close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
 • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
 • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
 • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
 • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
 • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
 • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.12.2018

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 10. prosince 2018

 

Přítomni:    21 členů ZM
Omluveni:  Mgr. Petra Kalichová, Mgr. David Maryška

  

OZV, kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína, ve znění OZV č. 1/2016 a OZV č. 2/2016

13/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína, ve znění OZV č. 1/2016 a OZV č. 2/2016

 

Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu města 2018

14/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2018 dle pozměňovacího návrhu
  a) Příjmová část rozpočtu
  - navýšení daňových příjmů o 350 tis. Kč
  - navýšení nedaňových příjmů o 1 600 tis. Kč
  - navýšení dotace o 3 246 tis. Kč
  b) Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 1 801 tis. Kč 
  - snížení investičních výdajů o 99 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 1 026 tis. Kč
  c) Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 2 389 tis. Kč
  - snížení investičních příspěvků o 120 tis. Kč
  d) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 199 tis. Kč
 2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2018-0014 (schváleno zastupitelstvem města dne 13. 11. 2017 usnesením č. 267.5/21) mezi městem Bohumín a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu
 3. přijetí účelových dotací a jejich použití do 31. 12. 2018.

 

Dotace

Poskytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy

15/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Bunkr, o. p. s., se sídlem Jablunkovská 110, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ 26617013, ve výši 22.000 Kč, na poskytování registrované sociální služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, číslo registrace služby 4442192) na území města Bohumína v roce 2018 a neuzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína.

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací

16/3

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání schvaluje

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a BOSPOR spol. s r. o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81,
  IČ: 26815982, dle předloženého návrhu
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU BAMBINO s. r. o. se sídlem Bezručova 147, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25378678, dle předloženého návrhu
 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín,
  IČ: 26834022, dle předloženého návrhu
 4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu
 5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín,
  IČ: 26537419, dle předloženého návrhu
 6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Plaveckým klubem Bohumín, z. s. se sídlem Na Koutě 400, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín,
  IČ: 26993660, dle předloženého návrhu
 7. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a 1. SC Bohumín 98, se sídlem Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26547767 dle předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti

Darování pozemků

17/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovitost zapsanou na LV 846, a to nově vzniklý pozemek p. č. 2531/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 97 m2 v k. ú.  Nový Bohumín, obec Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2635-256/2018 z p. č. 2531/18 - ostatní plocha, silnice, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.
 2. darovat z majetku města nemovitost zapsanou na LV 10001, a to pozemek p. č. 642/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 2074 m2 v k. ú.  Nový Bohumín, obec Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2635-256/2018 z p. č. 642/1 - ostatní plocha, silnice a nově vzniklý pozemek p. č. 641/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2635-256/2018 z p. č. 641 - ostatní plocha, ostatní komunikace, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 00095711. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.

 

Výkupy pozemků 

18/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to část pozemku par. č. 217 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, oddělenou geometrickým plánem č. 515 – 20/2018 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označeným jako pozemek par. č. 217/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 142 m2 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 49, od současného vlastníka pana Petra Harazima, bytem *****, za cenu 50 Kč za m2, celkem 7.100 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit nemovitou věc, a to pozemek par. č. 473/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1357, od současného vlastníka pana Alekose Jakovidise, bytem *****, za kupní cenu dle znaleckého posudku 50.000 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. koupit nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1511/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 818 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 735, od současných vlastníků manželů Magdy a Pavla Máchových, bytem *****, za kupní cenu 50 Kč za m2, celkem 40.900 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Prodej pozemků 

19/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo prodat z majetku města pozemek par. č. 1462/64 – orná půda o výměře 930 m2 v k. ú. Záblatí u  Bohumína, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Karviná, panu Lukášovi Trombíkovi, bytem ***** za kupní cenu smluvní ve výši 650 Kč za m2, celkem 604.500 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.

 

Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZM a členů výborů a komisí - novela č. 1

20/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje novelu č. 1 Zásad pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a poskytování peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva a komisí rady s účinností od 1. 1. 2019.

 

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

21/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města.

 

Program na podporu poskytování soc. služeb a aktivit v sociální oblasti – 2019

22/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2019 dle předloženého návrhu

 

Kotlíkové dotace v MS kraji – 1. výzva (dílčí vyúčtování)

23/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 1. výzva“  a  uhrazení příspěvku obce v částce 15.000 Kč.

 

Záměr poskytování příspěvků v oblasti ŽP

24/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí

 1. informaci o záměru poskytování příspěvků občanům na nový kotel při výměně za starý plynový
 2. informaci o záměru poskytování příspěvků občanům na individuální řešení připojení na kanalizaci.

 

Jednací řád zastupitelstva města

25/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Bohumína

 

Příspěvkové organizace – předání majetku

26/3

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání bere na vědomí předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumín v roce 2018.

 

Kronikářka města

27/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání souhlasí v souladu s § 84 odst. 2, písm.  p)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Bohumínem a členkou zastupitelstva města Mgr. Antonií Walterovou dle předloženého návrhu.

 

Výbory ZM a komise RM

Činnost komisí a výborů, odměny členům

28/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí  zprávy o činnosti komisí RM za období 1. 7. 2018 – 29. 10. 2018 a výborů ZM za období 1. 7. 2018 – 5. 10. 2018
 2. stanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM dle pozměnujícího návrhu rady města.

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru

29/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání volí veřejnou volbou pro volební období 2018 – 2022 tyto členy výborů ZM:

 

Finanční výbor                                                  Kontrolní výbor
Miluše Gříbková                                                    Roman Honysz st.
Ing. Kamil Drobek                                                 René Jakus
Jakub Ježíšek                                                       Jaroslav Kalous
Mgr. Adrian Kuder                                                Magdalena Karhánková
Jiří Kuldánek                                                         Pavel Machaň
Mgr Jan Malchar                                                   Mgr. Jan Nevyjel
Ing. Alfréd Michalík                                               Ing. Josef Plášil
Ing. Karel Nožka                                                   Ing. Dagmar Procházková
Mgr. Věra Palková                                                Dušan Socha
Ing. Yvona Placzková                                           Adam Vítkovský

 

Pověření kontrolního výboru úkoly

30/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání pověřuje kontrolní výbor úkoly v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                      

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.12.2018
Počet zhlédnutí: 495

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.44 sekund