close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.2.2018

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 19. února 2018.

 

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: p. Igor Bruzl, p. Marie Neudertová

 

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

286/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Finanční záležitosti 

Výsledek hospodaření města za rok 2017

287/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření města za rok 2017.

 

Úprava rozpočtu města pro rok 2018

288/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2018

a) Příjmová část rozpočtu
- navýšení daňových příjmů o 15 000 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 274 tis. Kč
- navýšení kapitálových příjmů o 719 tis. Kč
- navýšení dotace o 1 800 tis. Kč 

b) Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů o 30 854 tis. Kč 
- navýšení investičních výdajů o 38 167 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 22 954 tis. Kč 

c) Dotace obchodním společnostem
- navýšení neinvestiční dotace o 680 tis. Kč 

d) Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navýšení investičních příspěvků o 300 tis. Kč 

e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
- navýšení neinvestičních dotací o 113 tis. Kč 

f) Financování
- změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 75 171 tis. Kč
- navýšení fondu sociálního o 104 tis. Kč

  

Dotace, příspěvky

Předfinancování projektů PO

289/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních prostředků města v letech 2018 až 2020 na předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací města Bohumín realizovaných z finančních prostředků státního rozpočtu a z prostředků EU do doby obdržení dotace

 

Dotace na výuku, sportování a zdraví dětí a mládeže

290/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí účelových dotací v programu  „Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2018“ dle předloženého návrhu 
 2. poskytnutí dotací na modernizaci výuky Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvkové organizaci a Střední škole, Bohumín, Husova 283, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu
 3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč subjektům  dle předloženého návrhu.

 

Kotlíkové dotace

291/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o „kotlíkových dotacích“.

 

Dopravní obslužnost – poskytnutí finančního příspěvku

292/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko, mezi městem Bohumín a Moravskoslezským krajem.

 

Majetkové záležitosti 

Prodej pozemků

293/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemek parc. č. 1282/2 – trvalý travní porost o výměře 1037 m2  v kat. ú. Záblatí u Bohumína panu Radimu Bystroňovi, bytem ***** v podílu ½ k celku a Michaele Hanákové, bytem ***** v podílu ½ k celku za kupní cenu  617.015 Kč (595 Kč/m2 vč. DPH) a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 13.640 Kč.
 2. prodat z majetku města pozemky parc. č. 1073/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2 a parc. č. 1073/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v kat. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 942-15/2017 z pozemků parc. č. 1073/6 a 1073/1 v kat. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do společného jmění manželů Štefana Molnára a Anny Molnárové, bytem *****. Kupní cena dle znaleckého posudku Ing. Richarda Hořína č. 5998-27/17 ze dne 14. 09. 2017 činí 30.096 Kč (456 Kč/m2). Úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 4.375 Kč uhradí město Bohumín. 
 3. prodat z majetku města pozemky parc. č. 1073/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 a parc. č. 1073/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v kat. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, které byly odděleny geometrickým plánem č. 942-15/2017 z pozemků parc. č. 1073/1 a 1073/6 v kat. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do společného jmění manželů Romana Nodžáka a Marcely Nodžákové, bytem *****. Kupní cena dle znaleckého posudku Ing. Richarda Hořína č. 5998-27/17 ze dne 14. 09. 2017 činí 41.952 Kč (456 Kč/m2). Úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 4.375 Kč uhradí město Bohumín. 
 4. prodat z majetku města pozemek parc. č. 1426/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 825 m2 v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2608- 32/2017 ze dne 09. 11.2 017 z pozemku parc. č. 1426/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, do vlastnictví BOCHEMIE a. s., se sídlem Lidická 326, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 29396824 za smluvní kupní cenu celkem 41.250 Kč (50 Kč/m2) a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 9.325 Kč. Na pozemku se nachází parkovací stání vybudované BOCHEMII a.s., jedná se o zpětný prodej.
 5. prodat z majetku města pozemky parc. č.. 217/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150  m2 a pozemek parc. č. 218/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2271 m2 v kat. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín do společného jmění manželů Ing. Miloše Sovy a Ing. Dagmar Sovové, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku Ing. Radima Cechla č. 4206 ze dne 11. 01. 2018  ve výši 345.000 Kč (394 Kč/m2  a 126 Kč/m2) a úhradu nákladů spojených s podejem ve výši 10.015 Kč.
 6. o prodloužení termínu na úhradu kupní ceny za pozemek parc. č. 1282/5 v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, (pozemek č. 4) pro výstavbu rodinného domu v ul. Slunečné do  30. 04. 2018.  Pozemek vylicitovala paní DiS. Petra Pilcová, bytem *****.

 

Výkupy pozemků 

294/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 523/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 52 m2 v kat. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 77, od současných spoluvlastníků paní Šárky Bacíkové (podíl ½) bytem ***** a paní Jolany Böhmové (podíl ½) bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za kupní cenu 2.600 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 796/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v kat. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 491, od současného vlastníka paní Aleny Koždoňové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za kupní cenu 1.150 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1866/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2 v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 124, od současného vlastníka pana Jiřího Biena, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za kupní cenu 2.450 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 4. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1418/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2, v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 280, od současného vlastníka BOCHEMIE a. s., se sídlem Lidická 326, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 29396824, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za smluvní kupní cenu 3.450 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 5. koupit nemovité věci - pozemky, které budou po realizaci stavby „Chodník podél ulice Tovární, Bohumín“ odděleny geometrickým plánem, a to část pozemku parc. č. 1193/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2, parc. č. 1125 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 370 m2, parc. č. 1126 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 200 m2, parc. č. 1127 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2 a parc. č. 1128/1 trvalý travní porost o výměře cca 420 m2, vše v kat. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsané na LV č. 235, od současného vlastníka BOCHEMIE a. s., se sídlem Lidická 326, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 29396824, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569. Smluvní kupní cena pozemku je 50 Kč/m2. Ostatní náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 6. a) zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 11. 09. 2017 č. 254.1/20 na koupi nemovité věci formou  přímého prodej, a to pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, zapsaného na LV 60000, v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha 2, IČO: 69797111, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za kupní cenu ve výši 5.000,00 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
  b)  koupit nemovitou věc formou přímého prodej, a to pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, zapsaný na LV 60000, v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současného vlastníka České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12 800 Praha 2, IČO: 69797111, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za kupní cenu ve výši 6.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Darování pozemků

295/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovité věci, a to část pozemku parc. č. 1159 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, oddělenou geometrickým plánem č. 1578-22/2017 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek p. č. 1159/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín a část pozemku p. č. 1160 – zahrada v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1578-22/2017 a nově označena jako část "a" o výměře 4 m2 a sloučena do pozemku p. č. 1167 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, obě nemovitosti zapsané na LV č. 286, od současného vlastníka pana Bc. Filipa Waltera bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem uhradí město Bohumín.
 2. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek p. č. 523/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současného vlastníka pana Antonína Kostky, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81, Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem uhradí město Bohumín.
 3. nabýt darem nemovitou věc, a to část pozemku p. č. 639 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1274-13/2001 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek p. č. 639/3 – zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 69 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsanou na LV č. 74, od současných spoluvlastníků manželů Jana a Elišky Pukovcových podíl ¼, (SJM) bytem ****, paní Šárky Šenvajcové podíl ¼, bytem *****, pana Jaroslava Trombaly podíl ¼, bytem ***** a paní Adriany Vicherkové podíl ¼, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s bezúplatným převodem uhradí město Bohumín.

 

Směna pozemků

296/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

směnit nemovité věci, a to pozemky parc. č. 2014/1 orná půda o výměře 1158 m2 a parc. č. 2014/2 orná půda o výměře 121 m2 oba v kat. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV č. 2179 z vlastnictví pana Marka Durčoka, Opletalova 5, 735 31 Bohumín-Skřečoň, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569, za spoluvlastnický podíl ½ k pozemku parc. č. 881/2 zahrada o celkové výměře 6242 m2 v kat. ú. Starý Bohumín zapsaný na LV č. 998 z vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569 do vlastnictví pana Marka Durčoka, Opletalova 5, 735 31 Bohumín-Skřečoň. Směna je s doplatkem ve výši 368.400 Kč, který uhradí pan Marek Durčok městu Bohumínu. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Záměr směny pozemků se SPÚ

297/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání  rozhodlo o záměru směnit pozemek města parc. č. 596/6 – trvalý travní porost – 9936 m2 v kat. úz. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 10001 ve vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, 735 81  Bohumín, IČ: 00297569, za pozemky parc. č. 728, 730 a 736 – zahrady v kat. území Pudlov a pozemky parc. č. 1129, 1131, 1132, 1134, 1136, 1141, 1142, 1147, 1150, 1155, 1156, 1161, 1164, 1165, 1064, 1066 a 1086 – zahrady v kat. území Nový Bohumín o celkové výměře 5831 m2, všechny zapsané na LV č. 10002, ve vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu  se  sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu, dle § 17 odst. 3 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 odst. 3 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Směna bude realizována za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem s doplatkem rozdílu v ocenění směňovaných pozemků. Náklady spojené s přípravou a realizací směny, a to i v případě, že směna nemovitostí nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel, město Bohumín. Odbor majetkový zajistí podání žádosti u SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  Ostrava 2, o směnu pozemků včetně zajištění předepsaných podkladů. Město uhradí  doplatek rozdílu v ocenění pozemků ve prospěch Státního pozemkového úřadu před podpisem směnné smlouvy.

 

Strategický plán rozvoje města a Akční plán 2018-2023

298/23

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

 1. bere na vědomí „Akční plán na období 2018 – 2023“, včetně vyhodnocení připomínek z veřejné prezentace akčního plánu
 2. schvaluje Zprávu o naplňování strategického plánu rozvoje města.

 

Pamětní prvek T. G. Masaryka 

299/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o umístění pamětního prvku T. G. Masaryka ve variantě b) předloženého návrhu.

 

Rozbor stížností a petic za rok 2017 

300/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí rozbor písemných stížností a petic podaných u Městského úřadu Bohumín v roce 2017.

 

Zpráva o činnosti městské policie

301/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2017.

 

Finanční výbor - změna ve složení 

302/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci Mgr. Dany Ambrozkové na členství ve finančním výboru ZM
 2. volí veřejnou volbou členem finančního výboru ZM p. Romana Honysze pro volební období 2014-2018.

 

Hodnocení činnosti komisí RM a výborů ZM, odměny členům 

303/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2017
 2. stanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2017 dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 23.2.2018
Počet zhlédnutí: 791

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund