close google translator menu
Dnes je Úterý 10.12., svátek má Julie.
Dnes má svátek Julie. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Brian Molko (*1972) - Americký zpěvák a kytarista skupiny Placebo
 • Karel Schwarzenberg (*1937) - Český senátor a ministr zahraničních věcí
 • Reginald Rose (*1920, +19.4.2002) - Americký scénárista a spisovatel
 • Olivier Messiaen (*1908, +27.4.1992) - Francouzský hudební skladatel
 • Anotnín Novotný (*1904, +28.1.1975) - Československý prezident
 • Adolf Loos (*1870, +23.8.1933) - Český architekt
 • César Franek (*1822, +8.11.1890) - Belgicko-francouzský hudební skladatel a varhaník
 • Ada Lady Lovelace (*1815, +27.11.1852) - Anglická hraběnka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2018

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 16. dubna 2018.

  

Přítomni:   21 členů ZM
Omluveni: p. Jan Sedláček, Ing. Petr Želinský

 

Finanční záležitosti 

Závěrečný účet města za rok 2017

304/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Účetní závěrka města Bohumín za rok 2017

305/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje účetní závěrku města Bohumín sestavenou k 31. 12. 2017

 

Úprava rozpočtu města pro rok 2018

306/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2018
  a) Příjmová část rozpočtu
  -     snížení daňových příjmů o 50 tis. Kč
  -     navýšení nedaňových příjmů o 9 372 tis. Kč
  -     navýšení kapitálových příjmů o 526 tis. Kč
  -     navýšení dotace o 9 023 tis. Kč
  b) Výdajová část rozpočtu
  -     navýšení neinvestičních výdajů o 29 587 tis. Kč 
  -     navýšení investičních výdajů o 11 415 tis. Kč
  -     snížení rezervy města o 26 006 tis. Kč
  c) Dotace obchodním společnostem
  -     navýšení neinvestiční dotace o 971 tis. Kč
  d) Příspěvky příspěvkovým organizacím
  -     navýšení neinvestičních příspěvků o 2 614 tis. Kč
  e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  -     navýšení neinvestičních dotací o 216 tis. Kč
  -     navýšení investičních dotací o 74 tis. Kč
 2. a)  vyčlenění prostředků pro realizaci projektu „Zpřístupnění Odry a Olše“/„Udostępnienie   Odry i Olzy“. Vlastní příspěvek činí 7 679,81 EUR.
  b) vyčlenění prostředků pro realizaci projektu „Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím“/„Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza“. Vlastní příspěvek činí 10 472,67 EUR.
 3. smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál uzavřenou mezi městem Bohumín a společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, identifikační číslo 26834022

 

Závěrečný účet SMOOK za rok 2017

307/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad (příjmy ve výši 1 545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1 290,75 tis. Kč)

 

Dodatek ke smlouvě o úvěru

308/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1326/17/LCD ze dne 1. 12. 2017 s Českou spořitelnou, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45244782

 

Dotace, příspěvky

Rozdělení dotací na rok 2018 v sociální oblasti

309/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2018 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 (SOC) žadatelům dle předloženého návrhu (příloha č. 1) a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 2)
 2. neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2018 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 (SOC) žadatelům dle předloženého návrhu včetně odůvodnění (příloha č. 3)
 3. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Centrum rodiny BOBEŠ z. s., IČ 69624356, se sídlem Školní 660, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín, ve výši 214 500 Kč, na celoroční činnost v roce 2018 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 4)
 4. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Rodinné centrum Slůně, IČ 26638339, se sídlem Svat. Čecha 1093, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín, ve výši 80 000 Kč, na celoroční činnost v roce 2018 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 4)

 

Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím

310/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Programem …“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie a výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových a dvou výkonnostních kategoriích pro rok 2018 dle předloženého návrhu
 2. poskytnutí dotací na činnost v roce 2018 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů a složení členských základen) dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 1 – tabulky č. 1 a 3
 3. poskytnutí dotací na podporu projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace pro rok 2018 dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 1 – tabulka č. 2
 4. poskytnutí dotací na kulturní činnost v roce 2018 (na základě hodnocení přihlášených projektů) dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 1 – tabulka č. 4                                                                                                
 5. poskytnutí dotací na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 1 – tabulka č. 5
 6. poskytnutí dotací na opravy a investice zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 1 – tabulka č. 7
 7. poskytnutí individuálních dotací dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 1 – tabulka č. 9
 8. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu uvedeného v Příloze č. 2.

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, dílčí vyúčtování

311/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a  uhrazení příspěvku obce v částce 22.500 Kč.

 

Dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v roce 2017

312/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2017.

 

Majetkové záležitosti 

Darování pozemků

313/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. darovat z majetku města pozemek  p. č. 919/81 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú.  Pudlov, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001, paní Věře Ohryzkové, bytem *****. Pozemek je zastavěn stavbou řadové garáže, která je v majetku p. Ohryzkové. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.
 2. nabýt darem nemovitou věc, a to část pozemku p. č. 1123 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, oddělenou geometrickým plánem č. 1580-24/2017 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek p. č. 1123/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 748, od současného vlastníka paní Vandy Gryńové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. nabýt darem nemovitou věc, a to část pozemku p. č. 1121 – zastavěná plcha a nádvoří v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, oddělenou geometrickým plánem č. 1580-24/2017 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek p. č. 1121/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 418, od současného vlastníka pana Zdeňka Lamžy, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 4. nabýt darem nemovitou věc, a to část pozemku p. č. 1115 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, oddělenou geometrickým plánem č. 1580-24/2017 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek p. č. 1115/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 143, od současného vlastníka paní Ivety Jeziorské, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 5. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek p. č. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, oddělenou geometrickým plánem č, 1580-24/2017 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek p. č. 1111/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 746, od současného vlastníka paní Evy Norkové, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 6. nabýt darem nemovitou věc, a  to pozemek p. č. 523/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 33, od současných spoluvlastníků pana Luďka Kroupy (podíl 1/5), bytem *****, paní Mgr. Jany Kroupové (podíl 1/5), bytem *****, paní Jarmily Kroupové (podíl 2/5), bytem ***** a paní Zuzany Kroupové (podíl 1/5), bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 7. darovat z majetku města pozemek p. č. 2531/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 4 640 m2 a pozemek p. č. 2531/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 50 m2, oba v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, které jsou zapsány na LV 10001, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.

 

Výkupy pozemků

314/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovité věci, a to pozemky p. č. 980/71, p. č. 980/107, p. č. 980/110, p. č. 980/111, p. č. 980/115, p. č. 980/117 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace dále pozemky p. č. 980/72, p. č. 980/108, p. č. 980/109, p. č. 980/112, p. č. 980/113, p. č. 980/116 a p. č. 980/118 – vše ostatní plocha, zeleň a pozemek p. č. 931 – ostatní plocha, jiná plocha, všechny zapsané na LV č. 1117 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví pana Arnošta Smetany, *****, za kupní cenu 75.000 Kč, která je stanovena na základě znaleckého posudku č. 414-5/2018 zpracovaným paní Ing. Renátou Makovcovou, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín
 2. koupit nemovité věci, a to pozemky p. č. 1540 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2203 m2, p. č. 1562 – ostaní plocha, neplodná půda o výměře 339 m2, p. č. 1564 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2931 m2 a p. č. 1567 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 2205 m2 všechny zapsané na LV č. 804 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, od současných spoluvlastníků paní MUDr. Helgy Černé (podíl ½), bytem ***** a paní Jany Kotové (podíl ¼), bytem *****, za kupní cenu 205.065 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Úprava Zásad pro prodej nemovitostí z majetku města Bohumína

315/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje změnu „Zásad pro prodej nemovitostí z majetku města Bohumína“ u prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů, a to zrušení vázaného prodeje, dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí bezúročných zápůjček na kanalizační přípojky

316/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání  rozhodlo uzavřít smlouvy na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 

 1. 30.000 Kč s Mgr. Kališem Vladimírem, ***** na financování výstavby nové kanalizační přípojky
 2. 30.000 Kč s p. Vraštilem Josefem a p. Vraštilovou Jitkou, ***** na financování nové kanalizační přípojky.

 

Odpis pohledávek

317/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, faktur a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 222.851,00 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 1.098.239,00 Kč
 2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 1.306,37 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 16.052,15 Kč.

 

Výkup nemovitosti – Sportcentrum

318/24

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit nemovitost, a to pozemek parc. č. 2629- zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 2166 od současného vlastníka VMI Silesia Group, s. r. o., se sídlem v ul. Pelclova čp. 2500/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava. Součástí pozemku je stavba čp. 1037, jiná stavba včetně vybavení dle komentáře. Smluvní kupní cena činí 7 854 000 Kč a bude městem uhrazena v pravidelných ročních splátkách do konce roku 2022.

 

Ing. Petr Vícha, v. r.                                     
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura, v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 16.4.2018
Počet zhlédnutí: 528

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund