close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2017

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. prosince 2017.

 

Přítomni: 23 členů ZM

 

Obecně závazná vyhláška

Místní poplatek

273/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání odkládá rozhodnutí o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Z: Ing. Jan Jeziorský, MBA
T: 19. 2. 2018

  

Finanční záležitosti 

Hospodaření města I. – X. 2017 a návrh na úpravu rozpočtu 2017

274/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí hospodaření města za I. - X. 2017
 2. schvaluje
  a) v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2017 dle pozměňovacího návrhu
  Příjmová část rozpočtu
  - snížení nedaňových příjmů o 236 tis. Kč
  - navýšení kapitálových příjmů o 236 tis. Kč
  - navýšení dotace (po konsolidaci)  o 2 311 tis. Kč
  Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 1 387 tis. Kč
  - navýšení investičních výdajů o 103 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 112 tis. Kč
  Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 706 tis. Kč
  Dotace ostatním subjektům
  - navýšení neinvestičních dotací o 3 tis. Kč
  b) přijetí účelových dotací a jejich použití do 31. 12. 2017

 

Odpis pohledávek

275/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje odpis nevymahatelných a promlčených pohledávek dle předloženého materiálu:

 • na náhradách škody v celkové výši 38 660,09 Kč
 • na nákladech pohřbu v celkové výši 7 391,50 Kč
 • na odpadech v celkové výši 120 054,50 Kč
 • na vodném ve výši 375 Kč
 • na úrocích z nájmu nebytových prostor v celkové výši 11 832,50 Kč
 • z pronájmu pozemků v celkové výši 572 Kč
 • na soudních poplatcích v celkové výši 123 225 Kč
 • za odtah vozidla ve výši 5 054,50 Kč

 

276/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného, vyúčtování služeb, faktur a nákladů řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 57.699,00 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 4.968,00 Kč
 2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného a vyúčtování služeb u nájemce po splnění oddlužení v celkové výši 9.667,73 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemce po splnění oddlužení v celkové výši 10.183,00 Kč.

 

Dotace

Na odstranění bytového domu

277/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR ČR, 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt Odstranění bytového domu čp. 239 v ul. Drátovenské v Bohumíně
 2. projekt následného využití revitalizovaného území.

 

Majetkové záležitosti 

Výkupy pozemků 

278/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 1858 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 2438, od současného vlastníka pana Ing. Jiřího Rozsypala, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569, za kupní cenu 9.300 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 1866/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1091, od současných vlastníků manželů Jaroslava a Lydie Wajdových (SJM), bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. IČ: 00297569, za kupní cenu 2.150 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 1037/5 – orná půda o výměře 5898 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1164, od současného vlastníka pana Ing. Františka Křižáka, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ 00297569, za kupní cenu 323.670 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Prodej pozemků

279/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o prodloužení termínu na úhradu kupní ceny za pozemek pro výstavbu rodinného domu č. 4 v ul. Slunečné v Záblatí, který vylicitovala paní DiS. Petra Pilcová, bytem *****, do 11. 1. 2018.

 

Zrušení předkupního práva

280/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo zrušit věcné předkupní právo sjednané ve prospěch města Bohumína k nemovité věci, a to k bytové jednotce č. 316/1 umístěné v domě č. p. 316 na pozemku parc. č. 872, jakož i ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1275/3793 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 872, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví číslo 893, pro katastrální území Pudlov, obec Bohumín. Návrh na výmaz předkupního práva uhradí vlastník bytové jednotky pan Ivo Kočí.

 

Program na podporu sociálních služeb v roce 2018 

281/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZM, členů komisí RM a výborů ZM 

282/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Zásady pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a poskytování peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva a komisí rady.

 

Finanční plnění členům ZM 

283/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 80 odst. 1) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvků z peněžního fondu či z rozpočtu obce

 1. členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na  úpravu zevnějšku souvislosti s přijímáním projevu vůle  snoubenců, že spolu vstupují  do manželství a při zastupování města na  veřejných občanských obřadech
 2. uvolněným členům zastupitelstva  příspěvky za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města Bohumína dle Kolektivní smlouvy a Zásad pro použití prostředků sociálního fondu.

 

Příspěvkové organizace 

Předání majetku k hospodaření v roce 2018

284/22

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání bere  na vědomí předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumín v roce 2017.

 

Termíny jednání orgánů města v roce 2018 

285/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí  termíny jednání orgánů města v roce 2018.

 

Ing. Petr Vícha                                                         
starosta                                                                     

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.12.2017
Počet zhlédnutí: 839

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund