close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
 • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
 • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
 • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
 • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
 • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.4.2019

Usnesení ze 5. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 8. dubna 2019.

 

Přítomni:  22 členů ZM
Omluven Jiří Kuldánek

 

Finanční záležitosti

Závěrečný účet města Bohumín za rok 2018

46/5

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Účetní závěrka města Bohumín za rok 2018

47/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje účetní závěrku města Bohumín sestavenou k 31. 12. 2018

 

Úprava rozpočtu města pro rok 2019

48/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019
  a)  Příjmová část rozpočtu
  -     navýšení daňových příjmů o 650 tis. Kč
  -     navýšení nedaňových příjmů o 20 303 tis. Kč
  -     navýšení kapitálových příjmů o 1 323 tis. Kč
  -     navýšení dotace o 8 107 tis. Kč
  b)  Výdajová část rozpočtu
  -     navýšení neinvestičních výdajů o 12 847 tis. Kč 
  -     navýšení investičních výdajů o 28 397 tis. Kč
  -     snížení rezervy města o 755 tis. Kč
  c)   Příspěvky příspěvkovým organizacím
  -     navýšení neinvestičních příspěvků o 1 104 tis. Kč
  -     navýšení investičních příspěvků o 653 tis. Kč
  d)  Dotace a výpomoci obchodním společnostem
  -     navýšení výpomoci o 12 000 tis. Kč
  e)  Dotace, příspěvky a výpomoci ostatním subjektům
  -     navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 1 150 tis. Kč
  -     navýšení investičních dotací a výpomocí o 80 tis. Kč
  f)    Financování
  -     navýšení fondu sociálního o 93 tis. Kč
  -     přijetí úvěru ve výši 25 000 tis. Kč
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 12 000 tis. Kč mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s., sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 26834022
 3. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 30 tis. Kč mezi městem Bohumín a Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., sídlem U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava, IČ: 02253968
 4. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019-0013 (schváleno zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018 usnesením č. 16/3) mezi městem Bohumín a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu
 5. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019-0017 (schváleno zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018 usnesením č. 16/3) mezi městem Bohumín a 1. SC Bohumín 98, se sídlem Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26547767 dle předloženého návrhu
 6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín,
  IČ: 26537419, dle předloženého návrhu
 7. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Plaveckým klubem Bohumín, z. s. se sídlem Na Koutě 400, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín, IČ: 26993660, dle předloženého návrhu

 

Smlouva o úvěru

49/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. přijetí úvěru od České spořitelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 45244782, ve výši 50 000 tis. Kč se splatností 5 let, pevnou úrokovou sazbou 2,04 % p. a. za účelem financování investičních akcí „příprava území P. Cingra“, „lesopark Na Panském“, kabelizace veřejného osvětlení a oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace ul. 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní“, „výkup bytových domů od RESIDOMO, s.r.o.“ a „výměna oken a fasáda radnice A dvorní část“
 2. smlouvu o úvěru č. 202/19/LCD.

 

Dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v roce 2018

50/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2018

 

Dotace 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dílčí vyúčtování

51/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“  a  uhrazení příspěvku obce v částce 269.659 Kč.

 

Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím v roce 2019

52/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. o výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Programem …“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie pro rok 2019 dle předloženého návrhu
 2. poskytnutí dotací na činnost v roce 2019 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů a složení členských základen) dle předloženého návrhu
 3. poskytnutí dotací na podporu projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace pro rok 2019 dle předloženého návrhu
 4. poskytnutí dotací na kulturní činnost v roce 2019 (na základě hodnocení přihlášených projektů) dle předloženého návrhu
 5. poskytnutí dotací na opravy a investice zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu
 6. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu

 

Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2019

53/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína na rok 2019 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2019 (SOC) žadatelům dle předloženého návrhu (příloha č. 1) a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 2)
 2. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Centrum rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, se sídlem Školní 660, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín, ve výši 246 700 Kč, na celoroční činnost v roce 2019 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 3)
 3. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Rodinné centrum Slůně, z.s., IČ 26638339, se sídlem Seifertova 583, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín, ve výši 80 000 Kč, na celoroční činnost v roce 2019 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 3)
 4. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně, IČ 69576068, se sídlem Masarykova 673, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, ve výši 57 500 Kč, na celoroční činnost v roce 2019 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 3).

 

Návrhy na pořízení změny územního plánu Bohumína

54/5

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

 1. rozhodlo
  a)  podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů prověřit v rámci změny Územního plánu Bohumín návrh 2/7, podaný navrhovatelem a posouzeném pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona
  b)  podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona
 2. ukládá písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu Bohumína o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.
  Z: vedoucí rozvoje a investic
  T: 30. duben 2019

 

Zpráva o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2018

55/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2018.

 

Majetkové záležitosti 

Doplnění pravidel  financování  výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem

56/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 1. schvaluje
  b)  Dodatek k Programu poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumín na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem dle komentáře
  c)   Doplnění postupu budování a provozování tlakových kanalizací na území města Bohumína dle komentáře
  d)  Uzavření kupní smlouvy a poskytnutí individuální dotace na vybudování domovních čerpacích stanic, tlakových přípojek, v ul. Ostravské v Bohumíně – Vrbici, dle předloženého návrhu a přílohy č. 3
 2. ruší usnesení č. 343/26 ze dne 10. 09. 2018 darování domovních čerpacích stanic, tlakových přípojek, v ul. Ostravské v Bohumíně – Vrbici.

 

Výkup pozemků

57/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit nemovité věci, a to pozemky parc. č. 858 trvalý travní porost o výměře 1 698 m2 a parc. č. 859 orná půda o výměře 2 093 m2, oba zapsané na LV č. 940 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, od současného vlastníka HEZU spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem náměstí Gen. Píky 2110/8, 326 00, Plzeň, IČ: 60617454, za kupní cenu 25 Kč/m2 do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Prodej pozemků

58/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemek par. č. 913/30 zastavěna plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,  zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná Bytovému družstvu, ul. Okružní č. p. 1125, 1126 se sídlem ul. Okružní 1125, 735 81, Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 26863570 za kupní cenu 520 Kč/m2, celkem za 2.600 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.
 2. o doplnění usnesení zastupitelstva města Bohumína  č.39.2/4 ze dne 18. 2. 2019, kterým byl schválen prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu /RD/  parc. č.1859/11 v k. ú. Nový Bohumín paní Michaele Pecháčkové, bytem  *****, o jméno podílového spoluvlastníka pozemku v podílu ½  pana Matyáše Sudu, bytem *****, z důvodu čerpání společného hypotečního úvěru na stavbu RD.

 

Darování pozemků

59/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem pozemky parc. č. 522/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 441 m2, parc. č. 709/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 642 m2, parc. č. 709/46 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2, parc. č. 709/133 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2, parc. č. 709/134 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2 a parc. č. 709/135 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 167 m2, vše v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, které jsou zapsány na LV č. 266 od současného vlastníka České republiky, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterému přísluší hospodařit s majetkem státu, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 224 – zahrada o celkové výměře 305 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 717, od současného vlastníka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 – Vinohrady do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 3. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současných spoluvlastníků manželů Rudolfa a Kateřiny Bendových, bytem ***** (podíl 2/32), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín  - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 4. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současného spoluvlastníka Martina Buzka, bytem ***** (podíl 5/96), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín -  Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 5. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současných spoluvlastníků manželů Pavla a Vladany Ježíškových, bytem ***** (podíl 1/12), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín  - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 6. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současného spoluvlastníka Kláry Mojžíškové, bytem ***** (podíl 5/96), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 7. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současných spoluvlastníků manželů Petra a Kateřiny Pohlových, bytem ***** (podíl 1/6), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín  - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 8. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současného spoluvlastníka Andrey Šarovské, bytem ***** (podíl 1/24), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín  - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 9. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současných spoluvlastníků manželů Karla a Jany Tomicových, bytem ***** (podíl 1/24), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín  - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 10. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současného spoluvlastníka Ing. Jindřicha Vicherka, bytem ***** (podíl 17/96), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín  - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 11. nabýt darem nemovitou věc, a to pozemek par. č. 1227 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV č. 179, od současného spoluvlastníka JUDr. Radima Vicherka, bytem ***** (podíl 11/96), do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.4.2019
Počet zhlédnutí: 407

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.42 sekund