close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 28.5., svátek má Vilém.
Vilém - jméno německého původu. Znamená helmicí je má vůle.

Osobnosti narozené dnes:


 • Alexej Němov (*1976) - Ruský sportovní gymnasta
 • Jekatěrina Gordějevová (*1971) - Ruská krasobruslařka
 • Kylie Minogue (*1968) - Australská zpěvačka
 • Rudolph Giuliani (*1944) - Americký politik, primátor New Yorku v době teroristických útoků 11.9.2001
 • Božidara Turzonovová (*1942) - Slovenská herečka
 • Jiří Šotola (*1924, +8.8.1989) - Český literát
 • György Ligeti (*1923, +12.6.2006) - Maďarský hudební skladatel
 • Ian Fleming (*1904, +12.8.1964) - Britský spisovatel, autor postavy Jamese Bonda
 • Edvard Beneš (*1884, +3.9.1948) - Druhý československý prezident v letech 1935-1938, 1945-1948
 • Václav Talich (*1883, +16.3.1961) - Český dirigent
 • Zdenka Hásková (*1878, +7.11.1946) - Česká spisovatelka, novinářka a divadelní kritička
 • Thomas Moore (*1779, +25.2.1852) - Irský básník
 • Joseph-Ignace Guillotin (*1738, +26.3.1814) - Francouzský fyzik, autor myšlenky využití stroje k popravám a tudíž původce gilotiny, i když ji sám nevynalezl
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.9.2019

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 9. září 2019.

 

Přítomno:  22 členů ZM
Omluven:  Jiří Kuldánek

 

Hospodaření města a PO za I. pololetí 2019 a návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2019 

75/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019
  a)    Příjmová část rozpočtu
  -     navýšení daňových příjmů o 20 918 tis. Kč
  -     navýšení nedaňových příjmů o 12 797 tis. Kč
  -     navýšení kapitálových příjmů o 5 824 tis. Kč
  -     navýšení dotace o 11 916 tis. Kč
  b)    Výdajová část rozpočtu
  -     navýšení neinvestičních výdajů o 39 530 tis. Kč 
  -     snížení investičních výdajů o 4 059 tis. Kč
  -     navýšení rezervy města o 7 241 tis. Kč
  c)    Příspěvky příspěvkovým organizacím
  -     navýšení neinvestičních příspěvků o 1 683 tis. Kč
  -     navýšení investičních příspěvků o 791 tis. Kč
  d)    Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  -     navýšení neinvestičních dotací o 540 tis. Kč
  -     navýšení investičních dotací o 5 689 tis. Kč
  e)    Financování
  -     navýšení splátek úvěru o 40 tis. Kč
 2. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s., se sídlem Slezská 207, Bohumín - Starý Bohumín 735 81, IČ: 26834022 dle předloženého návrhu
 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a 1. SC Bohumín 98, se sídlem Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26547767 dle předloženého návrhu
 4. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a FK Slovan Záblatí, se sídlem Sokolská 59, 735  52 Bohumín-Záblatí, IČ: 48426067 dle předloženého návrhu

 

Návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2020 

76/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí první verzi rozpočtu města pro rok 2020

 

Dodatek smlouvy o úvěru 

77/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje měst regionu NUTS 2 Moravskoslezsko číslo 2012-0302-1T

 

Hodnocení činnosti a odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva města za období 11/2018 – 06/2019

78/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí  zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za období 11/2018 – 06/2019
 2. stanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM za období 11/2018 – 06/2019 dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí dotace a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína

79/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo poskytnout dotaci ve výši maximálně 1 032 000 Kč z rozpočtu města Bohumína Moravskoslezskému kraji, IČ 70890692 se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín ze dne 7. 12. 2016, dle přílohy č. 1 materiálu

 

Dotace z rozpočtu města

80/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 1. rozhodlo
  a) o poskytnutí dotací na kulturní akce nad 10 tis. Kč dle předloženého návrhu
  b) poskytnutí dotací na opravy sportovním a zájmovému spolku dle předloženého návrhu
 2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle předloženého návrhu

 

Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2020

81/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2020 dle předloženého návrhu

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dílčí vyúčtování

82/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ a uhrazení příspěvku obce v částce 135.000 Kč.

 

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů v rámci „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva 

83/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů v rámci „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
 2. schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů v rámci „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle Programu úspěšně schváleným žadatelům o kotlíkovou dotaci radou Moravskoslezského kraje do výše vyčleněných finančních prostředků 
 3. ukládá odboru životního prostředí a služeb předkládat průběžnou informaci v zastupitelstvu města o skutečném stavu podaných žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů v rámci „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

 

Obecně závazná vyhláška města Bohumína, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

84/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 1. bere na vědomí informaci o zvýšeném výskytu hlodavců
 2. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Bohumína, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace v termínu od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019

 

Majetkové záležitosti 

Prodej staveb

85/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo prodat stavbu „Stáje pro lamy – Mauglího ranč“ a „Oplocení – stáj lama – Mauglího ranč“ umístěné na pozemku p. č. 1486/1 v k. ú. Nový Bohumín uzavřením kupní smlouvy s BOSPOR, spol. s r. o. Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín, IČ: 26815982 za cenu 148 258 Kč + DPH.

 

Prodej pozemků 

86/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města pozemek parc. č. 1118/10 – trvalý travní porost o výměře 510 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín společnosti DOSI Transport s.r.o. zast. jednatelem spol. Bc. Martinem Pleškem se sídlem Pod Kinem 722, Klimkovice za kupní cenu ve výši 150.003 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu
 2. prodat z majetku města parc. č. 217/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec  Bohumín do  společného jmění manželů  Ing. Miloši  Sovovi a Ing. Dagmar Sovové, bytem ***** za kupní cenu 464 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu 

 

Darování pozemků 

87/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. nabýt darem nemovitosti, a to nově vzniklé pozemky p. č. 1519/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2, p. č. 1519/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2, p. č. 1519/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 172 m2, p. č. 1519/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, p. č. 1519/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2, p. č. 1519/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 464 m2, p. č. 1519/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, které byly dle geometrického plánu č. 1011-18/2019 odděleny z p. č. 1519/1, v k. ú. Záblatí u Bohumína, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.
 2. nabýt darem nemovitosti, a to nově vzniklé pozemky p. č.1519/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, p. č. 1519/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2, oba v k. ú. Záblatí u Bohumína, které byly dle geometrického plánu č. 980-86/2018 odděleny z p. č. 1519/1, v k. ú. Záblatí u Bohumína, dále pozemky p. č. 1520/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 202 m2, p. č. 1520/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 280 m2, p. č. 1520/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m2, p. č. 1520/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, p. č. 1520/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, p. č. 1520/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2, p. č. 1520/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 94 m2, vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, které byly dle geometrického plánu
  č. 980-86/2018 odděleny z p. č. 1520/1, v k. ú. Záblatí u Bohumína a dále pozemek p. č. 1520/1 díl „d“ ostatní plocha o výměře 30 m2, v k. ú. Záblatí u Bohumína, který byl dle geometrického plánu č. 980-86/2018 oddělen z p. č. 1520/1 a bude sloučen do p. č. 1507/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú Záblatí u Bohumína, od současného vlastníka Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.
 3. darovat z majetku města nemovitosti, a to nově vzniklý pozemek p. č. 93 díl „e“ zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, který byl dle geometrického plánu č. 980-86/2018 oddělen z p. č. 93 a bude sloučen do p. č. 1520/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú Záblatí u Bohumína a p. č. 1507/3 díl „f“ ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, který byl dle geometrického plánu č. 980-86/2018 oddělen z p. č. 1507/3 a bude sloučen do p. č. 1520/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú Záblatí u Bohumína, do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která je oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 00095711. Náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný.

 

Výkup nemovitosti

88/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit nemovitost, a to pozemek parc. č. 795/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 1208 – jiná stavba, v k ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 1923 od současného vlastníka Berana Petra, ***** za smluvní cenu 950 000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Systém prodeje pozemků mezi ulicemi Míru a Myslivecká 

89/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo prodat z majetku města tyto pozemky:

parc. č.

druh pozemku

výměra

parc. č.

druh pozemku

výměra

23/2

zahrada

21 m2

246/2

zahrada

38 m2

27

zahrada

50 m2

249/1

zahrada

69 m2

31

zahrada

151 m2

249/2

zahrada

39 m2

86/1

zahrada

164 m2

252

zahrada

70 m2

86/2

zahrada

12 m2

257/1

zahrada

86 m2

89/1

zahrada

187 m2

257/2

zahrada

38 m2

89/2

zahrada

14 m2

260/1

zahrada

96 m2

89/3

zahrada

12 m2

260/2

zahrada

34 m2

92/1

zahrada

238 m2

263

zahrada

50 m2

92/2

zahrada

5 m2

266

zahrada

25 m2

95/1

zahrada

109 m2

269/1

zahrada

99 m2

95/2

zahrada

3 m2

269/2

zahrada

33 m2

98/1

zahrada

94 m2

277

zahrada

43 m2

98/2

zahrada

8 m2

280/1

zahrada

45 m2

101/1

zahrada

23 m2

280/2

zahrada

17 m2

101/2

zahrada

8 m2

283/1

zahrada

32 m2

240

zahrada

198 m2

283/2

zahrada

10 m2

243/1

zahrada

78 m2

286

zahrada

48 m2

243/2

zahrada

19 m2

295

zahrada

110 m2

246/1

zahrada

69 m2

619

ost. plocha, dráha

26  m2

vše v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín. Kupní cena jednotlivých pozemků bude stanovena takto, 150 Kč za m2 za prvních 50 m2 a 200 Kč za každý další m2. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující dle předloženého návrhu.

 

Uzavření kupní smlouvy a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na domovní čerpací stanici a tlakovou kanalizační přípojku 

90/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje uzavřít kupní smlouvu a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na domovní čerpací stanici a tlakovou kanalizační přípojku v ul. ***** v Bohumíně – Záblatí ve výši 97.773,01 Kč s p. Matuščinem Stanislavem, *****.

 

Odpis pohledávek

91/7

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo 
a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, faktur a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 25.385,40 Kč
b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 3.569,00 Kč.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.9.2019
Počet zhlédnutí: 271

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.43 sekund