close google translator menu
Dnes je Středa 26.2., svátek má Dorota.
Dnes má svátek Dorota. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Bolton (*1953) - Americký zpěvák
 • Johnny Cash (*1932, +12.9.2003) - Americký zpěvák,kytarista a skladatel
 • Josef Kepka (*1902, +26.4.1952) - Oběť komunismu
 • Alexandr Hořejší (*1901, +30.10.1970) - Český básník a překladatel
 • Ema Destinová (*1878, +28.1.1930) - Česká operní pěvkyně
 • Antonín Sova (*1864, +16.8.1928) - Český básník a prozaik
 • Victor Hugo (*1802, +22.5.1885) - Francouzský básnik
 • Antonín Rejcha (*1770, +28.5.1836) - Český hudební skladatel,pedagog a teoretik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.11.2019

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 11. listopadu 2019

  

Přítomni: 20 členů ZM

Omluveni: Mgr. Adrian Kuder, Mgr. David Maryška, MUDr. Svatopluk Němeček

 

Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2019 

92/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019
  a) Příjmová část rozpočtu
  - navýšení daňových příjmů o 10 000 tis. Kč
  - navýšení nedaňových příjmů o 587 tis. Kč
  - snížení kapitálových příjmů o 3 600 tis. Kč
  - navýšení dotace o 5 118 tis. Kč
  b) Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 1 701 tis. Kč
  - navýšení investičních výdajů o 184 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 4 975 tis. Kč
  c) Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 5 481 tis. Kč
  d) Dotace obchodním společnostem
  - snížení investiční dotace o 250 tis. Kč
  e) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  - navýšení neinvestičních dotací o 70 tis. Kč
  - snížení investičních dotací o 56 tis. Kč
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumín a Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40,
  700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561 dle předloženého návrhu
 3. záměr přijetí zvýhodněného úvěru ve výši max. 50 000 tis. Kč z programu JESSICA II. vyhlášeného Moravskoslezským krajem na financování realizace přípravy území lokality
  P. Cingra
 4. záměr přijetí úvěru ve výši 80 000 tis. Kč se splatností 5 až 10 let na financování dopravního terminálu Bohumín, rekonstrukce domů v ulici Slezská č.p. 19 a č.p. 348, pontonů ve Vrbici a zateplení objektu Bosporky
 5. realizaci investičních akcí v rámci rozpočtu města v letech 2020 až 2022:
  a) Příprava území – lokalita Petra Cingra
  b) Dopravní terminál Bohumín

 

Návrh rozpočtu města Bohumín pro rok 2020 

93/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  1.1. Rozpočet města Bohumína na rok 2020 včetně společných ustanovení:
  a) příjmová část rozpočtu
  - daňové příjmy ve výši 324 407 tis. Kč
  - nedaňové příjmy ve výši 356 067 tis. Kč
  - kapitálové příjmy ve výši 6 338 tis. Kč
  - dotace (po konsolidaci) ve výši 66 832 tis. Kč
  b) výdajová část rozpočtu
  - neinvestiční - běžné výdaje ve výši 476 960 tis. Kč
  - investiční výdaje ve výši 149 953 tis. Kč
  - rezerva města ve výši 17 005 tis. Kč
  c) dotace obchodním společnostem
  - neinvestiční ve výši 35 581 tis. Kč
  d) příspěvky příspěvkovým organizacím
  - neinvestiční ve výši 72 976 tis. Kč
  - investiční ve výši 3 030 tis. Kč
  e) dotace a příspěvky ostatním subjektům
  - neinvestiční ve výši 18 143 tis. Kč
  - investiční ve výši 4 710 tis. Kč
  1.2. Financování
  a) zdroje:
  - pol. 8115 - změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 29 111 tis. Kč
  - přijetí úvěru ve výši 20 000 tis. Kč
  - opravné položky k finančním operacím ve výši 1 000 tis. Kč
  b) výdaje:
  - splátky jistin ve výši 25 397 tis. Kč
  1.3. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2022
 2. bere na vědomí rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic, velkých oprav a investic správy domů

 

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a výpomocí 

94/8

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání schvaluje

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a BOSPOR spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín-Nový Bohumín 735 81, IČ: 26815982, dle předloženého návrhu
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Fotbalovým klubem Bospor Bohumín z. s. se sídlem Janáčkova 1218, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 27034178, dle předloženého návrhu
 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a HC BOSPOR Bohumín z. s. se sídlem Koperníkova 54, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26537419, dle předloženého návrhu
 4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a Plaveckým klubem Bohumín, z. s. se sídlem Na Koutě 400, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín, IČ: 26993660, dle předloženého návrhu
 5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Bohumín a 1. SC Bohumín 98, se sídlem Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 26547767 dle předloženého návrhu
 6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022, dle předloženého návrhu
 7. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi městem Bohumín a Bohumínskou městskou nemocnicí, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022, dle předloženého návrhu
 8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Bohumín a Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 00738557, dle předloženého návrhu

 

Návrhy na pořízení změny územního plánu Bohumína

95/8

Zastupitelstvo města Bohumín po projednání 

 1. bere na vědomí návrh na změnu územního plánu Bohumína 2/13 předložený navrhovatelem dle přílohy materiálu
 1. rozhodlo
  a) podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů prověřit v rámci změny Územního plánu Bohumín návrhy 2/12, 2/16, 2/17, 2/18 (parc. č. 1962/1, 1959) 2/20, podaných navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona
  b) podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů 2/14, 2/15, 2/18 (parc. č. 1930), 2/19, 2/21 předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona
 2. ukládá písemně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu Bohumína o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1 tohoto usnesení i v souladu s důvodovou zprávou.
  Z: vedoucí rozvoje a investic
  T: 30. listopad 2019

 

Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2020

96/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje „Program poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2020“ dle předloženého návrhu

 

Prodej pozemků a majetkové vypořádání stavby 

97/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo prodat z majetku města pozemky p. č. 886/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, p. č. 887/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 113 m2, p. č. 888 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 a nově vzniklé pozemky p. č. 1047/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 a p. č. 1109/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 396 m2, které byly odděleny geometrickým plánem číslo 1109 - 7/2019 z pozemků p. č. 1047/2 a 1109/3, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, paní Jaroslavě Tiché, bytem ***** za kupní cenu celkem 260.376 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem dle předloženého návrhu
 2. schvaluje majetkové vypořádání stavby bez čp., umístěné na pozemku p. č. 1102 v k. ú. Záblatí u Bohumína se společností Bochemie a.s. dle předloženého návrhu
 3. rozhodlo prodat z majetku města pozemek parc. č. 1102 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m2 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín společnosti Bochemie a. s. zastoupené předsedou představenstva Ing. Miloslavem Vodičkou, se sídlem Lidická 326, Bohumín za kupní cenu 85.400 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem dle předloženého návrhu

 

Úplatný převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu

98/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. o koupi pozemků p. č. 840 – zahrada a p. č. 843 – zahrada, oba v kat. území Pudlov, obec Bohumín, zapsaných na LV č. 10002 a pozemků p. č. 782, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, a 863 – vše zahrady v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaných na LV č. 10002, dle odst. 3 §10 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín - Nový Bohumín, PSČ 735 81, IČO: 00297569, za kupní cenu 1.521.600 Kč, dle znaleckého posudku zpracovaného podle Standardů zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad a za podmínek, stanovených Státním pozemkovým úřadem uvedených v průvodní zprávě.
 2. o koupi pozemku p. č. 784 – zahrada, kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaného na LV č. 10002, dle odst. 3 §10 zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, příslušného hospodařit s majetkem státu, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín - Nový Bohumín, PSČ 735 81, IČO: 00297569, za kupní cenu 24. 600 Kč, dle znaleckého posudku zpracovaného podle Standardů zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad a za podmínek, stanovených Státním pozemkovým úřadem uvedených v průvodní zprávě.

 

Výkup pozemků 

99/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1620 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 322 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV č. 337, od současného vlastníka paní Věry Gojové, bytem *****, za kupní cenu ve výši 150 Kč za m2, celkem 48.300 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 2. koupit nemovitosti, a to pozemek parc. č. 1215/104 - orná půda o výměře 1 023 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1215/9 - orná půda, v k. ú. Pudlov geometrickým plánem č. 938-8a/2016 a pozemek parc. č. 1295/69 - orná půda o výměře 340 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1295/36 - orná půda, v k. ú. Starý Bohumín geometrickým plánem č. 902-84b/2015, od současného vlastníka Ing. Karla Šatery, Ph.D., MBA., bytem *****, do vlastnictví města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 00297569 za kupní cenu 24 Kč/m2, celkem 32.712 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.

 

Termíny jednání orgánů města v r. 2020 

100/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí termíny jednání orgánů města v r. 2020

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.11.2019
Počet zhlédnutí: 312

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund