close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 28.2.2007

Přítomni: 20 členů ZM
Omluveni: RNDr. Bočková, Mgr. Drobil, MUDr. Němeček


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2007

20/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. úpravu rozpočtu města Bohumína na rok 2007
1.1. navýšení příjmů o dotace o 49 576 tis. Kč
1.2. navýšení neinvestičních výdajů v sociální oblasti o 11 620 tis. Kč
1.3. navýšení investičních výdajů o 32 400 tis. Kč
1.4. navýšení rezervy města o 5 556 tis. Kč


Odpis pohledávek

21/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) odpis pohledávky firmy SSASO, spol. s r.o. ve výši 6 296 097,25 Kč s přísl.
b) odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 383.598 Kč
c) odpis pohledávky na nájemném a vyúčtování služeb z konta nebytového prostoru č. 201 na ul. Nádražní 464, jehož nájemcem byla společnost Služby pro domácnost v celkové výši 10.526 Kč

2. neschvaluje
prominutí pohledávek – poplatků z prodlení
a) p. Vychodilové Naděždě , Na Loukách 284/5 Bohumín
b) p. Studinské Marceli, Okružní 1087/125, Bohumín
c) p. Mysliwiecovi Petru, 1.Máje 201/1, Bohumín
d) manželům Tiborovi a Monice Balážovým, Janáčkova 804, Bohumín


Systém odměňování

22/3
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumín a občanů, zapojených do činnosti výborů zastupitelstva a  komisí rady s účinností od  1. ledna 2007.
Majetkové záležitostiPřevody pozemků

23/3
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

rozhodlo
1. prodat nemovitosti, a to pozemek p.č. 1575/4 - zastavěná plocha o výměře 2 m2 a pozemek p.č. 1575/6- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 56 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín odměřený geometrickým plánem číslo 968-56/2006 z pozemku p.č. 1575/1 v k.ú. Skřečoň manželům Jiřímu a Anně Kaňokovým, bytem ul.1.máje 262, Bohumín - Skřečoň, za kupní cenu 7.520 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 5.728 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

2. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 1260/1 - trvalý travní porost o výměře 266 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín odměřený geometrickým plánem číslo 1645-61/2006 z pozemku p.č. 1260 v k.ú. Nový Bohumín manželům Hynkovi a Elišce Stružkovým, bytem Čs.armády 1045, Bohumín za kupní cenu 20.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 6.550 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

3. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 1260/3 - trvalý travní porost o výměře 255 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín odměřený geometrickým plánem číslo 1645-61/2006 z pozemku p.č. 1260 v k.ú. Nový Bohumín paní Heleně Přikrylové, bytem Máchova 471, Bohumín za kupní cenu 20.000 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 6.550 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.Bezúplatný převod pozemků a staveb

24/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt bezúplatným převodem

1. z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, st. příspěvkové organizace se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, které přísluší hospodařit s majetkem státu, do vlastnictví Města Bohumín stavbu hraničního mostu přes řeku Odru, Bohumín-Chalupky (ev. č. 58 - 048, inventární číslo 2000580480) v kat. území Starý Bohumín za podmínek darujícího, vlastníka nemovitostí, uvedených v průvodní zprávě s podmínkou, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, schválí záměr převodu starého hraničního mostu do Polska vč. části komunikace I/58 a prodloužené ul. Slezské - p. č. 1098, po realizaci stavby „Napojení náměstí Svobody na hraniční přechod“, z vlastnictví města do vlastnictví MS kraje, se sídlem 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2771/117

2. z vlastnictví p. Františka Reli, bytem ul. Polní č.p. 715, Bohumín, Skřečoň, PSČ 735 31 do vlastnictví Města Bohumín pozemek parc. č. 469/2 - ost. pl., ost. komunikace kat. území Skřečoň za podmínek, že město zajistí na své náklady sepsání darovací smlouvy a zajistí a uhradí správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

3. z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 pozemek parc. č. 36 - zahrada v kat. území Starý Bohumín za podmínek Pozemkového fondu ČR


Bezúplatný převod staveb

25/3
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. schvaluje
bezúplatný převod nově vybudovaných staveb, vybudovaných v rámci stavby Dálnice D 47 - stavba 47092 - Bohumín, státní hranice ČR/PR do majetku města Bohumína od ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4

2. ukládá
majetkovému odboru předložit Smlouvu o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti
Z: Ing. Drdová T: 30.4.2007Koupě domů – Lounská

26/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
převzetí pohledávek ve výši 209 038,46 Kč za úplatu od Správy železniční dopravní cesty, státní podnik, formou uzavření smlouvy o postoupení pohledávekZáměr výkupu nemovitosti

27/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
záměr výkupu domu na náměstí Svobody č.p. 37 a pozemku parc. č. 1 v k.ú. Starý Bohumín
(s podmínkou výkupu objektu bez stávajících nájemníků)Záměr financování okružní křižovateky

28/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
zabezpečení budoucího podílu finančního krytí objektů SO 102 – chodník a cyklotrasa a  SO 451- přeložka veřejného osvětlení uvolněním finančních prostředků z rezervy městaPoskytování zvýhodněných úvěrů

29/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
neposkytovat z Fondů rozvoje bydlení úvěry majitelům obytných budov a bytů pro rok 2007
Územní plán - změna

30/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
a) vypustit z dalšího projednávání změny č. 5 územní plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č 111 (z přílohy č.2 materiálu).
b) zařadit do dalšího projednávání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 108, 112, 117 s úpravou
c) pořídit změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín v rozsahu přílohy č. 1 materiálu (bez požadavku č. 58) včetně požadavků dle bodu 2 b) tohoto usnesení a požadavků č 106, 107,109,110,113,114 (z přílohy č. 2 materiálu)
d) pořídit změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Bohumín v rozsahu přílohy č. 3 materiálu včetně požadavků č. 58 (z přílohy č. 1 materiálu) a požadavků č. 115, 116 (z přílohy č. 2 materiálu)
2. ukládá
stavebnímu odboru informovat žadatele o změnu ÚP (z přílohy č. 2 materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva
Z: Ing. Radiňák T: březen 2007

3. určuje
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1 stavebního zákona Mgr. Věru PalkovouStrategický plán

31/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. schvaluje
záměr pořízení aktualizace strategického plánu rozvoje města Bohumína

2. ukládá
stavebnímu odboru provést aktualizaci strategického plánu
Z: Ing. Radiňák
T: listopad 2007Sdružení města a obcí proti hazardu

32/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
účast města Bohumína ve „Sdružení města a obcí proti hazardu“

2. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
Zastupování starosty

33/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

určuje
1. Mgr. Věru Palkovou, místostarostku města, v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta Ing. Petr Vícha nevykonává funkci (první zástupce starosty)
2. Ing. Josefa Plášila, místostarostu města, v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti či v době, kdy starosta Ing. Petr Vícha nevykonává funkci a současně je nepřítomna či nevykonává funkci místostarostka Mgr. Věra Palková (druhý zástupce starosty)
(doplnění usnesení ZM č. 7/1 z 29.10.2006)Příspěvkové organizace

34/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. záměr sloučení Městské knihovny Bohumín, příspěvková organizace s  K.A.R. KULTURNÍ AGENTUROU RADOST BOHUMÍN, příspěvkovou organizací, která se stane přejímající organizací s účinností od 1.7.2007

2. převod činnosti tanečního souboru Radost a Impuls z K.A.R. KULTURNÍ AGENTURY RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace na Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace s účinností od 1.7.2007Kanalizace

Kanalizační sběrače – plán výstavby

35/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. plány výstavby kanalizačních sběračů
2. účast Města Bohumína ve společném projektu SMOOK v rozsahu Plánů výstavby kanalizacíKanalizace St. Bohumín

36/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
pokračování v  realizaci akce Kanalizace Starý Bohumín - S.K.Neumanna dle předloženého návrhu

Skládka TKO

37/3
Zatupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem sloupové trafostanice DTS 93261
3. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě o podmínkách nájmu technologie
4. uzavření smlouvy o výhradní dodávce a výhradním odběru skládkového plynu
5. uzavření smlouvy o dílo na realizaci odplynění skládky - část ve vlastnictví města

s firmou TEDOM ENERGO s.r.o, zast. jednatelem společnosti Ivo Poukarem, se sídlem v Třebíči, Výčapy 195)Projekt „Plavání 2007“

38/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí účelových dotací dle pozměňujícího návrhu v celkové výši 475 000 KčKontrolní výbor (pověření úkoly)

39/3
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

pověřuje
úkoly v souladu s § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dle pozměňujícího návrhu
Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Josef Plášil
místostarosta

Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:
1. předběžné výsledky hospodaření města za r. 2006
2. informaci o koupi domů na ul. Lounská do majetku města
3. informaci o průběhu výstavby silnice II/471 Bohumín okružní křižovatka s III/46816
4. informaci o čerpání státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu za rok 2006
5. informaci o dosud rozhodnutých požadavcích na změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín dle přílohy č. 1 materiálu
6. informaci o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v podmínkách obcí
7. projekt „Plavání 2007“
8. zprávu o činnosti Městské policie v Bohumíně v roce 2006
9. rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2006
10. návrhy vlajky města Bohumína
11. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 28.2.2007
Počet zhlédnutí: 3 827

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund