close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 12.12., svátek má Simona.
Dnes má svátek Simona. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Alessandra Acciai (*1965) - Italská herečka
 • Honza Hlaváček (*1961) - Zpěvák, bavič a šiřitel brněnského hantecu
 • Renzo Zorzi (*1946) - Italský automobilový závodník
 • Hana Brejchová (*1946) - Česká herečka
 • Ray Allen (*1943) - Britský automobilový závodník
 • Dionne Warwick (*1940) - Americká zpěvačka
 • John James Osborne (*1929, +24.12.1994) - Anglický dramatik
 • Frank Sinatra (*1915, +14.5.1998) - Americký zpěvák a herec
 • Vasilij Grossman (*1905, +14.9.1964) - Ruský spisovatel
 • Jiří Mahen (*1882, +22.5.1939) - Český spisovatel
 • Jan Šrámek (*1870, +22.4.1956) - Český římskokatolický kněz a politik
 • Alfred Werner (*1866, +15.11.1919) - Německý chemik
 • Gustav Flaubert (*1821, +8.5.1880) - Francouzský spisovatel
 • Johann Bauhin (*1541, +26.10.1613) - Švýcarský botanik a lékař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 10.6.2019

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 10. června 2019.

 

Přítomni:  21 členů ZM

Omluven  Bc. Daniel Galuszka, Jiří Kuldánek

 

Hospodaření města za I. - IV. 2019 a návrh na úpravu rozpočtu 2019

60/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí
  a)  hospodaření města za I. - IV. 2019
  b)  provedení opravy povrchů veřejného prostranství  v majetku Sokola Záblatí v hodnotě 283 tis. Kč + DPH
 2. schvaluje
  2.1.  v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019
  a)    Příjmová část rozpočtu
  -    navýšení dotace o 5 822 tis. Kč
  b)    Výdajová část rozpočtu
  -     navýšení neinvestičních výdajů o 865 tis. Kč 
  -     navýšení investičních výdajů o 550 tis. Kč
  -     navýšení rezervy města o 1 705 tis. Kč
  c)    Dotace obchodním společnostem
  -     navýšení investičních dotací o 1 000 tis. Kč
  d)    Příspěvky příspěvkovým organizacím
  -     navýšení neinvestičních příspěvků o 3 434 tis. Kč
  -     navýšení investičních příspěvků o 2 258 tis. Kč
  e)    Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  -     navýšení investičních dotací o 1 010 tis. Kč
  f)     Financování
  -     navýšení úvěru o 5 000 tis. Kč
  2.2.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bohumín a společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, identifikační číslo 26834022, dle předloženého návrhu

 

Výroční zprávy obchodních společností města za rok 2018

61/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí

 1. výroční zprávy společností za rok 2018
  -     BM servis  a.s.,
  -     Bohumínská městská nemocnice, a.s.,
  -     BOSPOR  spol. s r.o.
 2. roční účetní závěrky za rok 2018
 3. rozdělení výsledku hospodaření společností za rok 2018

 

Závěrečný účet SMOOK za rok 2018 

62/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad (příjmy ve výši 1 177,76 tis. Kč, výdaje ve výši 1 148,44 tis. Kč a financování ve výši -29,32 tis. Kč).

 

Dotační projekt – Ekoturismus – Atrakce povodí horní Odry

63/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje vyčlenění prostředků na zabezpečení spolufinancování projektu „Ekoturismus - Atrakce povodí horní Odry“ / „Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry“ ve výši 47 245,71 EUR.

 

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Bohumín

64/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo vyjmout majetek specifikovaný v příloze č. 2 tohoto materiálu ze správy organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín,  IČ 48806145
 2. bere na vědomí předání majetku specifikovaného v příloze č. 1 tohoto materiálu k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín,  IČ 48806145
 3. schvaluje změny a doplňky zřizovací listiny organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, ul. Slezská 164, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín,  IČ 48806145, ve znění dodatku č. 9 uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu
 4. vydává dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 3 tohoto usnesení

 

Dotace v sociální oblasti 

65/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Charita Bohumín, IČ 66182565, se sídlem Štefánikova 957, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, ve výši 50 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby - odlehčovací služba (číslo registrace služby 2127435) na území města Bohumína v roce 2019, a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1)
 2. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Armáda spásy v České republice, z. s. , IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, ve výši 10 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby -  domov se zvláštním režimem (číslo registrace služby 2347976), a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu (příloha č. 1).

 

SMŠ BAMBINO – ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

66/6

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání schvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Bohumín a SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU BAMBINO s.r.o. se sídlem Bezručova 147, Bohumín-Záblatí 735 52, IČ: 25378678 ke dni 31. 8. 2019 dle předloženého návrhu.

  

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín 

67/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín.

  

Majetkové záležitosti 

Výkup pozemků

68/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to nově vzniklý pozemek parc. č. 1165/46 vodní plocha – nádrž umělá o výměře 89 697 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1165/2 vodní plocha – nádrž umělá, dle  geometrického plánu č. 1099-3/2019 ze dne 18.3.2019, zapsaného na LV 805 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, od současného vlastníka KAMENOLOMY ČR s. r. o., se sídlem Polanecká 849, Ostrava-Svinov, 721 00, IČ: 49452011, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 00297569 za kupní cenu 10 Kč/m2 + 21 % DPH. Ostatní náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
 2. koupit nemovitou věc, a to nově vzniklý pozemek parc. č. 591/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 169 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, který vznikl geometrickým plánem č.1013 – 18/2019 zpracovaným Ing. Tomášem Kotalou, oddělením části pozemků parc. č. 591 – orná půda a parc. č. 592/1 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsané na LV č. 277, od současných vlastníků Hermíny a Jiřího Čeřenských, bytem *****, za cenu 464 Kč za m2, celkem 78.416 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Prodej pozemků

69/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemky   parc. č. 1037/36 – orná půda o výměře 680 m2  a parc. č. 1037/37 – orná půda o výměře 1997 m2  v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, které vznikly na základě geometrického plánu č. 1620-19/2018 ze dne 7. 11. 2018 z pozemků  p. č. 1037/5 a p. č. 1037/12 v k. ú. Skřečoň,  obec Bohumín do společného jmění manželů Petrovi Frankovi a Ivetě Frankové, oba bytem ***** za kupní cenu 1.418.810 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.
 2. prodat z majetku města pozemek  parc. č. 1306/169 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín  panu Ing. Jiřímu Bártovi, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši  13.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.
 3. prodat  z   majetku města pozemky p. č. 1243 –  zastavěná  plocha a nádvoří o  výměře 32 m2 a p. č. 1244 – zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín do společného jmění manželů Janovi Kaštovskému a Julii Kaštovské, oba bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 65.464 Kč a úhradu nákladů dle předloženého návrhu.
 4. prodat z majetku města pozemek p. č. 7/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2 v k. ú.   Starý Bohumín, obec Bohumín, který vznikl na základě geometrického plánu č. 1097-1 / 2019 ze  dne 31. 1. 2019 rozdělením  pozemku  p. č. 7/1 v k. ú. Starý Bohumín  do podílového spoluvlastnictví Ing. Angelovi Bratovanovi, MBA, bytem ***** v podílu ½  a Ing. Davidovi Matejovi, bytem ***** v podílu ½    za kupní cenu 48.792 Kč  a  úhradu nákladu na návrh na vklad do katastru nemovitostí.

 

Darování pozemků

70/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovitost, a to nově vzniklý pozemek p. č. 1367/1 díl „a“ ostatní plocha-silnice o výměře 1037 m2 v k. ú.  Starý Bohumín, obec Bohumín, který byl dle geometrického plánu č. 1036-9/2018 oddělen z p. č. 1367/1 a bude sloučen do p. č. 1367/2 ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný,
 2. nabýt darem nemovitost, a to nově vzniklý pozemek p. č.1412/21 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k. ú.  Pudlov, obec Bohumín, který byl dle geometrického plánu č. 1098-9/2018 oddělen z p. č. 1412/1 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.

  

Výkup nemovitostí – obytných domů 

71/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit nemovitosti, a to pozemky parc. č. 606/3 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba č. p. 324 bytový dům, parc. č. 608/1 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba č. p. 320 bytový dům, dále parc. č. 608/2 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba č. p. 321 bytový dům a parc č. 608/3 zastavěná plocha a nádvoří, kde součástí pozemku je stavba č. p. 322 bytový dům, vše zapsané na LV 2258 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od současného vlastníka RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za kupní cenu ve výši 16 843 000 Kč.

  

Směna pozemků - doplnění

72/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí uzavření směnné smlouvy č. 2018-0843 mezi městem Bohumín a Mgr. Petrem Pěgřímem, kde předmětem směny jsou nově vzniklé pozemky p. č. 1304/4 a 1313/16, oba v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, které vznikly oddělením pozemků dle geometrického plánu č. 948 - 63c/2017. Směna pozemků byla dohodnuta z důvodu výstavby chodníku podél ulic Sokolská a Rychvaldská v Záblatí.

  

Uzavření kupních smluv a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na domovní čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky

73/6

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje uzavřít kupní smlouvy a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na domovní čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky, v ul. Rychvaldské v Bohumíně – Záblatí, dle předloženého návrhu.

 

Změna zakladatelské listiny BOSPOR spol. s r.o.

74/6

Zastupitelstvo města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bospor, spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81  Bohumín  IČ: 268 15 982, dále jen „Společnost“ dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  dle ustanovení článku 8, odstavec  6 písmeno d) zakladatelské listiny Společnosti, dále jen „zakladatelská listina“, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Bospor spol. s  r. o. a to za přítomnosti notářky JUDr. Evy Cechlové, dle předloženého návrhu.

  

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.6.2019
Počet zhlédnutí: 666

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund