****, za kupní cenu 595 Kč za m2 včetně DPH, celkem 751.485 Kč a úhradu nákladu spojených s prodejem ve výši 16.330 Kč. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 7. prodat z majetku města Bohumína pozemek parc. č. 144/2 – zahrada o výměře 52 m2 v kat. ú. Pudlov, obec Bohumín, LV 10001 do společného jmění manželů Miloslava Ubra a Táni Ubrové, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 20.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 3.200 Kč.

 

Darování pozemků

240/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 319 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 v kat. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 37, od současných vlastníků Milana a Jarmily Popeňažníkových, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s darováním uhradí město Bohumín.
 2. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 731/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v kat. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1055, od současných vlastníků Antona a Renáty Hübschmanových, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s darováním uhradí město Bohumín.
 3. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 796/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v kat. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 122, od současného vlastníka Ing. Petra Pavča, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s darováním uhradí město Bohumín.
 4. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 796/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2 v kat. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 540, od současného vlastníka Jana Sikory, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s darováním uhradí město Bohumín.
 5. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 938/4 – trvalý travní porost o výměře 120 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, který byl odměřen geometrickým plánem č. 934-4/2017 ze dne 28. 04. 2017 z pozemku parc. č. 938/3 – trvalý travní porost v kat. území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1111, od současného vlastníka Michaely Bacíkové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s darováním uhradí město Bohumín.
 6. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 937/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 172 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 686, od současného vlastníka Tomáše Kovaříka, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s darováním uhradí město Bohumín.

 

Záměr převodu tepelných zařízení

241/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí záměr úplatného převodu tepelných zařízení města do vlastnictví společnosti BM servis a. s. za cenu dle znaleckého posudku a splátkách do r. 2030
 2. ukládá odboru majetkovému zajistit aktualizaci znaleckého posudku na ocenění tepelných zařízení města a předložit k rozhodnutí radě města materiál o převodu tepelných zařízení města do vlastnictví společnosti BM servis a. s.
  T: 17. 7. 2017
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Plán odpadového hospodářství 2017-2023

242/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Plán odpadového hospodářství města Bohumína 2017-2023
 2. ukládá odboru životního prostředí a služeb „Plán odpadového hospodářství města Bohumína 2017- 2023“ zveřejnit na webových stránkách města Bohumína
  Z: Ing. Jan Jeziorský
  T: 30. 6. 2017

 

Územní plán Bohumína 

243/19

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání bere na vědomí informaci o přípravě Zprávy o uplatňování územního plánu Bohumína

 

Ing. Petr Vícha v. r. 
starosta

Igor Bruzl v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.6.2017
Počet zhlédnutí: 516

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund