close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
 • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
 • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
 • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
 • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
 • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
 • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
 • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2019

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 18. února 2019

 

Přítomni:  22 členů ZM
Omluvena Mgr. Andrea Babišová

 

Finanční záležitosti

Výsledky hospodaření města – 2018

31/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření města za rok 2018

 

Úprava rozpočtu města pro rok 2019

32/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019
  a) Příjmová část rozpočtu
  - navýšení nedaňových příjmů o 850 tis. Kč
  - navýšení kapitálových příjmů o 100 tis. Kč
  - navýšení dotace o 3 323 tis. Kč
  b) Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 20 560 tis. Kč 
  - navýšení investičních výdajů o 41 115 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 5 586 tis. Kč
  c) Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 2 117 tis. Kč
  - navýšení investičních příspěvků o 1 300 tis. Kč
  d) Dotace, příspěvky a výpomoci ostatním subjektům
  - navýšení neinvestičních výpomocí o 850 tis. Kč
  e) Financování
  - změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 67 255 tis. Kč
 2. záměr přijetí úvěru ve výši 50 000 tis. Kč na zajištění financování některých investičních akcí, s dobou čerpání v letech 2019 a 2020 a se splatností 5 let
 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 850 tis. Kč mezi městem Bohumín a Místní akční skupinou Bohumínsko, z. s., se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00738557.

 

Dary

Dar Českému rybářskému svazu

33/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o poskytnutí finančního daru pro Český rybářský svaz, místní organizaci Bohumín ve výši 50 tis. Kč na zarybnění Kališoku amury.

 

Dotace 

Rekonstrukce plynového vytápění

34/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový pro rok 2019.

 

Kotlíkové dotace – 3. výzva

35/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje navržený podíl města na spolufinancování výměny kotlů ve výši 7.500 Kč a v souvislosti s tím uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.

 

Zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí

36/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. o poskytnutí účelových dotací v programu  „Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2019“ dle předloženého návrhu 
 2. o poskytnutí dotací na modernizaci výuky Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvkové organizaci, Střední škole, Bohumín, Husova 283, příspěvkové organizaci a Základní umělecké škole Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu
 3. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč subjektům  dle předloženého návrhu.

  

Dotace neziskovým zájmovým organizacím 

37/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. o poskytnutí dotací na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle předloženého návrhu
 2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na akce neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu.

 

Financování výstavby zařízení pro likvidaci odpadních vod

38/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem
 2. ruší Zásady pro poskytování bezúročných zápůjček na financování výstavby nově zřizované kanalizační a elektro přípojky k nemovitosti.

 

Majetkové záležitosti 

Prodej pozemků

39/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemek  parc. č. 670/36 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 46 m2  v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín. Pozemek vznikl na základě  geometrického plánu č. 979-16/2018 ze dne 12. 9. 2018 z pozemku p. č. 670/1 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín a je zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná panu Janovi Novrocikovi, bytem ***** za kupní cenu 456 Kč za m2, celkem 20.976 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.
 2. prodat z majetku města pozemek  parc. č. 1859/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 997 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemek vznikl na základě  geometrického plánu č. 2458-4/2015 ze dne 15. 9. 2015 z pozemku p. č. 1859/10 – ost. plocha, ost. kom. v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín a je zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná paní Michaele Pecháčkové, bytem ***** za kupní cenu 590 Kč za m2, celkem 588.230 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.

 

Darování pozemku

40/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo nabýt darem nemovitou věc, a to část pozemku parc. č. 543/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 777 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1160, oddělenou geometrickým plánem č. 989 – 21/2018 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek parc. č. 543/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 237 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současných spoluvlastníků paní Malgorzaty Nožkové (podíl ½), bytem ***** a manželů Roberta a Lucie Primových (podíl ½), bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Směna pozemků

41/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo směnit nemovité věci, a to část pozemku parc. č. 549/2 - orná půda o celkové výměře 18.510 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 1038, oddělenou geometrickým plánem č. 989 – 21/2018 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem a nově označenou jako pozemek parc. č. 549/7 – orná půda o výměře 1.502 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, z vlastnictví pana Romana Vykydala, bytem *****, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 00297569 za pozemek parc. č. 549/3 – orná půda o výměře 2.140 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 10001 z vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČO: 00297569 do vlastnictví pana Romana  Vykydala, bytem *****. Směna je s doplatkem ve výši 12.760 Kč,  který uhradí pan Roman Vykydal městu Bohumínu. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Záměr výkupu bytových domů

42/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o záměru koupit nemovitosti, a to pozemky parc. č. 606/3 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba čp. 324 bytový dům, parc. č. 608/1 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba čp. 320 bytový dům, dále parc. č. 608/2 zastavěna plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba čp. 321 bytový dům a parc č. 608/3 zastavěna plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba čp. 322 bytový dům, vše zapsané na LV 2258 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od současného vlastníka RESIDOMO, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

 

Odpis pohledávek

43/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1.  a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturách a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 41.878,70 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 12.812,00 Kč
 2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na službách spojených s užíváním bytu u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 1.724,78 Kč
  b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u nájemců po splnění oddlužení v celkové výši 11.011,09 Kč.

 

Příspěvková organizace - CSSB

Změna zřizovací listiny

44/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo svěřit majetek specifikovaný v příloze č. 1 tohoto materiálu k hospodaření organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín,  IČ 48806145
 2. schvaluje změny a doplňky zřizovací listiny organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín,  IČ 48806145, ve znění dodatku č. 8 uvedeného v příloze č. 2 předloženého návrhu
 3. vydává dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 2 tohoto usnesení.

 

Rozbor stížností a petic – 2018

45/4

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí rozbor písemných stížností a petic podaných u Městského úřadu Bohumín v roce 2018.

 

Ing. Petr Vícha                                                         
starosta                                                                      

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 18.2.2019
Počet zhlédnutí: 314

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund