close google translator menu
Dnes je Úterý 10.12., svátek má Julie.
Dnes má svátek Julie. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Brian Molko (*1972) - Americký zpěvák a kytarista skupiny Placebo
 • Karel Schwarzenberg (*1937) - Český senátor a ministr zahraničních věcí
 • Reginald Rose (*1920, +19.4.2002) - Americký scénárista a spisovatel
 • Olivier Messiaen (*1908, +27.4.1992) - Francouzský hudební skladatel
 • Anotnín Novotný (*1904, +28.1.1975) - Československý prezident
 • Adolf Loos (*1870, +23.8.1933) - Český architekt
 • César Franek (*1822, +8.11.1890) - Belgicko-francouzský hudební skladatel a varhaník
 • Ada Lady Lovelace (*1815, +27.11.1852) - Anglická hraběnka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.6.2018

Usesení z 25. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. června 2018.

 

Přítomni:   22 členů ZM
Omluven:  Ing. Jiří Knot

  

Hospodaření města za I. – IV. 2018 

319/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí hospodaření města Bohumína za I. - IV. 2018

 

Společnosti města

320/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí

 1. výroční zprávy za rok 2017
 2. roční účetní závěrky za rok 2017
 3. rozdělení zisku za rok 2017

společností města

 • Bohumínská městská nemocnice, a. s.,
 • BM servis  a. s.,
 • BOSPOR  spol. s  r. o.

 

Neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávních smluv

321/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně, IČ 69576068, se sídlem Masarykova 673, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, ve výši 50 000 Kč, na projekt „Fara dokořán 2018“ a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1)
 2. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Apoštolská církev, sbor Bohumín, IČ 26520028, se sídlem 9. května 1227, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, ve výši 50 000 Kč, na projekt  „Smíření“ v roce 2018 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1).

 

Majetkové záležitosti

Prodej pozemků

322/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemky parc. č. 1486/17 – ost. plocha, zeleň o výměře 187 m2, parc. č.1486/18 – zast. plocha o vým. 76 m2, parc. č. 1486/19 – zast. plocha o vým. 10 m2 a parc. č. 1486/20 – zast. plocha o vým. 7 m2  v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 2621-160/2017 ze dne 13. 2. 2018 z pozemku p. č. 1486/1 – ostat. plocha, zeleň v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště   Karviná panu Alešovi Jirsovi, bytem ***** za kupní cenu smluvní ve výši 456 Kč za m2, celkem 127.680 a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.
 2. prodat z majetku města  pozemek  parc. č. 773/2 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemek vznikl na základě  geometrického plánu  č. 2624-2/2018 ze dne 27. 2. 2018 sloučením částí pozemků  parc. č. 773 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 227 m2, parc.č. 883/1 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 3 m2 a parc. č. 865/1 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 2 m2  v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, které  jsou zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště  Karviná do podílového spoluvlastnictví  panu Janu Pawlitovi a Martině Pawlitové do společného jmění manželů /SJM/, bytem ***** v podílu 2/3 k celku a panu Janu Pawlitovi ml., bytem *****  v podílu 1/3 k celku za kupní cenu smluvní ve výši 456 Kč za m2, celkem 105.792 Kč a úhradu  nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.

 

Výkupy pozemků

323/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to pozemek par. č. 549/4 – orná půda zapsané na LV č. 954 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současných spoluvlastníků paní Adély Mikšikové DiS. (podíl ½), bytem ***** a pana Jaroslava Řihoška (podíl ½), bytem *****, za kupní cenu 19.400 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit nemovité věci, a to pozemky par. č. 637/52 – orná půda o výměře 113 m2 a par. č. 647/32 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 23 m2 všechny zapsané na LV č. 77 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od současných spoluvlastníků paní Šárky Bacíkové (podíl ½), bytem ***** a paní Jolany Böhmové (podíl ½), bytem *****, za kupní cenu 6.800 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Darování pozemků

324/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. 476/11 – vodní plocha v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 954, od současných spoluvlastníků paní Adély Mikšikové DiS., bytem ***** (podíl ½) a pana Jaroslava Řihoška, bytem ***** (podíl ½), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. 326/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 63, od současných spoluvlastníků paní Věry Stařičné, bytem ***** (podíl 4/6) a pana Petra Stařičného, bytem ***** (podíl 2/6), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. darovat z majetku města pozemek par. č. 1385/41 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú.  Starý Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001 do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.

 

Bezúročná zápůjčka

325/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvu na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 30.000 Kč s p. Norkovou Evou, Úvozní 466 v Bohumíně – Skřečoni na financování výstavby nové kanalizační přípojky.

 

Realizace investičních akcí

326/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje realizaci investičních akcí v letech 2018 a 2019 :

 1. Gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín
 2. Kabelizace VO - ul. 5. května, Kosmonautů, Čs. legií, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová - Bohumín - Starý a Nový Bohumín                                            

 

Koncepce rozvoje města

327/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje koncepci rozvoje sportu města Bohumína dle předloženého návrhu.

 

Stanovení počtu členů ZM

328/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a  § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet členů zastupitelstva města Bohumína pro volební období 2018 až 2022  na 23 členů.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.6.2018
Počet zhlédnutí: 444

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund