close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
 • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
 • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
 • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
 • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
 • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
 • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.9.2017

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. září 2017

 

Přítomni:    20 členů ZM
Omluveni:  MUDr. Vojtěch Balcárek, p. Marie Neudertová, Ing. Martin Schubert

 

Převod SMŠ Tovární na ZŠ Bezručovou

244/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo o zřízení nového místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb – mateřské školy na adrese Tovární  427, Bohumín-Záblatí, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111 uvedený v příloze č. 1 předloženého návrhu
 3. vydává dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 4. schvaluje Dohodu o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ, s.r.o., Bohumín-Záblatí, IČ 25371916 uvedenou v příloze č. 2 předloženého návrhu

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města za I. – VI. 2017 a návrh na úpravu rozpočtu 2017

245/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí hospodaření města za I.- VI. 2017
 2. schvaluje a)  úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2017 dle pozměňovacího návrhu

Příjmová část rozpočtu
- navýšení daňových příjmů o 30 513 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 903 tis. Kč
- navýšení kapitálových příjmů o 1 097 tis. Kč
- navýšení dotace o 3 556 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů o 27 122 tis. Kč  
- navýšení investičních výdajů o 1 573 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 2 597 tis. Kč 

Dotace obchodním společnostem
-  navýšení neinvestičních dotací o 150 tis. Kč 

Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navýšení neinvestičních příspěvků o 2 177 tis. Kč
- navýšení investičních příspěvků o 200 tis. Kč 

Dotace a příspěvky ostatním subjektům
- navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 750 tis. Kč
- navýšení investičních příspěvků o 1 500 tis. Kč 

schvaluje b) smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál uzavřenou mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a. s., identifikační číslo 26834022, sídlem
Slezská 207, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín

 

Návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2018

246/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí první verzi rozpočtu města pro rok 2018
 2. schvaluje
  a)  realizaci těchto investičních akcí:
  -  stavební úpravy objektu Masarykova 365
  -  stavbu Silnice III/4711 - okružní křižovatky ul. Bezručova a MK ul. Revoluční v Bohumíně
  b)  záměr přijetí úvěru v maximální výši 50 mil. Kč na financování investičních akcí stavební úpravy objektu Masarykova 365 a stavbu Silnice III/4711 - okružní křižovatky ul. Bezručova a MK ul. Revoluční v Bohumíně
  c)   uzavření Dohody o společné vůli a budoucím majetkoprávním vypořádání po realizaci stavby Silnice III/4711- okružní křižovatka ul. Bezručova a MK ul. Revoluční v Bohumíně

 

Dotace z rozpočtu města

247/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a)  navýšení dotace na činnost pro rok CK HOBBY Bohumín, z. s. pro rok 2017 dle předloženého návrhu
  b)  poskytnutí dotací na opravy sportovním subjektům dle předloženého návrhu
  c)   navýšení individuálních dotací HC BOSPOR Bohumín z. s. a Fotbalovému klubu Bospor Bohumín z. s. dle předloženého návrhu                                                                                                                                                          
  d)  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a dodatků ke smlouvám dle předloženého návrhu
 2. bere na vědomí informaci o dotacích do 10 tis. Kč schválených na 2. pololetí 2017

 

Zásady pro poskytování bezúročné zápůjčky na výměny kotlů v rámci Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva

248/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Zásady pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ s účinností od 13. 9. 2017.

 

Majetkové záležitosti

Záměr úplatného převodu pozemků z SPÚ

249/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. o záměru koupit pozemky p. č. 840 – zahrada a p. č. 843 - zahrada  v kat. území Pudlov, zapsané na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Pudlov, dle odst. 3  § 10  zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky,  Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu,  do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, za kupní cenu dle znaleckého posudku a za podmínek, stanovených Státním pozemkovým úřadem uvedených v průvodní zprávě, a které budou stanoveny následným návrhem kupní smlouvy
 2. o záměru koupit pozemky  p. č.  782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, a 863 -  zahrady, v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 10002 obce Bohumín, kat. území Nový Bohumín, dle odst. 3 § 10 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu,  do vlastnictví   města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, za kupní cenu dle znaleckého posudku a za podmínek, stanovených Státním pozemkovým úřadem, uvedených v průvodní zprávě, a které budou stanoveny následným návrhem kupní smlouvy

 

Prodej pozemků

250/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města  parc. č. 1282/5 – trvalý travní porost o výměře 1198 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, LV 10001 - (pozemek č. 4 ul., Slunečná) paní Petře Pilcové, bytem ***** za kupní cenu dle znal. posudku 595 Kč za m2 včetně DPH, celkem 712.810 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 2. prodat z majetku města pozemek parc. č. 386/10 – orná půda o výměře 1481 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, LV 10001 do společného jmění manželů  Jakuba Mohyly a Markéty Mohylové, bytem ***** za kupní cenu dle  znal. posudku  č.5931-13/15 činí 506 Kč za m2, celkem 750.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu. Prodej pozemku se uskuteční formou vázaného prodeje.
 3. prodat z majetku města pozemek parc. č. 2161 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2891 m2 v kat. území Koblov, obec Ostrava, LV 10001 společnosti Statek Šilheřovice s. r. o. zast. jednatelem společnosti p. Janem Svěrkošem, IČ: 603 19 313 za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 38,05 Kč za m2,  celkem 110.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.
 4. prodat z majetku města část pozemku parc. č. 9/1 – trvalý travní porost, který byl oddělen GP č. 951-19/2016 a označen nově jako p. č. 9/3 – trvalý travní porost o výměře 25 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, LV 10001 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27 Kč za m2  a část pozemku parc. č. 21 – zahrada, který byl oddělen GP č. 951-19/2016 a označen nově jako p. č. 21/3 – zahrada o výměře 46 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, LV 10001 za kupní cenu 486 Kč za m2 panu Romanovi Dofkovi, bytem ***** za kupní cenu celkem za oba dva pozemky 23.031 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.

 

Zrušení předkupních práv

251/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo zrušit věcné předkupní právo sjednané ve prospěch města Bohumína k nemovitým věcem:

 • bytové jednotce č. 312/2 umístěné v domě č. p. 312 na pozemku parc. č. 865/1, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1241/3734 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 865/1, zapsané na listu vlastnictví č. 928,
 • bytové jednotce č. 313/1 umístěné v domě č. p. 313 na pozemku parc. č. 864/1, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 423/1261 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 864/1,zapsané na listu vlastnictví č. 898,
 • bytové jednotce č. 313/3 umístěné v domě č. p. 313 na pozemku parc. č. 864/1, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 417/1261 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 864/1, zapsané na listu vlastnictví č. 888,
 • bytové jednotce č. 314/2 umístěné v domě č. p. 314 na pozemku parc. č. 863/1, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 626/1877 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 863/1, zapsané na listu vlastnictví č. 899,
 • bytové jednotce č. 316/2 umístěné v domě č. p. 316 na pozemku parc. č. 872, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1261/3793 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 872, zapsané na listu vlastnictví č. 887,
 • bytové jednotce č. 317/2 umístěné v domě č. p. 317 na pozemku parc. č. 871, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1272/3803 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 871, zapsané na listu vlastnictví č. 892,

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, katastrální území Pudlov, obec Bohumín.

 

Darování pozemků

252/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo nabýt darem nemovité věci, a to pozemky parc. č. 522/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 a parc. č. 522/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m2, oba v kat. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 416-37/2017, který je odsouhlasen katastrálním úřadem dne 28.02.2017 pod č. PGP-212/2017-803 z pozemku parc. č. 522/3 – ostatní plocha, silnice, zapsaný na LV 446 v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Směna pozemků

253/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo směnit nemovité věci, a to pozemek parc. č. 1844 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 94 z vlastnictví pana Romana Mohyly, *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za pozemky parc. č. 1843/1 - zahrada o výměře 430 m2 a parc. č. 1843/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV č. 10001 z vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569 do vlastnictví pana Romana Mohyly, *****. Směna je s doplatkem ve výši 120.000,00 Kč. Doplatek uhradí pan Mohyla městu. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 2. bere na vědomí informaci o snížení doplatku na 140.000,00 Kč pro město Bohumín za směnu pozemků s Lesy České republiky, s. p.

 

Výkupy pozemků

254/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo koupit  nemovitou věc formou přímého prodej, a to pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, zapsaný na LV 60000, v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za kupní cenu ve výši 5.000,00 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 2. a) rozhodlo koupit  nemovité věci formou veřejného výběrového řízení s aukcí, a to pozemek parc. č. 333 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 507 m2 a pozemek parc. č. 334 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 950 m2, oba zapsané na LV 60000, v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569.
  b)  svěřuje rozhodnutí o konkrétních podmínkách účasti města ve výběrovém řízení s aukcí radě města.

 

Odpis pohledávek

255/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu  a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 155.893,00 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 281.268,00 Kč
 2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 21.033,49 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 9.289,78 Kč
 3. odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a nákladech řízení po likvidaci společnosti v celkové výši 85.586,00 Kč.

 

Bezúplatný převod majetku 

256/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. bezúplatný převod majetku – 4 ks  licencí elektronické spisové služby na město Rychvald se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, IČ: 00297615 v celkové pořizovací hodnotě 75.310,70 Kč a zůstatkové hodnotě 30.545,90 Kč ke dni 1. 10. 2017 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.
 2. bezúplatný převod majetku – 1 ks licence elektronické spisové služby na obec Dolní Lutyně se sídlem Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 00297461 v pořizovací hodnotě 56.000 Kč a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

Územní plán Bohumína - návrhy na pořízení změny (individuální požadavky za období III – VIII/2017) 

257/20

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

 1. bere na vědomí návrhy na změnu Územního plánu Bohumína č. 64, 96, 98 a 110 předložených navrhovateli dle přílohy materiálu
 2. odkládá rozhodnutí o předložených návrzích 56, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 102, 103, 106, 108, 109B, 109 D, 111 podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu,
 3. rozhodlo podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů59, 60, 61, 65, 70, 72, 73, 75, 84, 86, 88, 89, 93, 99, 100, 101, 104, 105A, 105B, 107, 109A, 109C předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona,
 4. ukládá odboru rozvoje a investice písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 až3 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.
  T: 9. 10. 2017
  Z: Ing. Jitka Ptošková      

 

Přísedící Okresního soudu Karviná 

258/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání volí do funkce přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017-2021 Moniku Prokšovou, DiS., bytem *****.

 

Výbory ZM – změny ve složení 

259/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci
  a)    Ing. Tomáše Konráda na členství ve finančním a kontrolním výboru ZM
  b)    Mgr. Evy Šrámkové na členství v kontrolním výboru ZM
 2. volí veřejnou volbou
  a)  členem finančního výboru ZM
  - p. Ing. Karla Nožku, bytem ***** (Hnutí ANO 2011)        
  b) členem kontrolního výboru ZM
  - p. Mgr. Jana Šebestu, bytem ***** (Hnutí ANO 2011)
  - p. Romana Honysze, bytem ***** (ČSSD)

pro volební období 2014-2018.

 

Činnost komisí RM a výborů ZM a odměny členům

260/20

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 1. bere na vědomí   zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2017
 2. stanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2017 dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                      

 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.9.2017
Počet zhlédnutí: 711

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund