close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.11.2017

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. listopadu 2017.

 

Přítomni:    22 členů ZM
Omluveni:  Ing. Petr Želinský

  

Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu města 2017

261/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a)    v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2017
  *  Příjmová část rozpočtu
  - navýšení nedaňových příjmů o 93 tis. Kč
  - navýšení dotace o 1 330 tis. Kč
  *  Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 863 tis. Kč 
  - snížení investičních výdajů o 3 586 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 3 161 tis. Kč
  *  Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 1 041 tis. Kč
  * Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  - snížení neinvestičních příspěvků o 56 tis. Kč
  b)    uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 5. 1. 2017 mezi městem Bohumínem a Bosporem spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, IČ 26815982, dle předloženého návrhu.
 2. bere na vědomí rozpočtová opatření provedená radou města:
  - dne 17. 7. navýšení kapitálových výdajů z rezervy města o 3 000 tis. Kč na akci „revitalizace dvorního traktu radnice“
  - dne 17. 7. navýšení kapitálových výdajů z rezervy města o 300 tis. Kč na akci „optimalizace strojovny chlazení zimního stadionu“
  - dne 17. 7. navýšení běžných výdajů z rezervy města o 300 tis. Kč na akci „oprava části střechy radnice“
  - dne 4. 9. navýšení neinvestičního příspěvku z rezervy města o 907 tis. Kč příspěvkové organizaci K3 Bohumín na opravu dataprojektoru
  - dne 25. 9. navýšení kapitálových výdajů z rezervy města o 900 tis. Kč na akci „revitalizace dvorního traktu radnice“
  - dne 25. 9. navýšení běžných výdajů z rezervy města o 360 tis. Kč a kapitálových výdajů z rezervy města o 460 tis. Kč na akci „odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně - Vrbici, lokalita ul. Krajní - I. etapa“.

 

Rozpočet města pro rok 2018

262/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  1.1. rozpočet města Bohumína na rok 2018, včetně společných ustanovení:
  a) příjmová část rozpočtu
  daňové příjmy ve výši 285 477 tis. Kč
  nedaňové příjmy ve výši 313 295 tis. Kč
  kapitálové příjmy ve výši 10 509 tis. Kč
  dotace (po konsolidaci) ve výši 68 628 tis. Kč
  b) výdajová část rozpočtu
  neinvestiční - běžné výdaje ve výši 435 306 tis. Kč
  investiční výdaje ve výši 150 931 tis. Kč
  rezerva města ve výši 15 295 tis. Kč
  c) dotace obchodním společnostem
  neinvestiční ve výši 32 114 tis. Kč
  investiční ve výši 500 tis. Kč
  d) příspěvky příspěvkovým organizacím
  neinvestiční ve výši 61 756 tis. Kč
  investiční ve výši 2 560 tis. Kč
  e) dotace a příspěvky ostatním subjektům
  neinvestiční ve výši 16 025 tis. Kč
  investiční ve výši 4 000 tis. Kč
  1.2.  financování
  a) zdroje:
  - pol. 8115 - změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 14 891 tis. Kč
  - přijaté úvěry ve výši 50 000 tis. Kč
  - opravné položky k finančním operacím ve výši 1 000 tis. Kč
  b) výdaje:
  - splátky jistin ve výši 25 313 tis. Kč
  1.3.  rozpočtový výhled na léta 2019 – 2020
  1.4.  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 650 tis. Kč Místní akční skupině Bohumínsko, z. s., se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 00738557
 2. bere na vědomí rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic, velkých oprav a investic správy domů.

  

Smlouva o úvěru 

263/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45244782, ve výši 50 000 tis. Kč se splatností 5 let, pevnou úrokovou sazbou 1,18 % p. a. za účelem financování investičních akcí „Stavební úpravy objektu Masarykova 365 a stavba silnice III/4711 - okružní křižovatky ul. Bezručova a MK ul. Revoluční v Bohumíně“
 2. smlouvu o úvěru č. 1326/17/LCD.

 

Dotace z rozpočtu města Neziskovým zájmovým a církevním organizacím

264/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje „Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2018“ dle předloženého návrhu.

 

Dotace z rozpočtu města Na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí 

265/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje „Program poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2018“ dle předloženého návrhu.

 

Dotace z rozpočtu města Kotlíkové dotace v MS kraji

266/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a  uhrazení příspěvku obce ve výši 10 % v částce 30.000 Kč.

 

Dotace z rozpočtu města Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací 

267/21

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání rozhodlo

 1. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumínem a BOSPOR spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81,
  IČ: 26815982, dle předloženého návrhu,
 2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bohumínem a BOSPOR spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81,
  IČ: 26815982, na pořízení vřetenové sekačky pro fotbalová hřiště a na klimatizaci sportovní haly, dle předloženého návrhu,
 3. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumínem a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU BAMBINO s.r.o. se sídlem Bezručova 147, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25378678, dle předloženého návrhu,
 4. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumínem a Bohumínskou městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022, dle předloženého návrhu,
 5. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumínem a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu,
 6. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumínem a HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín,
  IČ: 26537419, dle předloženého návrhu,
 7. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumínem a Plaveckým klubem Bohumín, z. s. se sídlem Na Koutě 400, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín,
  IČ: 26993660, dle předloženého návrhu
 8. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumínem a 1. SC Bohumín 98, se sídlem Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26547767 dle předloženého návrhu,
 9. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Bohumínem a Místní akční skupinou Bohumínsko, z. s. se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín–Nový Bohumín, IČ: 00738557 dle předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti 

Darování – čerpací stanice, tlakové kanalizační přípojky

268/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje darování domovních čerpacích stanic, veřejných částí tlakových přípojek, v ul. Sokolské v Bohumíně-Záblatí, dle předloženého návrhu.

 

Darování pozemků

269/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem část nemovité věci, a to podíl 1/6 pozemku parc. č. 1536 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 865 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 207, od současného spoluvlastníka paní Jindřišky Klichové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín,
 2. nabýt darem část nemovité věci, a to podíl 1/12 pozemku parc. č. 1536 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 865 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 207, od současného spoluvlastníka paní Jany Macurové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. nabýt darem část nemovité věci, a to podíl 1/12 pozemku parc. č. 1536 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 865 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 207, od současného spoluvlastníka pana Kamila Vojnara, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 4. nabýt darem část nemovité věci, a to podíl 1/12 pozemku parc. č. 1536 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 865 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 207, od současného spoluvlastníka paní Květuše Vojnarové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 5. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 855 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 420 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 280, od současných vlastníků Anny a Pavla Kožušníkových (SJM), bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 6. nabýt darem část nemovité věci, a to podíl 1/3 pozemku parc. č. 252 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaná na LV č. 335, od současného spoluvlastníka paní Radmily Dydowiczové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 7. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 223 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 113 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 150, od současného vlastníka pana Miloslava Dedka, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 8. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 228 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 60, od současných spoluvlastníků paní Anny Kuřilové, bytem *****, pana Pavla Kuřila, bytem ***** a pana Ing. Petra Kuřila, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 9. nabýt darem nemovitou věc, a to část pozemku, která bude oddělena po realizaci stavby geometrickým plánem (přibližně 25 m2), parc. č. 1189 – zahrada o celkové výměře 112 m2, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 37, od současného vlastníka paní Heleny Knoppové, trvale bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Výkupy pozemků

270/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovité věci zapsané na LV č. 39, a to části pozemků, které budou odděleny po realizaci stavby geometrickým plánem, parc. č. 1183 – zahrada o výměře přibližně 20 m2 a parc. č. 1182 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře přibližně 8 m2, vše v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka pana Vladimíra Koudely, trvale bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu,
 2. koupit nemovité věci zapsané na LV č. 38, a to části pozemků, které budou odděleny po realizaci stavby geometrickým plánem, parc. č. 1186 – zahrada o výměře přibližně 21 m2 a parc. č. 1187 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře přibližně 9 m2, vše v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka pana Vladislava Rakuse, trvale bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu,
 3. koupit nemovitou věc, a to podíl ¾ na pozemku parc. č. 2105 – orná půda o výměře 3.933 m2, v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 708, od současného vlastníka paní Vladimíry Waloszkové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Smluvní kupní cena za podíl ¾ k celku na uvedeném pozemku je 88.500,00 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu,
 4. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 2000 – orná půda o výměře 6.248 m2, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1022, od současných vlastníků pana Vladimíra Krajčího v podílu ½ k celku a paní Anežky Krajčové v podílu ½ k celku, oba bytem *****, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569 za smluvní kupní cenu 156.200,00 Kč za podmínky majetkového vypořádání s vlastníkem přilehlé nemovitosti z důvodu zajištění přístupu na zakoupený pozemek. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu,
 5. koupit  nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1037/12 – orná půda o výměře 5.743 m2 v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 827, od současných spoluvlastníků pana Ing. Kazimíra Czernera, bytem ******, paní Ivany Fulnečkové, bytem *****, pana Zdeňka Gerlocha, bytem *****, paní Drahomíry Kyjovské, bytem *****, paní MUDr. Anny Nakládalové, bytem *****, pana Zdislava Rakuse, bytem ***** a paní MUDr Marie Utíkalové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO:00297569, za smluvní kupní cenu 407.595,00 Kč. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu,
 6. nekoupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1005/28 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2, v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1571, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové, IČO: 42196451, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569.

 

Směna pozemků

271/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo směnit nemovité věci, a to část pozemku parc. č. 1192 – zahrada o celkové výměře 86 m2, ze kterého bude oddělena geometrickým plánem část pozemku zastavěná chodníkem a cyklostezkou o výměře přibližně 24 m2 a  část pozemku parc. č. 1193 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 327 m2, ze kterého bude oddělena geometrickým plánem část pozemku zastavěná chodníkem a cyklostezkou o výměře přibližně 8 m2, oba zapsané na LV č. 35 v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, od současných vlastníků paní Milici Bukovčanové trvale bytem *****, paní Moniky Bukovčanové trvale bytem ***** a Ing. Lenky Procházkové trvale bytem *****, za část pozemku parc. č. 1194 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 531 m2, ze kterého bude oddělena geometrickým plánem část pozemku - oplocené zahrady o výměře přibližně 58 m2, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001, ve vlastnictví města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO: 00297569. Směna je bez doplatku. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Prodej pozemků

272/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat pozemek p. č. 1077/4 – vodní pl., zamokřená plocha o výměře 1597 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, který byl rozdělen geometrickým plánem č. 969-46/2017 ze dne 12. 7. 2017  z pozemku č. 1077 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001, manželům MVDr. Martinovi Novákovi a Mgr. Petře Novákové, bytem ***** za vyvolávací kupní cenu 526 Kč za m2, tj. celkem 840.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu,
 2. prodloužit lhůtu na vyřízení stavebního povolení o 6 měsíců manželům MUDr. Pavlovi Koscielnikovi a MUDr. Janě Koscielnikové, bytem ***** na základě uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro výstavbu rodinného domu na ul. Petra Cingra ve Starém Bohumíně.
 3. doplnit usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 87.4/7 ze dne 14. 9. 2015, kterým byl schválen prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu na ul. P. Cingra ve Starém Bohumíně paní Veronice Vargové, bytem *****, a to o jméno manžela pana Jana Vargu, bytem *****, který v době licitace a uzavření smlouvy o Budoucí kupní smlouvě pobýval dlouhodobě mimo ČR, dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha                                                    
starosta

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.9.2017
Počet zhlédnutí: 435

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.45 sekund